"onbelangrijke" için Hollandaca-İngilizce çeviri

NL

"onbelangrijke" İngilizce çeviri

NL

onbelangrijke {sıfat}

volume_up
-- Mijnheer de Voorzitter, het gaat om een kleine, onbelangrijke nuance die verband houdt met de ons aller bekende Grondwet.
Mr President, this is a small insignificant detail relating to the very familiar issue of the Constitution.
Tenslotte, Voorzitter, een niet onbelangrijke belemmering bij de transatlantische onderhandelingen is de landbouw.
Lastly, Mr President, agriculture is a not insignificant obstacle in transatlantic negotiations.
Zoals bekend zijn er nog aanzienlijke meningsverschillen over een aantal niet onbelangrijke details.
As you are aware, there are still considerable differences of opinion on a number of not insignificant details.

İngilizce' de "onbelangrijke" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DutchOns is vaak verweten, dat wij ons over onbelangrijke zaken buigen.
We have often been criticised for being inclined to discuss matters of little importance.
DutchIn principe is het een onbelangrijke zaak, die niet meer dan een formaliteit lijkt te zijn.
This might appear to be a minor issue, almost a routine matter.
DutchIk had spijt van de tijd die ik verspild heb aan onbelangrijke zaken met mensen die belangrijk voor me zijn.
And I regretted the time I wasted on things that did not matter with people that matter.
DutchDe begroting voor 2006 lijkt in het kader van dat brede debat misschien een betrekkelijk onbelangrijke kwestie.
The 2006 budget may – in the context of that big-picture debate – feel like a relatively small issue.
DutchNu blijkt dat echter niet zo te zijn, en lijkt het erop dat wij op immigratiegebied alleen een paar onbelangrijke zaken willen regelen.
Now it seems that, on the contrary, we are only calling for certain minimal things in the field of immigration.
DutchZe willen dat de Europese instellingen blijk geven van politieke ambitie en zitten niet te wachten op allerlei pietluttige en onbelangrijke verordeningen.
They expect major political ambition from Europe, not punctilious regulations of secondary importance.
DutchVoorzitter, op het eerste gezicht lijkt de overeenkomst met Sao Tomé en Principe een tamelijk onbelangrijke kwestie voor dit Parlement.
Mr President, on the face of it, the Sao Tomé and Principe accord seems something of little significance to this Parliament.
DutchDe Commissie beschouwt vervalsing van contracten, verzonnen verslagen of verdwenen documenten blijkbaar als onbelangrijke delicten.
Falsified contracts, imaginary reports and disappearing documents are apparently regarded by the Commission as high-spirited pranks.
DutchZo zal er meer tijd zijn om de debatten behoorlijk voor te bereiden en ook dat zal een kleine, maar niet onbelangrijke stap in de goede richting zijn.
This will leave more time to prepare the debates properly and that, too, would be a small but significant step forward.
DutchHet Europees Parlement heeft in deze natuurlijk een belangrijke rol te vervullen, speciaal met onze toch niet onbelangrijke begrotingsbevoegdheden.
The European Parliament has a vital role to play here, not least because of the substantial budgetary powers that we enjoy.
DutchEnergiek optreden was toen vereist, niet alleen om de volksgezondheid te beschermen, maar ook om het vertrouwen te herstellen, een allesbehalve onbelangrijke zaak.
It was therefore necessary to take strong measures to protect public health and also, not least, to restore confidence.
DutchDe mate van openbaarheid van informatie wordt niet bepaald door de hoeveelheid onbelangrijke of onomstreden informatie die op Internet beschikbaar wordt gesteld.
The extent of disclosure of information is not determined by the quantity of unimportant or non-controversial information made available on the Internet.
DutchAls de kwaliteitskeurmerken in de verschillende lidstaten inhoudelijk sterk uiteenlopen, kunnen ze een niet onbelangrijke belemmering voor de handel binnen de Gemeenschap vormen.
If the content of the quality marks differs widely from one Member State to another, that could represent a quite substantial obstacle to trade within the EU.
DutchIn grote lijnen zijn we het eens, op sommige niet onbelangrijke punten verschilt mijn benadering zowel van die van de rapporteur als van die van de Europese Commissie.
We agree with the gist of what he is saying, although my approach does differ from that of the rapporteur and that of the European Commission on a number of important points.
DutchWij nemen kortom kennis van het feit dat de staatshoofden en regeringsleiders ons de onbelangrijke beslissingen willen laten, maar wij zouden ook de belangrijke beslissingen willen nemen.
To recap, we acknowledge the desire of Heads of State and government to allow us to make the small decisions, but we would also like to make the big ones.
DutchIk bedank de rapporteur voor de compromissen die wij hebben weten te bereiken en betreur het feit dat een dergelijke vergelijk is uitgebleven op een aantal bepaald niet onbelangrijke punten.
I thank the rapporteur for the commitments we have been able to make and I regret that we could not agree on certain points, which are by no means trivial ones.
DutchNaar het schijnt bestaat er ook in dit Parlement verzet tegen dit initiatief, een vreemd en onverklaarbaar verzet van met name een niet onbelangrijke groep links van u, mevrouw de Voorzitter.
It seems that that initiative has encountered some strange and inexplicable resistance, even within this House from a large group on your left, Madam President.
DutchDit is absoluut geen onbelangrijke factor, zoals ook al eerder is gebleken bij andere aan diervoer gerelateerde crises in de Europese Unie, zoals bij de dioxinekippen en de gekkekoeienziekte.
This is not a minor factor, as we know from previous crises in the livestock sector in the European Union, such as dioxins in poultry and bovine spongiform encephalopathy.
DutchIk wil er ook op wijzen dat de nationale parlementen, die in dit proces ook ergens een - zeker niet onbelangrijke - rol spelen, behoorlijke problemen hebben met de gehele procedure.
I must not forget to point out that the national parliaments, which also have a certain role in this process, and a not inconsiderable one at that, have some problems with the whole process.
DutchSlechts zes EU-lidstaten hebben daar een ambassade, wat niet indrukwekkend is in vergelijking met de aanwezigheid van EU-vertegenwoordigers in veel verre, tamelijk onbelangrijke landen.
Only six EU Member States have embassies there, in comparison to the presence of EU representatives in many countries that are quite a distance from the EU and are not very important players at all.