"bevoegd" için Hollandaca-İngilizce çeviri

NL

"bevoegd" İngilizce çeviri

NL bevoegd
volume_up
{sıfat}

bevoegd (ayrıca: bekwaam, deskundig, competent, vakkundig)
De Commissie is daarentegen bevoegd als het gaat om de toepassing van de regels.
However, the Commission is competent in the field of the application of rules.
Is de Europese Unie wel bevoegd om een onafhankelijke staat de les te lezen?
Is the European Union competent to reprimand independent states?
Ik ga ervan uit dat de zaak behandeld wordt door een rechtbank die daartoe bevoegd is.
I believe the case will be judged by a court that is competent to do so.
bevoegd (ayrıca: in staat, gezond, handig, bekwaam)
volume_up
able {sıf.}
De Europese Unie is uiteraard niet bevoegd voor het dagelijkse milieubeheer in de Europese steden.
The European Union is apparently not able to take responsibility for the daily management of the environment in European cities.
Regeringen zijn dan zelf verder bevoegd hunbeleid aan te passen aan de hand van ervaringen die collega's in andere landen hebben.
Governments will then be able to modify their policies based on experience from their colleagues in other countries.
De bevoegde commissie zal zeker een advies kunnen geven over de grond van de zaak.
The competent committee will certainly be able to give its opinion on the merits of the case.

İngilizce' de "bevoegd" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DutchAls voorzitter van de Raad ben ik geenszins bevoegd om te antwoorden op de vraag.
As President-in-Office, I definitely have no authority to answer the question.
DutchDe hele Vlaamse regering die bevoegd is voor cultuur was er ook voorstander van.
The whole Flemish government which has responsibility for culture was in favour of it.
DutchVanwege de beperkingen van artikel 119 zijn wij niet bevoegd dit te doen.
We do not have the authority to do this because of the constraints of Article 119.
DutchZoals u weet, is de Commissie niet bevoegd voor de veiligheid van reactoren.
As you know, the Commission has no authority in matters of reactor safety.
DutchZal alleen de WIPO hier bevoegd zijn, of is ook dit al een WTO-vraagstuk?
Will the WIPO alone have jurisdiction here or is this already a matter for the WTO?
DutchHij bedacht de term e-Patiënten - uitgerust, geëngageerd, bevoegd, mondig.
And he coined this term e-Patients -- equipped, engaged, empowered, enabled.
DutchTot dan is de heer Liikanen bevoegd en daarom krijgt hij nu ook het woord.
Until then, Mr Liikanen is responsible, and that is why he now also takes the floor.
DutchDe Raad is echter niet bevoegd om voor de vermelde organisatie regelingen te treffen.
But arrangements for the organisation listed are not within the Council's competence.
DutchBij mijn weten is de Commissie immers niet bevoegd vrijwillige overeenkomsten te sluiten.
As far as I know, the Commission has no right to conclude voluntary agreements.
DutchDeze organisatie is zonder twijfel heel belangrijk, maar niet bevoegd voor hormonen.
This organisation is certainly very important, but it is not responsible for hormones.
DutchAls lid van de Commissie bevoegd voor het vervoer heb ik ook daarvoor begrip.
As Transport Commissioner, I can understand the implication of that too.
DutchAlleen de Europese Commissie is bevoegd over deze voortgang te oordelen.
The European Commission alone has the competence to judge the progress made by Turkey.
DutchWat de regels voor de jacht betreft, moet ik toegeven dat ik niet bevoegd ben.
With regard to the regulations for hunting, I must say that this lies outside my competence.
DutchVoor dit vraagstuk, dat onderworpen is aan nationaal recht, is de EU niet bevoegd.
Thirdly, Articles 8 and 9 go against the principle of subsidiarity.
DutchKunt u me nu zeggen of die cameraploeg inderdaad bevoegd was om hier op die manier te filmen?
Could you advise me if they had authority to film in the manner in which they did?
DutchWie is er bevoegd als je met een instantie te maken hebt die zoveel landen overspant?
Whose responsibility is it when you are dealing with a body that crosses so many frontiers?
DutchHet gaat er namelijk om waar en hoe de Europese Unie wettelijk bevoegd is op te treden.
The issue is where and how the European Union has a legal right to act.
DutchHet volk van Wit-Rusland is als enige bevoegd om een besluit te nemen over zijn toekomst.
The people of Belarus alone have the authority to decide on their future.
DutchDe Unie is bevoegd om ondersteunend, coördinerend of aanvullend op te treden.
The Union shall have competence to carry out supporting, coordinating or complementary action.
DutchAls lid van de Commissie bevoegd voor de begroting moet ik de bestaande regels volgen.
As the Commissioner responsible for the budget, I have to respect the accepted regulations.