"in gang zetten" için Hollandaca-İngilizce çeviri

NL

"in gang zetten" İngilizce çeviri

NL in gang zetten
volume_up
{fiil}

İngilizce' de "in gang zetten" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DutchIk wil een proces in gang zetten dat ik in Frankrijk heb toegepast, en dat werkt.
I hope to initiate a process I have used as a working method in France, a method that works well.
DutchWat volgens mij het belangrijkste is, is dat we een verificatieprocedure in gang zetten.
As I see it, a verification process is the first thing to set up.
DutchWij willen over deze kwestie dus een politiek debat in gang zetten.
Our aim is, therefore, to launch a political debate on this issue.
Dutchhet in gang zetten van een proces van arbeidstijdverkorting zonder salarisverlaging of flexibiliteit;
The introduction of a process for reducing working time without any loss of wages or flexibility;
DutchWe denken dat het misschien supernova-explosies zijn die de vorming van planeten en sterren in gang zetten.
Perhaps we even think that maybe supernova explosions trigger formations of planets and stars.
DutchHiermee moeten wij niet wachten tot eind 2003; wij moeten dit begin 2003 reeds in gang zetten.
We should not wait until the end of 2003 to do this, but try to get it on track as early as the beginning of that year.
DutchDus waarom zouden we de procedure niet in gang zetten?
DutchDit zou neerkomen op het in gang zetten van een proces van verspreiding en veralgemening van radioactiviteit.
That would mark the beginning of a process that would both spread radioactivity and make it a commonplace phenomenon.
DutchAls we niets doen, lopen we het risico dat we een proces in gang zetten dat uiteindelijk niet verwezenlijkt kan worden.
If no action is taken, then we are in danger of starting a process that in the end cannot be carried through.
DutchWe moeten ook procedures in gang zetten om de groei van het vervoer per spoor te bevorderen, teneinde de wegen te ontlasten.
We must also undertake procedures to increase rail transport in order to relieve the pressure on the roads.
DutchWij moeten een positieve spiraal in gang zetten waarbij iedereen concessies doet die bijdragen tot het algemeen belang.
We need to create a virtuous circle where the concessions made by the various parties ultimately benefit everyone.
DutchWe zullen ' nee ' zeggen tegen het in gang zetten van overregulering en we zullen zien hoe het Europese publiek reageert.
We shall say ‘ no’ where over-regulation is being set in motion and we shall see how the European public reacts.
DutchTwee tot negen maanden na het in gang zetten van het onderzoek kan de Commissie voorlopige maatregelen uitvaardigen.
Provisional measures can be taken by the Commission between two and nine months after initiation of the investigation.
DutchHet Pact vormt de basis voor het in gang zetten van structurele hervormingen en tegelijkertijd ook van macro-economische investeringen.
It is the basis for getting structural reforms and, at the same time, macroeconomic investment under way.
DutchTen aanzien van het in gang zetten van de diversifiëring van de economie hebben we op verschillende cruciale terreinen vooruitgang geboekt.
As for the revival of the diversification of the economy, we have made progress in a number of key areas.
DutchOm die reden kan de Commissie niet de inbreukprocedures in gang zetten die de heer Perry ongetwijfeld wenselijk acht.
Therefore it is not open to the Commission to start the infringement proceedings that I am sure Mr Perry would consider desirable.
DutchAls we cellen zouden kunnen activeren, konden we zien welke effecten zij kunnen veroorzaken, wat ze kunnen in gang zetten en in stand houden.
If we could activate cells, we could see what powers they can unleash, what they can initiate and sustain.
DutchBij het in gang zetten van de toekomstige hervorming van de Unie moet nu alle steun worden gegeven aan een transparant voorbereidingsmodel.
Every support must now be given to an open preparation model as the forthcoming reform of the Union gets underway.
DutchWat we hier in gang zetten, is het startschot geven voor een wedloop om de publieke potjes en de volgende etappes zijn praktisch voorgeprogrammeerd.
What we are embarking on here is a race to obtain public funds, and the next stages are quite predictable.
DutchWij willen een debat in gang zetten.