FI vakuuttaa
volume_up
[vakuutan|vakuuttanut] {fiil}

1. genel

vakuuttaa (ayrıca: varmistaa)
Komissio vakuuttaa parlamentille ryhtyvänsä asianmukaisiin toimiin.
The Commission would like to assure Parliament that it will act accordingly.
Voin vakuuttaa teille, että ryhmäni kannattaa jäsen Ferreiran mietintöä huomenna.
I can assure you that my group will be supporting the Ferreira report tomorrow.
Voin vakuuttaa teille, että komissio julkistaa kaikki asiaan kuuluvat seikat.
I can assure you that the Commission will make public all the relevant elements.
vakuuttaa (ayrıca: vahvistaa)
Näin ollen voin vakuuttaa olevani yhteydessä henkilökohtaisesti kumpaankin ehdokkaaseen.
I can therefore affirm that I am in personal contact with both candidates.
Haluaisin vakuuttaa ja vahvistaa, että komissio tukee täysin parlamentin esittämää uutta tekstiä.
I would like to affirm and confirm the Commission's total support for the new text presented by Parliament.
Tämän rauhanfoorumin tarkoituksena on vakuuttaa, ettei ihmisten omaatuntoa voida vaimentaa pelottelulla ja kiristyksellä.
This forum means to affirm that intimidation and blackmail are not enough to silence consciences.
vakuuttaa (ayrıca: puolustaa, väittää)
Meille kristillisdemokraateille on lisäksi tärkeää vakuuttaa, että kannatamme sosiaalista, ekologista ja eettistä eurooppalaista markkinataloutta.
For us Christian Democrats, it is also important to assert that we are in favour of a social, ecological and ethically based market economy in Europe.
Vaadin siis oikeutta saada puhua etelästä tulevien kollegojen puolesta ja vakuuttaa, että meilläkin on intressimme pohjoisen hyvinvoinnissa.
So I claim the right to speak on behalf of the Members from the South and to assert that we too have an interest in the North's well being.
Arvoisa puhemies, on vaikea vakuuttaa, että eurooppalainen interventio Länsi-Balkanilla olisi ollut loistava menestys tämän päivän tapahtumien valossa.
Mr President, in the light of what is happening today, it is difficult to assert that European intervention in the Western Balkans was a resounding success.
vakuuttaa (ayrıca: väittää, hakea, vaatia)
Selkeät ja nopeat päätökset ovat paras tapa vakuuttaa uhrit heidän hakemuksensa lopputuloksesta.
Clear and swift decisions are the best way of reassuring victims of the outcome of their claim.
Voin vakuuttaa, että tiedän tästä: omassa maassani useat telakat jouduttiin sulkemaan.
I have some claim to know about this: in my own country quite a number of shipyards had to be closed.
Vaadin siis oikeutta saada puhua etelästä tulevien kollegojen puolesta ja vakuuttaa, että meilläkin on intressimme pohjoisen hyvinvoinnissa.
So I claim the right to speak on behalf of the Members from the South and to assert that we too have an interest in the North's well being.
Se vakuuttaa ihmiset siitä, että toimielimet ovat tehokkaita ja heitä lähellä.
This will convince people that the institutions are effective and close to them.
Älkää yrittäkö vakuuttaa kenellekään, että voimme luottaa yksinomaan eurooppalaiseen tuotantoon.
Do not try to convince anyone that we can rely exclusively on European production.
Arvoisa komission jäsen, miten voimme vakuuttaa teidät palauttamaan valtiontuen?
Commissioner, how can we convince you to restore state aid?
Arvoisa puhemies, haluamme uudelleen vakuuttaa, että tuomitsemme kaikenlaisen terrorismin, olipa se sitten lähtöisin mistä tahansa.
Madam President, once again, we declare our condemnation of any form of terrorism, whatever its source.
Jos joku haluaa vakuuttaa minut ja hyväksyn mielelläni hänen ehtonsa, ei ole valtion tehtävä kiilata väliin ja julistaa liiketoimi laittomaksi.
If you want to insure me and I am happy to accept the terms you offer, it is not for the State to come between us and declare our transaction illegal.
Valehtelu on ainoa tapa, jolla voidaan saavuttaa tässä mietinnössä ilmoitettu tavoite eli vakuuttaa EU:n kansalaiset siitä, että heillä on kaikilla sama kulttuuri.
The only way to achieve this report’s declared ambition of convincing Europe’s citizens that they share the same culture would be through lies.
Voin vakuuttaa, että Itävallan viranomaiset toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä.
I can guarantee that the Austrian authorities are taking the appropriate measures.
EU:n puolesta voin vakuuttaa, että se tukee täysin tätä prosessia.
From our side, I can guarantee the EU's wholehearted support to such a process.
Tällä voitaisiin vakuuttaa, että vaaraa euroalueen romahdukseen ei ole.
This signal could act as a guarantee against the risk of collapse of the euro area.
vakuuttaa
Kotimaassani on tähän asti ollut tapana vakuuttaa biometriset riskit.
In my country it has up to now been customary to insure biometric risks.
How can they insure themselves?
On mahdotonta ymmärtää esimerkiksi, että laivanvarustajat voivat edelleen vakuuttaa itsensä meren pilaantumisesta aiheutuvien sakkojen varalta.
It defies comprehension, for example, that shipowners can still insure themselves against fines for marine pollution.
vakuuttaa (ayrıca: taivuttaa)
Uskon kuitenkin, että voimme vakuuttaa niille, että tämä on niiden etujen mukaista.
But I think we can persuade them that it is in their interests.
Lopuksi taajuuksista: Minun ei tarvitse vakuuttaa parlamenttia tämän aiheen merkityksestä.
Finally, concerning spectrum: I had no need to persuade Parliament of the importance of this subject.
We wish not to impose but to persuade.
On myös välttämätöntä vakuuttaa tuotteitamme ostavat kolmansien maiden ihmiset.
It is necessary also to reassure people in third countries who buy our products.
Voiko komissio vakuuttaa, ettei se pakoile näitä velvollisuuksia?
Can the Commission reassure us that it will not shirk these responsibilities?
Voin kuitenkin vakuuttaa teille, että seuraamme tätä asiaa erittäin tarkkaavaisesti.
I can reassure you, however, that we are following this matter very attentively.
vakuuttaa
vakuuttaa (ayrıca: vaatia, inttää)
Sudanin hallitus vakuuttaa, ettei koskaan luovuta heitä kansainväliselle rikostuomioistuimelle.
The Government of Sudan is insisting that it will never hand them over to the ICC.
Voin vakuuttaa teille, hyvä jäsen, että aion tämän kysymyksen jälkeen jopa ottaa henkilökohtaisesti selvää siitä, mitä tapahtuu, ja vaatia vastausta mahdollisimman pian.
And I can assure you that, following this question, I shall personally look into what is happening and insist on having a response as soon as possible.
Euroopan rahapoliittisen instituutin ensimmäinen puheenjohtaja Alexandre Lamfalussy on toistuvasti vakuuttanut meille: rahapolitiikan välineiltä ei saa vaatia liikaa.
Alexandre Lamfalussy, the first President of the European Monetary Institute, always insisted that we should not ask too much of the instruments of monetary policy.
vakuuttaa (ayrıca: vannoa, luvata, vannoa vala)
vakuuttaa (ayrıca: oikeuttaa)
Aiotteko neuvoston puheenjohtajana tutkia tätä asiaa selvittääksenne, voitteko vakuuttaa kaikki jäsenvaltiot siitä, että pidätysmääräys voidaan panna täysimääräisesti täytäntöön?
Will you examine this, as the President-in-Office, to see if you can reassure all Member States that the arrest warrant may be implemented in full?

2. "vastauksena epäilyyn tai syytöks"

3. Sigortacılık

vakuuttaa
Komissio vakuuttaa parlamentille ryhtyvänsä asianmukaisiin toimiin.
The Commission would like to assure Parliament that it will act accordingly.
Voin vakuuttaa teille, että ryhmäni kannattaa jäsen Ferreiran mietintöä huomenna.
I can assure you that my group will be supporting the Ferreira report tomorrow.
Voin vakuuttaa teille, että komissio julkistaa kaikki asiaan kuuluvat seikat.
I can assure you that the Commission will make public all the relevant elements.

İngilizce' de "vakuuttaa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishHaluan myös vakuuttaa hänelle, että tuemme hänen suunnitelmansa yleisrakennetta.
I would also like to confirm that we support the general structure of the project.
FinnishEU haluaa vakuuttaa Intian siitä, että olemme sitoutuneet terrorismin torjuntaan.
The EU will confirm to the Indians our commitment to the fight against terrorism.
FinnishHaluan myös vakuuttaa uudelleen kannattavani kollegamme asiallisia ehdotuksia.
I would also like to reaffirm my support for our colleague's relevant proposals.
FinnishVoin vain vakuuttaa, että haluamme toimittaa apua sovittujen määrien mukaisesti.
I can only confirm our resolve to release the funds that have been allocated.
FinnishToivon, että kyseinen tutkimus vakuuttaa minut tällaisen elimen hyödyllisyydestä.
I hope that this report will help me appreciate the usefulness of such a body.
FinnishHaluan myös vakuuttaa Jim Allisterille, että tämä on rajatylittävä ongelma.
I would also like to point out to Jim Allister that this is a cross-border issue.
FinnishVoin vakuuttaa, että juuri tällaista toimintaa meidän on myös tuettava Afrikassa.
I can tell you that this is the kind of action we should also be encouraging in Africa.
FinnishHaluaisin myös vakuuttaa, että me eurooppalaiset emme menetä mitään, jos sanomme ei.
I would also like to ensure that we in Europe do not lose out if we say no.
FinnishVoiko komission jäsen vakuuttaa meille, että se kumotaan lähitulevaisuudessa?
Can the Commissioner give assurances that it will be lifted in the foreseeable future?
FinnishVoin lopuksi vakuuttaa, että lisäämme ponnistelujamme omien arvojemme edistämiseksi.
In conclusion, I can confirm that we will redouble our efforts to promote our values.
FinnishHaluaisin myös vakuuttaa, että olen yhä rautateiden harras kannattaja.
I would also like to reiterate that I remain a fervent supporter of the railways.
FinnishVoin vakuuttaa, että itse asiassa enemmistö kannattaa opt-out-mahdollisuuden poistamista.
I can confirm that there is actually a majority in favour of removing the opt-out.
FinnishVoitteko vakuuttaa meille, että todellista keinottelua ei ole olemassa?
Can you give us any assurance that there will not be any genuine speculation?
FinnishHyvät parlamentin jäsenet, haluan myös vakuuttaa teille, ettei ole mitään syytä huolestua.
Secondly, I would like to say that there is no need to worry, ladies and gentlemen.
Finnish(DE) Arvoisa Monica Frassoni, voin vakuuttaa teille, ettei asia ollut lainkaan dramaattinen.
Mrs Frassoni, I can tell you that there was nothing dramatic about it at all.
FinnishVoin nyt vain vakuuttaa, että puhemies ei estänyt hissin käyttöä.
The only assurance I can give you is that the President was not blocking a lift.
Finnish13:08 Haluan kuitenkin vakuuttaa teille, että nyt on se hetki, jota varten teidät on luotu.
13:08 But I want to argue that this is the moment that you are designed for.
FinnishHe voisivat luultavasti siten vakuuttaa itse itsensä peruutusten varalta.
They could probably then cover themselves against flight cancellations.
FinnishSudanin hallitus vakuuttaa, ettei koskaan luovuta heitä kansainväliselle rikostuomioistuimelle.
The Government of Sudan is insisting that it will never hand them over to the ICC.
Finnish   Voin vakuuttaa jäsen Theaton tavoin, että mietinnöstä toimitetaan salainen koneäänestys.
   I can confirm, as Mrs Theato outlined, that it will be an electronic secret ballot.