"to accentuate" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to accentuate" Çekçe çeviri

EN to accentuate
volume_up
[accentuated|accentuated] {fiil}

to accentuate (ayrıca: to accent)
to accentuate (ayrıca: to accent, to applaud)
to accentuate (ayrıca: to highlight, to punctuate)
The idea was to accentuate the horizontality of the brick courses.
Záměrem bylo zdůraznit vodorovnost cihlových spár.
to accentuate (ayrıca: to emphasize, to make much of)
This is why we really need to accentuate the role that health professionals have to play in this area.
Proto musíme skutečně zdůrazňovat úlohu, kterou musí v této oblasti hrát zdravotničtí odborníci.

Çekçe' de "to accentuate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt must accentuate the social dimension, give priority to the ecosystem and be integrated in the marine policy.
Musí klást důraz na sociální rozměr, upřednostňovat ekosystém a začleňovat se do mořské politiky.
EnglishThe various imbalances in the system of international trade unfairly help to accentuate the asymmetries between the continents.
Různé nerovnováhy v systému mezinárodního obchodu nečestně napomáhají ke zvýraznění asymetrie mezi kontinenty.
EnglishWe cannot bring in a model for recovery driven solely by exports to third countries, because this will accentuate imbalances.
Nemůžeme spoléhat na obnovu pouze na základě vývozu do třetích zemí, protože to by jen zvýraznilo existující rozdíly.
EnglishThese texts recognise and are going to further accentuate the importance of integrated production when it comes to sound and sustainable agriculture.
Tyto dokumenty uznávají a ještě zdůrazňují význam sjednocené výroby pro řádné a udržitelné zemědělství.
EnglishThis blow was all that they needed to accentuate a spiralling crisis that is threatening many airlines with closure.
Tato pohroma byla to poslední, co potřebovali, aby se plnou silou projevila spirálová krize, která ohrožuje mnohé letecké společnosti uzavřením.
EnglishThis path will accentuate existing economic, social, regional and national differences, and will not resolve the problems of unemployment and poverty.
Tato cesta prohloubí stávající hospodářské, sociální, regionální a národní rozdíly a nevyřeší problémy nezaměstnanosti a chudoby.
EnglishThis path will accentuate the existing economic, social, regional and national divisions and disparities, and foment structural unemployment.
Taková cesta pouze prohloubí a zhorší stávající hospodářské, sociální, regionální a národní rozdíly a rozpory a zvýší strukturální nezaměstnanost.
EnglishThis fund cannot continue to be used to widen differences in unemployment or to accentuate inequalities between rich countries and countries on the margins.
Tento fond už nesmí být dál používán k prohlubování rozdílů v nezaměstnanosti nebo k prohlubování nerovností mezi bohatými zeměmi a okrajovými zeměmi.
EnglishUnder these circumstances, rather than representing an opportunity, creating a free trade area will accentuate the divide between rich and poor regions.
Za těchto okolností nebude vytváření zóny svobodného obchodu představovat vhodnou příležitost, ale spíše se tím zesílí rozdíl mezi bohatými a chudými regiony.
EnglishThis mechanism has effects which accentuate the economic dependence of these countries as it leads to production for export, to the detriment of their internal market.
Tento mechanismus má dopady, které zdůrazňují ekonomickou závislost těchto zemí, neboť vede k produkci pro export, a to na úkor jejich vnitřního trhu.
EnglishThese guidelines, which have to be followed, do not contribute to cohesion: on the contrary, they accentuate disparities between countries and regions, and within each country.
Tyto pokyny, jimiž se máme řídit, k soudržnosti nepřispívají. Naopak, prohlubují rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a regiony a v rámci každé jednotlivé země.
EnglishThat is the right way to proceed, and that is why we should accentuate the positive and see whether we can make further progress, because it is worthwhile fighting for this.
To je správná cesta, jak postupovat, a proto bychom měli klást důraz na to, co je pozitivní, a zjistit, zda dokážeme dosáhnout dalšího pokroku, protože stojí za to za něj bojovat.