"achieved" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"achieved" Çekçe çeviri

EN achieved
volume_up
{sıfat}

achieved (ayrıca: reached, attained)
volume_up
dosažený {sıf. er.}
I am afraid that the compromise achieved is not sufficient in the circumstances.
Obávám se, že dosažený kompromis není za daných okolností dostatečný.
I consider the compromise to be satisfactory and welcome the success achieved.
Považuji tento kompromis za uspokojivý a vítám dosažený úspěch.
Nevertheless, it is no insignificant matter how the targets set are to be achieved.
Avšak není nevýznamné, jak budou stanovené cíle dosaženy.
achieved (ayrıca: proved, proven, substantiated, contrived)
volume_up
dokázaný {sıf. er.}

Çekçe' de "achieved" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe country has also achieved good results in applying the developing EU acquis.
Tato země také dosáhla dobrých výsledků v uplatňování vyvíjejícího se acquis EU.
EnglishHowever, if a good result is achieved in the end, then that is what is important.
Jestliže však ve výsledku bude dosažené řešení dobré, bude to to nejdůležitější.
EnglishInstead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.
Namísto toho musíme dále pokračovat v práci na základě dosud dosažených výsledků.
EnglishIt really is time to think about what we have achieved during the last 100 years.
Je skutečně načase zamyslet se nad tím, čeho jsme za posledních 100 let dosáhli.
EnglishWhat Mr Oettinger has achieved over the last few months is an example to us all.
To, čeho za posledních šest měsíců pan Oettinger dosáhl, je nám všem příkladem.
EnglishIn some cases, this has been achieved, and in some cases, progress has been made.
V některých případech jsme toho dosáhli a v některých případech došlo k pokroku.
EnglishSometimes this is achieved by way of treaties, and at other times by precedent.
Někdy toho dosahuje prostřednictvím smluv, jindy zase prostřednictvím precedentu.
EnglishI am sure that whatever remains to be done can still be achieved in the future.
Jsem přesvědčen, že všeho, co ještě zbývá udělat, může být v budoucnu dosaženo.
EnglishWe have, I think, already achieved some of the objectives that we set ourselves.
Domnívám se, že některé z cílů, jež jsme si stanovili, se nám již podařilo splnit.
EnglishWe have since achieved a legally binding convention which, I believe, is historic.
Od té doby jsme dosáhli právně závazné úmluvy, která, jak věřím, bude historická.
EnglishMuch has been achieved, much can be celebrated, but there is very much more to do.
Mnohého jsme dosáhli, mnohé lze oslavovat, stále však zbývá udělat hodně práce.
EnglishThe Millennium Development Goals will be achieved through this interim agreement.
Rozvojové cíle tisíciletí budou plněny prostřednictvím této prozatímní dohody.
EnglishWe have all worked together very effectively and achieved a good result from this.
Všichni jsme účinně spolupracovali, a díky tomu jsme dosáhli dobrých výsledků.
EnglishI would like to go back over four important points achieved in this directive.
Chtěla bych se vrátit ke čtyřem důležitým bodům, které tato směrnice dosahuje.
EnglishFull implementation by Member States should have been achieved by the end of 2009.
Členské státy měly provést směrnici o službách v plném rozsahu do konce roku 2009.
EnglishFurther enlargement cannot be achieved without additional funds for the Union.
Jestliže Unie nezíská více finančních prostředků, není další rozšíření možné.
EnglishTheir clear expectation is that visible results be achieved within a reasonable time.
Jejich jasné očekávání je, že bude v rozumné době dosaženo viditelných výsledků.
EnglishThe objective will have been achieved if this text is widely approved by Parliament.
Cíle bude dosaženo, pokud tento text získá napříč Parlamentem širokou podporu.
EnglishFortunes have been wiped out and the actual aim of the scheme has not been achieved.
Mnozí na něm neuvěřitelně zbohatli, jeho skutečného cíle však dosaženo nebylo.
EnglishI believe that the objectives outlined can be achieved but it will not be easy.
Jsem přesvědčen, že naznačené cíle jsou dosažitelné, nebude to však snadné.