"tyytyväinen" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"tyytyväinen" İngilizce çeviri

FI tyytyväinen
volume_up
{sıfat}

tyytyväinen
volume_up
content {sıf.}
Arvoisa puhemies, olen kyllä tyytyväinen, mutta ne liittyvät eri asioihin.
Mr President, I am content with that, but they are on different points.
Siksi olen itse tyytyväinen esittelijän ehdottamaan linjaan.
Therefore, I personally am content with the line proposed by the rapporteur.
Vihreiden ryhmä on tyytyväinen digitaalista sisältöä ostavien kuluttajien entistä parempaan suojeluun.
"The Greens welcome the greater protection for consumers buying digital content.
tyytyväinen (ayrıca: iloinen, onnellinen, suostuvainen, halukas)
volume_up
happy {sıf.}
Onko komissio tyytyväinen tieteellisiin todisteisiin monissa kysymyksissä?
Is the Commission happy with scientific evidence on many issues?
Olenkin nyt tyytyväinen siitä, että tämä selkkaus ratkaistiin neuvottelemalla.
Today I am happy that this conflict was resolved around the negotiating table.
En ollut yhtä tyytyväinen aluepolitiikkaa koskevan kysymyksen lopputulokseen.
I was not as happy with the outcome of the issue of regional policy.
tyytyväinen (ayrıca: iloinen, hyvillään, mielissään)
volume_up
pleased {sıf.}
Lopuksi, komissio on erittäin tyytyväinen neuvottelujen tulokseen.
To conclude, the Commission is very pleased with the outcome of the negotiations.
Olen tyytyväinen siihen, että kelpoisuusehtoihin kuuluu ympäristövaatimus.
I am pleased that the qualification has an environmental requirement.
Olen tyytyväinen päätöslauselmaesitykseen Afganistania koskevasta uudesta strategiasta.
I am pleased with the motion for a resolution on a new strategy for Afghanistan.
tyytyväinen
(SK) Olen tyytyväinen ydinturvallisuusasetusta koskevan äänestyksen tulokseen.
(SK) I am satisfied with the outcome of the vote on nuclear safety regulation.
Komissio on tyytyväinen asetuksesta tehtyyn sopimukseen toisessa käsittelyssä.
It is satisfied with the agreement on the regulation at second reading.
Oletteko tyytyväinen Yhdistyneen kuningaskunnan vastaukseen tähän tautiin?
Are you satisfied with the UK's response to this disease?

İngilizce' de "tyytyväinen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishOlen tyytyväinen maan liittymiseen tähtääviin toimiin ja toivon niiden jatkuvan.
I welcome the country's efforts towards accession and hope for these to continue.
Finnish(CS) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelmaan.
(CS) Mr Chairman, I welcome the report on the Action Plan for Energy Efficiency.
FinnishOlen tyytyväinen Favan ja Olbrychtin mietintöihin ja kiitän kaikkia esittelijöitä.
I welcome the Fava report and the Olbrycht report and thank all the rapporteurs.
FinnishKomissio on tyytyväinen mietintöön ja kannattaa joitakin ehdotettuja tarkistuksia.
The Commission welcomes the report and supports some of the proposed amendments.
FinnishOlisin tyytyväinen, jos Pasty ottaa tämän asian esille puhemieskonferenssissa.
I would be delighted if Mr Pasty brings this up in the Conference of Presidents.
FinnishKomissio on erittäin tyytyväinen, että annoitte tukenne toimien tarpeellisuudelle.
The Commission very much welcomes your clear support for the need for measures.
FinnishNoudatamme näin ollen tiukkaa budjettikuria, mihin neuvosto lienee tyytyväinen.
We are therefore operating in austerity mode, which should please the Council.
Finnish   – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, myös minä olen tyytyväinen tähän ohjelmaan.
   – Madam President, ladies and gentlemen, I too am delighted at this measure.
FinnishOlen tyytyväinen, että kaiken kaikkiaan parlamentti tukee komission ehdotusta.
I am delighted that, on the whole, Parliament supports the Commission’s proposal.
FinnishOlen tyytyväinen myös osapuolten tekemään työhön tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
I also welcome the work done by the parties involved on achieving this objective.
FinnishOlen tyytyväinen Montenegron mainostamiseen vihreää liikettä puolustavana valtiona.
I welcome the promotion of Montenegro as a state championing the green movement.
FinnishArvoisa puhemies, olen tyytyväinen tähän mietintöön ja esittelijän tekemään työhön.
Mr President, I welcome this report and the work the rapporteur has done on it.
FinnishOlen tyytyväinen komission tavoitteeseen yksinkertaistaa EU:n maatalouspolitiikkaa.
I welcome the Commission's objective of simplifying European agricultural policy.
FinnishOlenkin tyytyväinen komission aloitteeseen, joka on yleisesti ottaen myönteinen.
I therefore welcome the Commission initiative, which is broadly encouraging.
FinnishOlenkin tyytyväinen siihen, että haluatte toteuttaa riippumattoman arvioinnin.
I therefore welcome the fact that you wish to carry out an independent review.
FinnishTilintarkastustuomioistuin on tyytyväinen komission suunnitelma-aloitteeseen.
The Court welcomes this initiative on the part of the Commission for a roadmap.
FinnishOn korostettava, että Euroopan kuluttajaliitto on tyytyväinen tähän ehdotukseen.
It should be noted that the European Consumers' Organisation welcomes this proposal.
FinnishOlen tyytyväinen komission tekemään työhön sen esittäessä meille tämän tiedonannon.
I welcome the efforts made by the Commission to present this communication to us.
FinnishOlen tyytyväinen pyrkimykseen sisällyttää potilasturvallisuuden suojelu mietintöön.
I appreciate the effort to include the protection of patient safety in the report.
Finnish   Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen ehdotukseen valita vuosi 1990 perusvuodeksi.
   Mr President, I welcome the proposal to choose 1990 as the reference year.