"to accommodate" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to accommodate" Çekçe çeviri

EN to accommodate
volume_up
[accommodated|accommodated] {fiil}

Of course we want the period extended to 20 weeks, because we believe that this is the only way this work can be accommodated.
Pochopitelně jsme také pro prodloužení mateřské dovolené na dvacet týdnů, protože se domníváme, že pouze takto se lze této práci přizpůsobit.
I am shadow rapporteur for the report on the independent investigation of accidents, and the Council has proved rather less than accommodating up to now.
Jsem stínovou zpravodajkou pro zprávu týkající se nezávislého vyšetřování nehod a Rada až dosud prokazuje, že není ochotná se přizpůsobit.
to accommodate (ayrıca: to house, to quarter, to billet)
In Nantes, over 1 000 Roma are being expelled from one place after another due to a lack of government regulated sites in which to accommodate them.
V Nantes je více než 1 000 Romů vyháněno z jednoho bydliště za druhým kvůli nedostatku vládou regulovaných míst, kde je možné je ubytovat.
to accommodate (ayrıca: to compose, to flatten, to level, to reconcile)
to accommodate

Çekçe' de "to accommodate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWell in order to accommodate that, you would have to cut education spending in half.
Abyste to vyrovnali, museli byste seškrtat výdaje na vzdělávání na polovinu.
EnglishOur laws and customs are changing progressively to accommodate Islamic Sharia law.
Naše zákony a zvyky se stále více přizpůsobují islámskému právu šaríja.
EnglishPolicies vary by seller, so they may or may not be able to accommodate your request.
Jelikož se zásady jednotlivých prodejců liší, mohou ale nemusí vašemu požadavku vyhovět.
EnglishAgain, the rules are flexible enough to accommodate special national circumstances.
Ale i tato pravidla jsou dostatečně pružná na to, aby zohlednila konkrétní situaci určité země.
EnglishFirst of all, it can accommodate; it doesn't deny the existence of inequality exploitation war.
Jednak to zahrnuje; tedy nevylučuje to existenci nerovnosti, vykořisťovatelské války.
EnglishWe have had almost an hour and a half, and we have done our best to accommodate everybody's wishes.
Měli jsme téměř hodinu a půl a učinili jsme maximum, abychom vyhověli přáním všech.
EnglishAfter thorough renovation, the Grossmarkthalle will accommodate the public facilities of the ECB.
Po rozsáhlé rekonstrukci se tato budova staré tržnice přemění ve veřejné prostory ECB.
EnglishAs policies vary by seller, they may or may not be able to accommodate your change request.
Jakmile prodejce obdrží váš požadavek, měl by vás kontaktovat s nabídkou dostupných možností.
EnglishIt is especially important to accommodate framework conditions for small businesses and for innovation.
Je mimořádně důležité upravit rámcové podmínky pro menší podniky a inovace.
EnglishTherefore, I really hope that the plenary will accommodate the three groups tabling this proposal.
Proto pevně doufám, že plenární zasedání vyhoví uvedeným třem skupinám, které tento návrh předkládájí.
English. - (DE) As always, it is difficult to accommodate and balance the various different interests and positions.
písemně. - (DE) Jako vždy je obtížné uspokojit a vyvážit různé zájmy a postoje.
EnglishIt is a poor country showing solidarity, while wealthy Europe is unable to accommodate 5 000 migrants.
Jde o chudou zemi, která projevuje solidaritu, a bohatá Evropa není schopna přijmout 5 000 migrantů.
EnglishThe Windows Experience Index is designed to accommodate advances in computer technology.
Index uživatelských zkušeností se systémem Windows je navržen tak, aby sledoval vývoj v počítačových technologiích.
EnglishThere are currently over 140 med-tech companies in Ireland, which accommodate 26 000 jobs.
V Irsku je nyní přes 140 společností zaměřených na medicínské technologie, které poskytují 26 000 pracovních míst.
EnglishThis included the flights and overnight stays in Brussels for him and his staff, and I could not accommodate this.
Zahrnovalo to lety a noclehy v Bruselu pro něj a jeho pracovníky a tomu jsem nemohl vyhovět.
EnglishIn this spirit of compromise and also in the Christmas spirit, I feel that we can accommodate these proposals.
Myslím, že v duchu tohoto kompromisu a také v duchu vánoční atmosféry můžeme tyto návrhy upravit.
EnglishIt is no accident that the US asked Poland in particular to accommodate its missiles pointing to the east.
Není náhodou, že Spojené státy požádaly právě Polsko, aby v něm mohly umístit rakety namířené na východ.
EnglishUnavoidable climate change is forcing society and the European Union economy to accommodate to a new reality.
Nevyhnutelné změny klimatu nutí společnost a hospodářství Evropské unie přizpůsobovat se nové realitě.
EnglishWe will present our proposal tomorrow and I think that it will accommodate many of the concerns that this Parliament has raised.
Náš návrh předložíme zítra a myslím, že jím vyloučíme mnohé obavy Parlamentu.
EnglishAs in previous years, exceptions to this rule are envisaged to accommodate special holiday situations.
Přitom se jako v minulých letech počítá s výjimkami, kdy se harmonogram upravuje v souvislosti se státními svátky.