"tulla ennen" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"tulla ennen" İngilizce çeviri

FI tulla ennen
volume_up
{fiil}

tulla ennen
   Arvoisa puhemies, ei, jäsen Purvisin kompromissitarkistuksen pitäisi tulla ennen muita äänestyksiä, koska se koskee johdanto-osan 19 kohtaa.
   Mr President, no, because it deals with this paragraph 19 it should come before the other votes.

İngilizce de "tulla ennen" için benzer çeviriler

tulla fiil
ennen zarf
ennen edat

İngilizce' de "tulla ennen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishPitääkö niistä kaikista tulla jäsenvaltioita, ennen kuin niillä on teille merkitystä?
Should they all become Member States before they are taken seriously?
FinnishItse en näe estettä sille, etteikö Georgiasta voisi ennen pitkää tulla unionimme jäsen.
In the long run, I for one do not see why they should not one day become members of our Union.
FinnishMielestäni täytyy tulla selvä merkki, mutta ennen kaikkea heidän taholtaan.
And so I think that it is time for a clear signal; but it must come from them in the first instance.
FinnishTeillä ei ollut sitä ennen tilaisuutta tulla maailmaan, eikä koskaan tule toista Marco Cappatoa.
Never before had you had the chance to come into the world, and never again will there be another Marco Cappato.
FinnishOn uskomatonta, että minun täytyi tulla Euroopan parlamenttiin asti ennen kuin kuulin Averroesin nimen.
It is unbelievable that I had to come here to the European Parliament before I heard the name of Averroes.
FinnishKuulemamme mukaan EU:sta on tarkoitus tulla maailmanlaajuinen toimija, ennen kaikkea sotilaallisessa mielessä.
According to what we have heard, the EU is meant to become a global player, and primarily in military terms.
FinnishValitettavasti Lissabonin strategiassa muotoiltuja suuntaviivoja ei tulla soveltamaan ennen vuoden 2010 loppua.
Unfortunately, the guidelines identified in the Lisbon Strategy will not be implemented until the end of 2010.
FinnishAsetus ei saa tulla voimaan ennen sähkö- ja kaasumarkkinoiden muutoksista päättäviä direktiivejä.
The regulation should not come into force before the directives which also legislate on changes in the electricity and gas markets.
FinnishKun arvioiden oletetaan valmistuvan syksyllä 2001, päätetyt toimenpiteet voisivat tulla hyvinkin voimaan ennen vuotta 2006.
As the assessments are expected to be completed in the autumn of 2001, the chosen measures could be effective well before 2006.
FinnishOmien määräystensä mukaan perustuslaki ei voi tulla voimaan, ennen kuin kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen, mitä ei nyt tapahdu.
Under its own terms the Constitution cannot take effect until all Member States ratify it, which will not now happen.
FinnishTuomittu tarvitsee riittävät takeet, kuten tulla kuulluksi ennen tuomion antamista, kuten jäsen Cederschiöld huomautti.
The sentenced person does need adequate guarantees such as a prior hearing before the sentence is delivered, as Mrs Cederschiöld pointed out.
FinnishToisin sanoen mitään ei ole ratkaistu eikä mitään tulla ratkaisemaankaan ennen järjestelmän perusteellista muuttamista pelkän paikkailun sijaan.
In short, nothing has been resolved, nor will it be without fundamentally changing the system instead of trying to patch it up.
FinnishTämän parlamentin tekemä erinomainen työ ansaitsee kunnioitusta, ja kunnioituksen osoituksen pitäisi ehdottomasti tulla ennen kaikkea neuvostolta.
The excellent work done by this House deserves respect, and surely a sign of respect should come first and foremost from the Council.
FinnishMeidän on tiedostettava, että nämä muutokset, kuten herra Fabre-Aubrespy osuvasti sanoi, eivät voi tulla voimaan ennen Amsterdamin sopimuksen voimaantuloa.
As Mr Fabre-Aubrespy has rightly said, we must be aware that implementation must await the entry into force of the Treaty of Amsterdam.
FinnishRankaisematta jäämisestä ei saa tulla sääntöä, ennen kaikkea sellaisissa jo ilmenneissä tapauksissa, joissa tapahtumissa on ollut osallisina sotilaallisia joukkoja tai poliisijoukkoja.
Impunity must not be the rule, especially when members of the army or police are involved, as has been proved in some cases.
FinnishTärkein lause on viimeinen, jossa sitoudutaan hyväksymään uusi perustuslaki, joka voisi tulla voimaan ennen kesäkuussa 2009 järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.
The most important clause is the last one, with its commitment to adopt a new Constitution that can enter into force before the EU elections in June 2009.
FinnishKummastakin maasta on tarkoitus tulla Euroopan unionin jäseniä ennen vuosikymmenen päättymistä, ja Van Ordenin erinomainen mietintö edistää tätä prosessia merkittävästi.
Both these countries should become members of the European Union before the decade is out, and Mr Van Orden's excellent report makes a major contribution to this process.
FinnishKuitenkin silloin, kun olosuhteet ovat sopivat, lapsilla on oikeus tulla adoptoiduksi ennen muuta kansallisella tasolla mutta myös kansainvälisellä tasolla Euroopan unionin sisällä.
However, where suitable conditions exist, children have the right to be adopted, above all at national level, but also at international level, within the European Union.
FinnishTyöntekijöiden oikeudesta saada tietoa ja tulla kuulluksi ennen rakenneuudistusten toteuttamista toteaisin, että tämä velvoite on mainittu useissa yhteisön direktiiveissä.
On the topic of safeguarding the right of employees to be informed and consulted in advance of restructuring measures, this obligation is set out in a number of Community directives.
FinnishOn erittäin tärkeää, että tekstiluonnoksen laativa valmistelukunta saa työnsä valmiiksi riittävän aikaisin, jotta perusoikeuskirja voisi tulla voimaan ennen tämän vuoden loppua.
It is crucial that the Convention responsible for framing the text completes its work in sufficiently good time in order to be able to deliver the charter by the end of this year.