"gedogen" için Hollandaca-İngilizce çeviri

NL

"gedogen" İngilizce çeviri

volume_up
gedogen {g. fiil}

NL gedogen
volume_up
[gedoogde|gedoogd] {fiil}

It is the great drug barons whom we seem to tolerate.
We kunnen niet langer gedogen dat er mensen zijn die geld verdienen aan de verslaafden en zo levens verwoesten.
We can no longer tolerate the people who ruin lives by making money from addicts.
De strafwet verbiedt drugs maar regering en parlement hebben afgesproken het gebruik te gedogen.
Drugs are banned under criminal law, but the government and parliament have agreed to tolerate their use.

İngilizce' de "gedogen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Dutch- Als het gaat om veiligheid kan er geen sprake zijn van uitzonderingen of slap gedogen.
   – Where security is concerned, there can be neither exemptions nor lax tolerance.
DutchElk gedogen in die richting speelt de vijand van de volkszaak in de kaart.
Any tolerance in this respect plays into the hands of the enemies of the people's cause.
DutchOok het eenvoudigweg gedogen van terrorisme is als beleid niet aanvaardbaar.
DutchGedogen, dat kan toch niet serieus bedoeld zijn vanuit de rol van de Commissie als hoedster van het Verdrag?
'Tolerance ' – surely that can only be intended as a joke on the part of the Commission as Guardian of the Treaty?
DutchIn het verslag wordt uitgegaan van de gezondheid, maar de algemene teneur is volgens mij toch het gedogen van drugs.
The main basis of the report is health grounds, but its general tone could be interpreted as permissive with respect to drugs.
Dutcheen regering gedogen
DutchHulp mag trouwens ook niet misbruikt worden om toestanden verder te blijven gedogen, om regimes in het zadel te houden die al jarenlang de mensenrechten schenden.
Indeed, aid must not be misused for further tolerating conditions or for keeping regimes in power that have been violating human rights for years.
DutchWe moeten uiteraard niet denken dat we prostitutie wel even van de aardbodem zullen doen verdwijnen, maar we moeten wel een duidelijk onderscheid maken tussen gedogen en legitimeren.
We must not, of course, imagine that we are going to eradicate prostitution, but we must make a clear distinction between tolerance and legitimation.
DutchVoor de Europese Unie betekent dat koorddansen tussen politieke en economische systemen, tussen samenwerken, gedogen en afwijzen als tolerantiedrempels worden overschreden.
For the European Union, this means a balancing act between political and economic systems, and between cooperation, toleration and rejection, if tolerance levels are exceeded.
DutchNet zo verwerpelijk is het wanneer de autoriteiten polygamie gedogen of zelfs stimuleren, waardoor deze schending van de mensenrechten alleen maar verder wordt aangemoedigd.
It is no less pathetic when state offices turn a blind eye to instances of polygamy or even take a supportive attitude towards it and thereby further encourage the abuse of human rights.
DutchWij zullen ons uitspreken tegen verordeningen en Europese bepalingen die het onaanvaardbare werkgeversbeleid gedogen en daarmee de positie van werknemers op de arbeidsmarkt verslechteren.
We shall oppose all European directives and regulations endorsing the unacceptable policy of the employers aimed at worsening employment conditions as a whole and making jobs more insecure.