"työstää" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"työstää" İngilizce çeviri

FI työstää
volume_up
[työstän|työstänyt] {fiil}

työstää (ayrıca: toimia, tehdä, vaikuttaa, muokata)
Meidän pitää yhdessä vaatia ja työstää eurooppalaista vastausta rahoituskriisiin.
Together we must call and work for a European response to the financial crisis.
Voit jopa työstää samaa tiedostoa samanaikaisesti työtovereidesi kanssa.
You can even work with teammates on the same document, at the same time.
Siksi toivon, että voimme yhdessä työstää tätä uutta arviointimekanismia.
That is why I hope that we can work together on this new evaluation mechanism.
työstää (ayrıca: koneistaa)
työstää (ayrıca: pyöriä, jauhaa, kaivertaa, jyrsiä)
työstää (ayrıca: varustaa)
Käsinkirjoituksen mukauttamisessa on kaksi vaihtoehtoa: voit työstää tiettyjä merkkejä tai sanoja, joita ei tunnisteta oikein, tai opettaa työkalun tunnistamaan yleisen käsinkirjoitustyylisi.
Handwriting personalization gives you two options: targeting specific characters or words that aren't recognized correctly, or teaching the tool to recognize your general handwriting style.

İngilizce' de "työstää" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishKolumbian hallitus työstää parhaillaan Kolumbia-suunnitelman yksityiskohtia.
The Colombian Government is currently working on the details of Plan Colombia.
FinnishMieheni sen sijaan haluaa työstää jokaista otosta ja säätää niitä manuaalisesti.
My husband, on the other hand, likes to labor over each shot and adjust them manually.
FinnishIASB työstää parhaillaan IFRS-standardeja pienille ja keskisuurille yrityksille.
The IASB is working on IFRS standards for small and medium enterprises.
FinnishKomissio työstää asiaa parhaillaan, ja ehdotus esitettäneen lähiviikkoina.
The Commission is working on it and we are expecting a proposal in the coming weeks.
FinnishKomission ehdotuksia täytyy nyt työstää edelleen selkeäksi strategiaksi.
The Commission' s proposals now need to be elaborated further into a clear strategy.
FinnishKorkean tason asiantuntijaryhmämme työstää parhaillaan ratkaisuja näihin kysymyksiin.
Our high-level group is currently working on solutions to these issues.
FinnishSe työstää pitkän aikavälin strategiaa, joka on ratkaisevan tärkeä, kuten aiemmin totesin.
It is working on a long term strategy, which as I said earlier is crucial.
FinnishAiommekin työstää tätä kysymystä piakkoin antamamme tiedonannon avulla.
We shall shortly be taking action with a view to achieving this, by issuing a communication.
FinnishSitä on tarkoitus käsitellä ja työstää maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa.
It is due to be discussed and worked on in the Committee on Agriculture and Rural Development.
FinnishTiedän, että tämä on asia, jota komissio on jo alkanut työstää usein toimin.
I know that this issue is one that the Commission has already begun to address through a variety of measures.
FinnishParlamentti ja komissio voivat kuitenkin työstää näitä seikkoja.
But that could be the subject of the follow-up given by the European Parliament and the Commission.
FinnishKuten tiedätte, komissio työstää nyt tämän yksityiskohtia.
As you know, the Commission is working on the details of this.
FinnishAvoimuuden vuoksi ohjelmassa on lisäksi 150 muuta ehdotusta, joita komissio työstää.
For the sake of transparency, the programme moreover includes 150 other proposals which the Commission is working on.
FinnishRyhmälle annettiin tehtäväksi työstää toimintasuunnitelma.
The groupʼs mandate was to draw up a plan of action.
FinnishOn aika kertoa heille tämä ja alkaa työstää asiaa.
It is high time we told them that - and started working on that.
FinnishNeuvoston tulee työstää toimintasuunnitelman kohdat yhdessä Euroopan parlamentin kanssa.
It is now for the Council to urge action on working out particular points in consultation with the European Parliament.
FinnishAiomme työstää myös yhteisiä indikaattoreita, joiden avulla voisimme mitata jäsenvaltioiden saavutuksia.
We are also working on common indicators which would allow us to measure the achievements of Member States.
FinnishOllaan sitä mieltä, että tulos pitäisi "työstää" nopeasti ja kivuttomasti parlamentin ja neuvoston läpi.
It is thought that the outcome should be 'processed' quickly and painlessly through Parliament and the Council.
FinnishTuolloin aloimme varsinaisesti työstää Euroopan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (ETPP).
FinnishHaluan myös kiittää varjoesittelijä Herczogia, jonka tehtävänä oli työstää mietintöä minun ryhmässäni.
My thanks also go to the shadow rapporteur Mrs Herczog, who was responsible for working on the report within my group.