"in evenwicht" için Hollandaca-İngilizce çeviri

NL

"in evenwicht" İngilizce çeviri

"in evenwicht" için örnek kullanımlar

İngilizce de "in evenwicht" için benzer çeviriler

in sıfat
English
in edat
in- edat
English
in-
English
innen fiil
evenwicht isim

İngilizce' de "in evenwicht" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DutchMijns inziens is het juiste evenwicht in de ontwerpwetgeving nog niet gevonden.
In my view, the present draft legislation does not yet strike the correct balance.
DutchTen eerste moeten de sociale en economische overwegingen in evenwicht zijn.
First of all, there must be a balance between social and economic considerations.
DutchOok wat de toegang tot Internet betreft moeten wij tot een evenwicht in de Unie komen.
We must also reach a balance within the Union where Internet access is concerned.
DutchBovendien zorgen ze voor een sociaal en economisch evenwicht in onze samenleving.
However, they also play a role in providing a social and economic balance in our society.
DutchAllereerst wil ik u herinneren aan het gebrek aan politiek evenwicht in de Commissie.
First of all, I would like to again recall the political imbalance of the Commission.
DutchEen dergelijk gebrek aan evenwicht in de sociale dialoog willen wij juist vermijden.
And this is exactly what we are trying to avoid: a lack of balance in social dialogue.
DutchWe hebben getracht dit evenwicht in het voorstel van de Commissie weer te geven.
We have sought to reflect that balance in the Commission’ s proposal.
DutchHet is van het allergrootste belang dat het zeemilieu in evenwicht is.
There can be no doubt that there must be a balance in the marine environment.
DutchBoltzmann zegt dat je kan beginnen met een universum in thermisch evenwicht.
So Boltzmann says, look, you could start with a universe that was in thermal equilibrium.
Dutch    De ontvangsten en uitgaven van de begroting moeten in evenwicht zijn.3.
The revenue and expenditure shown in the budget shall be in balance.3.
DutchWat ons betreft moet het er dan vooral om gaan evenwicht in het voorstel te brengen.
As we see it, it is a question of obtaining a balance in the proposal.
DutchDat mag, maar als rapporteur wil ik toch de zaak wat in evenwicht brengen.
This is fine, but as rapporteur, I would like to add another dimension.
DutchEr is een evenwicht in strips tussen het zichtbare en het onzichtbare.
And there's also a balance between the visible and the invisible in comics.
DutchDit akkoord biedt Mexico de mogelijkheid zijn handel beter in evenwicht te brengen.
Mexico stands to gain here by achieving a better trade equilibrium.
DutchDe fase waarin we ons nu bevinden is bepalend voor het evenwicht in de wereld.
The stage that we are now at is crucial for the Earth ’ s balance.
DutchHet herstel van teloorgegane ecosystemen is essentieel voor het evenwicht in deze gebieden.
The restoration of lost ecosystems is vital for the balance of these areas.
DutchWij moeten samen alles doen om het aanbod en de vraag opnieuw in evenwicht te brengen.
Everybody has to play his due part in restoring the equilibrium between supply and demand.
DutchDit plaatst het evenwicht in het akkoord van Berlijn ernstig onder druk.
This puts enormous pressure on the equilibrium of the Berlin Agreement.
DutchDe heer Santer heeft terecht gezegd dat Europa weer in evenwicht moet worden gebracht.
Mr Santer has rightly said that readjustments are required in Europe.
DutchDat gezegd zijnde, denk ik dat het belangrijk is een zeker evenwicht in het debat te brengen.
Having said that, I think it is important to bring a bit of balance into the debate.

Sözlükte diğer kelimeler

Dutch
  • in evenwicht

bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğüne bir göz at.