"accord" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"accord" Çekçe çeviri

EN accord
volume_up
{isim}

volume_up
dohoda {diş.}
The Copenhagen Accord states very clearly that these funds must be from new and additional sources.
Kodaňská dohoda velmi jasně říká, že tyto prostředky musí pocházet z nových a dodatečných zdrojů.
On the other hand, the Accord has serious weaknesses.
Na druhé straně má dohoda závažné slabiny.
Still, one may also conclude that the Accord is better than no outcome at all, which would have been the worst-case scenario.
Přesto, lze zároveň učinit závěr, že dohoda je lepší než vůbec žádný výsledek, což by byl ten nejhorší scénář.
accord (ayrıca: accordance, agreement, coincidence, comity)
volume_up
shoda {diş.}
We will also have to bring about conditions which allow those elements that make up the accord to be applied swiftly.
Také bude nutno zajistit podmínky umožňující rychlé uplatnění těch prvků, o nichž panuje shoda.
Turkey must continue to improve steadily and of its own accord and I am glad to see that there is increasing consensus in Turkey on this issue, as expressed in the April programme.
Turecko se musí neustále stabilně zlepšovat, a to samo od sebe, a jsem rád, že v Turecku roste shoda v názorech na touto otázku, jak to bylo vyjádřené v dubnovém programu.
accord (ayrıca: agreement, charter, contract, covenant)
volume_up
smlouva {diş.}
The Lisbon Treaty accords dialogue with citizens the status of an imperative.
Lisabonská smlouva uděluje dialogu s občany status příkazu.
A collective contract was required according to Swedish law, although the contract was signed in Latvia.
Podle švédského práva byla vyžadována kolektivní smlouva, ačkoli byla podepsána v Lotyšsku.
We are still acting as though the Treaty of Lisbon is viable, whereas it has been rejected according to its own rules.
Chováme se, jako by Lisabonská smlouva byla životaschopná, i když byla na základě svých vlastních pravidel zamítnuta.
According to the UN report, Georgia has agreed to suspend UAV flights over Abkhazia.
Podle zprávy OSN Gruzie vyslovila souhlas s pozastavením letů UAV nad Abcházií.
(The House accorded the speaker a standing ovation)
(Sněmovna vyjádřila řečníkovi souhlas potleskem vstoje.)
According to my fellow Member who spoke about Scotland, presumed consent solves the problem.
Podle mého kolegy, poslance, který hovořil o Skotsku, předpokládaný souhlas řeší problém.

"accord" için eşanlamlılar (İngilizce):

accord

Çekçe' de "accord" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn parallel with this work, the EU must start implementing the Copenhagen Accord.
Souběžně s touto prací musí Evropská unie začít s prováděním Kodaňské dohody.
EnglishTurkey must tackle these issues and dismantle these deficits of its own accord.
Turecko musí zvládnout tyto problémy a odstranit tyto nedostatky ze své vlastní vůle.
EnglishThe European Community signs a landmark tourism accord with China in Beijing.
Evropské společenství podepisuje v Pekingu s Čínou významnou dohodu o cestovním ruchu.
EnglishThis is in accord with the fundamental democratic principles upon which the Union is based.
To je v souladu se základními demokratickými zásadami, na kterých je Unie založena.
EnglishThe flows move faster than our political response, and they will not stop of their own accord.
Tyto toky jsou rychlejší než naše politická opatření a nezastaví se samy od sebe.
EnglishAt this stage, it is our duty to push for the immediate application of the Copenhagen Accord.
V této fázi je naší povinností vyžadovat okamžité uplatňování Kodaňské dohody.
EnglishOther members have also overrun slightly, and we must accord the same treatment to everyone.
Ostatní členové lehce přesáhli, ale musíme poskytnou stejnou péči každému.
EnglishOr are we hoping that they will offer to contribute to this undertaking of their own accord?
Nebo snad doufáme, že přijdou samy a samy přispějí podle svého uvážení?
EnglishThis is wholly in accord with my view of the EU as a union of values.
To zcela odpovídá mému názoru na Evropskou unii jakožto unii hodnot.
EnglishIt is also important that we do not accord timber a status that is inferior to other materials.
Je rovněž důležité, aby dřevo nebylo vůči jiným materiálům znevýhodněno.
EnglishI think what is important is to anchor the pledges from the Copenhagen Accord into the formal text.
Domnívám se, že je důležité zakotvit závazky z kodaňské dohody do oficiálního dokumentu.
EnglishWe should accord more respect to a Church and a religion on which the values of our Union are founded.
Měli bychom mít více respektu k církvi a náboženství, na němž jsou založeny hodnoty naší Unie.
EnglishIt is in accord with what we negotiated during the very long negotiations, which lasted for 10 months.
To je v souladu s tím, co jsme vyjednali během velmi dlouhých jednání, která trvala 10 měsíců.
EnglishEven if it doesn't accord to the typical way we see this problem.
I když to se to odchyluje od běžného náhledu na danou věc.
EnglishHowever - and here we are in accord - this progress is not enough.
Tento pokrok však - a s tím souhlasíme - není dostatečný.
EnglishIn an informal trialogue everything must accord at the end.
Při neformálním trialogu se nakonec musí vše odsouhlasit.
EnglishWe need to cement the advances made in the Copenhagen Accord.
Potřebujeme upevnit pokrok dosažený kodaňskou dohodou.
EnglishHere the EU must be able to act with greater accord.
Zde v Evropské unii musíme být schopni jednat ve větší shodě.
EnglishIt would fully accord with the principles of intermodality and would have a balanced influence on the natural environment.
Byl by plně v souladu se zásadou intermodality a měl by vyvážený vliv na životní prostředí.
EnglishThat does not accord with the demands of ordinary people.
To nekoresponduje s požadavky obyčejných lidí.