"in en buiten" için Hollandaca-İngilizce çeviri

NL

"in en buiten" İngilizce çeviri

"in en buiten" için örnek kullanımlar

İngilizce de "in en buiten" için benzer çeviriler

in sıfat
English
in edat
in- edat
English
in-
English
innen fiil
en bağlaç
English
buiten isim
English
buiten sıfat
English
buiten zarf
buiten edat
buiten- sıfat

İngilizce' de "in en buiten" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DutchVrouwen in en buiten de Europese Unie staan immers in het bijzonder bloot aan armoede.
Economic independence for women is a necessity if it is to be possible to achieve true equality.
DutchZo kom ik bij een ander pijnlijk punt: de steun van de publieke opinie in en buiten de Europese Unie.
This brings us to another sore point: public support, both within and outside the European Union.
DutchBetekent dat dat de opinie in en buiten het Parlement is veranderd, of ontbreekt het ons aan politieke moed?
Does this mean that opinion both within and outside Parliament has changed, or do we lack political courage?
Dutch    De president of bij ontstentenis, een van de vice-presidenten vertegenwoordigt de Bank in en buiten rechte.7.
The President or, if he is prevented, a Vice-President shall represent the Bank in judicial and other matters.7.
DutchMijnheer de Voorzitter, de verslagen over de uitbreiding hebben terecht de belangstelling van velen in en buiten dit Parlement.
Mr President, many inside and outside this Parliament are rightly interested in the reports on enlargement.
DutchInmiddels beroepen in en buiten Polen mensen met sterk uiteenlopende opvattingen zich op het erfgoed van Solidarnou015Bu0107.
Meanwhile, people holding strongly differing opinions talk about Solidarity’ s legacy, both inside and outside Poland.
DutchEen van die methoden is het gebruik van betalingsopdrachten voor uiteenlopende geldbedragen in en buiten de Europese Unie.
One such method is the use of payment orders for varying amounts of money made both outside the European Union and within its borders.
DutchHoewel ik begrip heb voor de standpunten van alle partijen in en buiten de Europese Unie, vind ik toch dat we een keus moeten maken.
Although I understand the positions of all parties in and outside the European Union, I still believe that we need to make a choice.
DutchDoorgang van het vrachtverkeer over de weg door de Alpen is in en buiten het Parlementaire debat een herhaaldelijk terugkomend strijdpunt.
The passage of freight transport by road through the Alps is a bone of contention that recurs time and again both within and outside parliamentary debate.
DutchWaarom beperken wij ons niet tot een enkel verslag over de mensenrechten in en buiten de Europese Unie dat in het Parlement moet worden besproken en aangenomen?
Should we not have a single report on the human rights situation in the European Union and the rest of the world, to be debated and adopted by the House?
DutchIn hetzelfde amendement wordt gezegd dat de bestemming in en buiten de bus met behulp van een bandopname moet worden omgeroepen, wanneer de bus stopt bij busstations enzovoort.
The same amendment also says that the destination should be announced by recorded voice, inside and outside the bus, when the bus stops at bus stations etcetera.
DutchDe gemeenschappelijke munt zal alleen voor economische stabiliteit kunnen zorgen als men de noodsignalen die in en buiten de EU ontstaan, tijdig opvangt.
The common currency can only be the stabilising economic factor which everyone expects if the necessary attention is paid in good time to all the danger signs which arise inside and outside the EU.
DutchEr zijn nu, in en buiten regeringen, krachten actief die dit ten onrechte uitleggen als een afkeer van betalingen uit de regionale fondsen aan landen met een lage levensstandaard.
There are now forces both in and outside of governments who wrongly interpret this as an aversion to payments from regional funds to countries with a low standard of living.
DutchHij heeft contacten gelegd in en buiten het Parlement, evenals in de onderzoeksgemeenschap om een verstandige discussie te kunnen voeren en een goed compromis op tafel te kunnen leggen.
He has tried to involve many people, within and outside Parliament, and in research circles, in order to have an intelligent discussion here and prepare a good compromise.
DutchMijnheer Wolf, wij mogen niet alleen de regeringen aansporen, maar moeten ook oproepen tot solidariteit tussen de sociale partners in dienst van het algemeen welzijn in en buiten de Europese Unie.
The appeal must be made not just to governments, Mr Wolf, but also to the solidarity of the social partners for the common good in Europe, and beyond the boundaries of the European Union.

Sözlükte diğer kelimeler

Dutch
  • in en buiten

Daha fazlası Türkçe-Almanca sözlüğünde.