FI vapauttaa
volume_up
[vapautan|vapauttanut] {fiil}

1. genel

Historia vapauttaa hänet tyrannian ja myöhemmin Yhdysvaltojen kauppasaarron vastustamisesta.
History does absolve him for his revolt against tyranny and then against the United States embargo.
Emme saa vapauttaa yrityksiä kantamasta vastuuta omasta toiminnastaan, etsimästä itse parhaita ratkaisuja.
We must not absolve companies from their own responsibilities to seek the best solutions.
Tämän ei kuitenkaan pitäisi vapauttaa meitä eurooppalaisia vastuustamme.
This should not, however, absolve us Europeans of our responsibilities.
Tämä on kaikkien jäsenvaltioiden tehtävä, emmekä voi vapauttaa niitä tästä vastuusta.
That is for the Member States to do, and we cannot discharge them from that responsibility.
. - (EN) Vastustin äänestyksessä ehdotuksia vapauttaa komissio sen velvollisuudesta tehdä selkoa menoistaan, koska mietintö oli epäselvä.
. - I voted against the proposals to discharge the Commission of its obligation to report on its expenditure because the report was unclear.
Haluan todeta komission jäsenelle, että asianmukaisten säännösten antaminen jäsenvaltioissa vapauttaa Euroopan unionin velvoitteista.
I have to tell the Commissioner that the enactment of relevant regulations by the Member States will discharge the European Union’s obligations.
Ei ole oikein vapauttaa pieniä perinteisiä yrityksiä hygieniaa sääntelevistä määräyksistä.
It is not right to exempt small traditional businesses from the rules governing hygiene.
Lopuksi, mitkä jäsenvaltiot pitäisi vapauttaa vaatimuksesta?
Finally, which Member States should be exempt from the requirement?
Ilmailualaa ei voida vapauttaa ympäristökustannuksista, joita muut liikennemuodot maksavat.
Aviation cannot be exempt from environmental costs which other means of transport pay.
Tämä vapauttaa palautusnäköistiedoston tallentamiseen käytettyä levytilaa.
This will free up the disk space used to store your recovery image.
Tarkoituksena oli vapauttaa heidät pakkokeinoista ja jälkeenjääneisyydestä.
It was the intention to free them from coercion and backwardness.
Kun apuohjelma on suoritettu, näet, miten paljon levytilaa voit vapauttaa.
After the utility runs, you'll see how much disk space you can free up.
vapauttaa
Tämä vapauttaa palautusnäköistiedoston tallentamiseen käytettyä levytilaa.
This will free up the disk space used to store your recovery image.
Haluamme vapauttaa yhtenäismarkkinoiden mahdollisuudet edistää kasvua.
We want to free up the single market's potential for growth.
Kun apuohjelma on suoritettu, näet, miten paljon levytilaa voit vapauttaa.
After the utility runs, you'll see how much disk space you can free up.
Emme voi yksinkertaisesti vapauttaa kauppaa ja investointeja WTO: n mallin mukaan.
We cannot simply liberalize trade or pursue the liberalization of investment according in line with the WTO model.
Tästä syystä on tärkeää vapauttaa avoin taivas -järjestelmä ja kyetä vapauttamaan myös ilmatila.
That is why the liberalization of the open sky systems and the ability to liberalize air space are important.
Mitä hyötyä on vapauttaa kauppavaihto rajoittamalla tulli- ja tariffiesteitä ja aiheuttaa suurta ekologista tuhoa?
What is the point of liberalizing trade by limiting tariff and customs barriers if this leads to ecological disasters?
Esittelijän ainoa huoli on vapauttaa yritykset tukahduttavaksi katsomastaan byrokratiasta.
His only concern is to liberate businesses from what he considers to be stifling bureaucracy.
Minua ihmetyttää ketä he ovat 25 vuoden ajan yrittäneet vapauttaa ja kenen vallasta?
I just wonder who have they been trying to liberate for the last 25 years, and from whom?
Ja lopuksi, arvoisa puhemies: tieto- ja viestintätekniikoita pidetään aina sellaisena teknologiana, joka voi vapauttaa ihmisiä.
Finally, Mr President: ICT is always emphasised as the technology that can liberate people.
Kyseisen direktiivin voimaantulon tavoitteena on vapauttaa taloudellista potentiaalia.
The objective of bringing such a directive into effect was to release economic potential.
Budjettivallan käyttäjältä on kestänyt näin kauan vapauttaa luvatut varat.
The budgetary authority has taken all this time to release the promised funds.
Presidentti Lukashenkolta oli hieno ele vapauttaa poliittisia vankeja ennen vaaleja.
It was a fine gesture for President Lukashenko to release political prisoners before the elections.
En voi valitettavasti vapauttaa teitä tästä vastuusta.
I cannot relieve you of that responsibility.
Riippumattomuus vapauttaa aivan liian usein rikoksiin liittyvästä vastuusta.
All too often sovereignty relieves the prince of criminal liability.
Vchip-tyyppiset tekniset suodatuslaitteet eivät saa vapauttaa vanhempia, kasvattajia ja opettajia heidän vastuustaan.
Technical security means, such as the V chip, should not be allowed to relieve parents and teachers of their responsibility.
vapauttaa (ayrıca: päästää)
Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus vapauttaa maailma terrorismista ja vahvistaa demokratiaa.
We have a unique opportunity to rid the world of the evil of terrorism and underpin democracy.
Vai voiko komission jäsen vapauttaa minut näistä huolista?
Or can the Commissioner rid me of these concerns?
Tässä yhteydessä tarve vapauttaa ilmatila pienille valtioille ominaisesta ajattelusta tarkoittaa, että parannettavaa on vielä.
Here, the need to rid the skies of the small-state mentality means that there is still a need for improvement.
vapauttaa (ayrıca: purkaa)
volume_up
deregulating {isim-fiil}
Eurooppa on koneisto, joka aikoo vapauttaa julkiset palvelut ja purkaa niiden sääntelyn kansojen perustarpeiden kustannuksella.
Europe is a liberalising machine deregulating public services at the expense of the people' s basic needs.
vapauttaa (ayrıca: antaa jllek anteeksi)
vapauttaa (ayrıca: keventää, rikkoa jää)
vapauttaa (ayrıca: irrottaa)
(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Euroopan unioni on yhdellä iskulla vapauttanut itsensä perustuslaillisesta umpikujasta.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, at one blow the European Union has disengaged itself from its constitutional impasse.
vapauttaa (ayrıca: irrottaa)
Monet näistä kriisiin joutuneista maista ovat likviditeettiloukussa ja ne voidaan vapauttaa siitä vain rahoitusruiskeella.
Many of these crisis-torn countries are caught in a liquidity trap from which only an injection of funds can extricate them.
Kieltäydyttekö hyväksymästä hallitusten välistä konferenssia, jonka ainoana tarkoituksena on vapauttaa jäsenvaltiot kansanäänestysten järjestämistä koskevista vetoomuksista?
Will you not tolerate an IGC with the sole purpose of extricating Member States from pledges to promote referendums?
Minun on kuitenkin korostettava, että poliittinen tuki on tarpeen myös nykyiselle hallitukselle ja sen yrityksille vapauttaa Moldova parhaillaan vallitsevasta vaikeasta tilanteesta.
However, I must stress that political support is also required for the current government and its attempts to extricate Moldova from the difficult situation the country is in.
vapauttaa (ayrıca: päästää)
vapauttaa (ayrıca: pelastaa)
vapauttaa (ayrıca: puhdistaa, pyhittää)
vapauttaa
vapauttaa (ayrıca: sulattaa)
Olemme yrittäneet vapauttaa kaikki ne kohdat, joita emme pidä tuomioistuimen päätöksen kanssa ristiriitaisina.
We have tried to unfreeze all those which we find not to be incompatible with the Court decision.

2. Hukuk: "syytteistä"

Valkoisessa kirjassa voidaan selvästi havaita pyrkimys vapauttaa järjestelmä vastuusta ja vakuuttaa, että asiat voidaan ratkaista yhteisön piirissä.
Clearly it is an attempt to acquit the system and persuade us that there is a way out within it.

İngilizce' de "vapauttaa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishTavoitteenamme on vapauttaa entisestään kehitysmaiden pääsyä EU:n markkinoille.
Our aim is to further liberalise the developing countries' access to EU markets.
FinnishAikomuksenamme on vapauttaa nämä varat heti, kuin varaukset on vapautettu.
We are thinking about releasing this money as soon as the reserves are released.
FinnishSiinä oli yksi kohta, jossa todettiin, että Dawit Isaak pitäisi vapauttaa.
It contained a specific paragraph stating that Dawit Isaak should be released.
FinnishEmme saa vapauttaa näitä valtioita niiden tätä ongelmaa koskevasta vastuusta.
We should not let these countries wriggle out of their responsibility for this problem.
FinnishToisin sanoen kunkin jäsenvaltion toimeenpaneva taho vapauttaa kyseiset määrärahat.
In other words, the sums in question are released by the executive in each Member State.
FinnishKomissio on vakuuttanut meille, että Korea vapauttaa aktiivisesti tuontijärjestelmäänsä.
The Commission has assured us that Korea is actively liberalising its import regime.
FinnishTällaiset voimat eivät halua vapauttaa naisia tasa-arvoisiksi miesten kanssa.
Such forces do not want liberated women equal in all respects to men.
FinnishToinen tapa on vapauttaa Euroopan unionin kaasu- ja sähkömarkkinat.
The second way is to liberalise the gas and power market in the European Union.
FinnishAsianmukainen lainsäädäntö vapauttaa ja kehittää; huonot lait kahlitsevat ja rajoittavat.
Proper legislation frees and liberates; bad law cabins, cribs and confines.
FinnishNäin voidaan vapauttaa käytännössä kaikki osapuolten välinen kauppa.
It will thus lead to the liberalisation of substantially all trade between parties.
FinnishWTO puolestaan ei niinkään sääntele markkinoita, vaan vapauttaa kauppaa.
As for the WTO, it does not so much regulate markets as liberalise trade.
FinnishEikö olisi yksinkertaisempaa antaa heille vähän vähemmän ja vapauttaa heidät veroista?
Would it not be simpler to give them a little less money rather than making them pay tax?
FinnishTämä poistaa kohteet peruuttamattomasti ja vapauttaa niiden kiintolevyltä viemän tilan.
Doing that will permanently delete the items and reclaim any disk space they were using.
FinnishSuhtaudumme sinänsä hyvin myönteisesti hallituksen pyrkimykseen vapauttaa energiamarkkinat.
We very much welcome the government's current plans to liberalise the energy market.
FinnishVelvollisuutemme on tukea tätä mietintöä ja vapauttaa Turkin naiset.
It is our duty to support this report and bring liberation to Turkish women.
FinnishKaikki vangit, joita ei syytetä rikoksista, pitäisi tietenkin vapauttaa.
All prisoners not accused of criminal acts should of course be released.
FinnishValmistajia ja jakeluketjuja ei myöskään saa vapauttaa vastuusta.
Manufacturers and distributors should not be released from responsibility either.
FinnishTähän mennessä kaikki yritykset vapauttaa Dawit Isaak ovat epäonnistuneet.
So far, all attempts to have Dawit Isaak freed have been unsuccessful.
FinnishRiippumattomuus vapauttaa aivan liian usein rikoksiin liittyvästä vastuusta.
All too often sovereignty relieves the prince of criminal liability.
FinnishLisäksi meidän ei mielestäni vielä tällä hetkellä pitäisi vapauttaa luotsauspalveluja.
I will say in addition that, at this time, we should not yet liberalise the pilot services.