"yllyttää" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"yllyttää" İngilizce çeviri

FI yllyttää
volume_up
[yllytän|yllyttänyt] {fiil}

yllyttää (ayrıca: kiihottaa, kannustaa)
Tämän ei pitäisi yllyttää neuvostoa tai parlamenttia ottamaan siltä pois alan viimeisimpiä työkaluja.
This should not incite either Council or Parliament to deprive them of the latest tools of their trade.
Siksi meidän täytyy jo tänään puuttua kaikkeen, mikä voi yllyttää nuoria kuluttamaan alkoholia.
That is why we must immediately take action against everything that may incite young people to drink alcohol.
Länsisaharalaisten ahdingon verukkeella ei saa missään tapauksessa yllyttää uusiin väkivallantekoihin.
The distress of the Sahrawi people should in no way be exploited to incite further acts of violence.
yllyttää (ayrıca: avustaa)
yllyttää (ayrıca: uskaltaa, haastaa, rohjeta, usuttaa)
yllyttää (ayrıca: vastustaa, uhmata, ylittää, haastaa)
yllyttää (ayrıca: lietsoa, usuttaa)
yllyttää (ayrıca: ärsyttää)
yllyttää (ayrıca: kannustaa)
Äänestin jäsen Maatin mietintöä ja useimpia tarkistuksia vastaan, sillä vastustan kaikenlaista liiallista sääntelyä, joka vain yllyttää byrokraatteja.
I voted against the Maat report and the majority of the amendments because I am against any excessive regulation that only spurs on the bureaucrats.
yllyttää (ayrıca: ärsyttää, kiihottaa, stimuloida)
yllyttää (ayrıca: hämmentää, sekoittaa, nousta, kiihottaa)
Pekingin hallituksen mukaan hän halusi myrkyllisine sanoineen yllyttää taiwanilaiset toverinsa vihaamaan mantereella olevia maanmiehiään.
According to Beijing, with her poisonous words she wanted to stir up her Taiwanese comrades to hate their fellow countrymen in the mother country, i.e.
Samalla tuomitsemme kuitenkin myös ankarasti PKK:n provokaatiot. Sen johtajat yllyttävät tahallaan väkivaltaan ja mellakoihin.
But at the same time, we vehemently denounce the provocations by the PKK, whose leaders deliberately stir up violence and riots.
yllyttää (ayrıca: lietsoa, kiitää, piestä, vatkata)
Ne yrittävät myös yllyttää kuluttajia osallistumaan kampanjaansa.
They are also trying to whip up consumers to take part in their campaign.

İngilizce' de "yllyttää" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishAirbusin työntekijöitä Ranskassa ja Saksassa ei saa yllyttää toisiaan vastaan.
The Airbus workers in France and Germany must not be played off against one another.
FinnishHyväksyttävää sen sijaan ei ole yllyttää EU:n toimielimiä toisiaan vastaan.
What is not legitimate is to play off one European institution against another.
FinnishNainen voi pukeutua provosoivasti, mutta se ei tarkoita, että hän yllyttää raiskaukseen.
A woman may dress provocatively, but that does not mean she is inciting rape.
FinnishSe yllyttää naisia pyrkimään täydellisyyteen, mikä voi johtaa esimerkiksi syömishäiriöihin.
It incites women to a pursuit of perfection with consequences like eating disorders.
FinnishKaikki tämä yllyttää tekemään huomattavia muutoksia EU:n tuotantomalliin.
All this will prompt significant changes in the EU's production model.
FinnishTällainen yllyttää kyseenalaistamaan Euroopan parlamentin demokraattisen legitiimiyden.
That is an invitation to put a question mark against this assembly's democratic legitimacy.
FinnishVaalitarkkailijoita voidaan manipuloida ja heidät voidaan yllyttää vastatusten.
Observers can be manipulated and played off against each other.
FinnishTarkoituksenani ei ole yllyttää protektionismiin, mikä merkitsisi kauneusvirhettä historian lehdillä.
I do not intend to call for any kind of protectionism, which would be to fly in the face of history.
FinnishMiksi siis yllyttää edelleen tuotannon tehostamiseen?
Why, therefore, should we encourage further intensification?
FinnishRankaisemattomuuden tunne, jonka hallitus on MRF-puolueessa herättänyt, yllyttää turkkilaisia väkivallantekoihin.
The sense of impunity that the government has inspiured in the MRF instigates violence among the Turks.
FinnishToivon luonnollisesti, että meidän kieltäytymisemme yllyttää vakuutusyhtiöt käynnistämään vielä neuvottelut kanssamme.
I naturally hope that our refusal will motivate insurance companies to enter into negotiations with us.
FinnishNäin ollen se ei ole sellaisten voimakkaiden paineiden alaisena, jotka saattaisivat yllyttää erilaiseen rikolliseen toimintaan.
It is not therefore subject to intense pressures that might provoke various kinds of criminal action.
FinnishMeistä tämä järjestelmä yllyttää petoksiin, joten emme omasta puolestamme harkitse tasausjärjestelmiä.
We believe that this system provides an incentive to commit fraud and, therefore, we are not considering compensation systems.
FinnishHaluan korostaa sanaa "kaikkien", sillä emme voi sallia Venäjän yllyttää EU:n jäsenvaltioita toisiaan vastaan.
I would stress the word ‘all’, as we cannot afford to allow Russia to play off certain EU Member States against others.
FinnishJos tavoitteenanne on yllyttää nämä kaksi Eurooppaa toisiaan vastaan, teidän on vain jatkettava nykyistä rataa.
If your aim is to pit these two Europes against each other, then you should continue with your present course of action.
FinnishGlobalisaatio ilman järkeviä liitännäistoimenpiteitä yllyttää uusiin mielenosoituksiin ja sosiaalisiin ristiriitoihin.
If sensible steps are not taken to monitor it, globalisation will spark further demonstrations and more social conflict.
FinnishEräissä maissa oikeusasema yllyttää palojen sytyttämiseen, sillä se tarjoaa tietyille henkilöille eräitä etuja.
This fire-starting is encouraged by the legal position in some countries because it offers certain advantages to certain people.
FinnishEmme halua yllyttää ruotsalaisia työntekijöitä latvialaisten kollegojensa kimppuun.
We do not want Swedish workers to be played off against their Latvian counterparts, but you do; that is how you go about destroying Europe.
FinnishJokaisen henkilön tai järjestön, joka syyllistyy tai yllyttää tällaiseen syrjintään, olisi saatava lain mukainen rangaistus.
Any person or organisation perpetrating or inciting such discrimination should be subject to the full force of the law.
FinnishTällainen suoraan suuryrityksiä palveleva poliittinen kanta yllyttää tavallista kansaa yhä suurempiin reaktioihin.
This sort of political stand, which directly serves the interests of big business, will provoke even greater grass-roots reaction.