"tehostaa" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"tehostaa" İngilizce çeviri

FI tehostaa
volume_up
[tehostan|tehostanut] {fiil}

tehostaa
volume_up
intensified {geç. z.}
Komissio suhtautuu myönteisesti parlamentin kehotukseen tehostaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua jalkapallon alalla.
The Commission welcomes Parliament's call for intensified social dialogue in the football sector.
Yhdyn mietinnön tärkeimpiin näkökohtiin, joilla tämän ilmiön torjuntaa on määrä tehostaa.
I agree with the main points in the report, whereby efforts to combat this phenomenon should be intensified.
Sen sijaan pitäisi tehostaa työtä Interpolin kanssa, jotta tämä järjestö tehokkaammin voisi haastaa kansainvälisen rikollisuuden.
Instead, work with Interpol should be intensified in order to enable this organization to challenge international crime more effectively.
Voit tehostaa stereovaikutusta siirtämällä WOW-tehoste-liukusäädintä oikealle.
To enhance the stereo effect, move the WOW Effect slider to the right.
Voit tehostaa bassoa siirtämällä TruBass-liukusäädintä oikealle.
To enhance the bass, move the TruBass slider to the right.
Toiseksi tahdomme tehostaa Euroopan unionin vaikuttavuutta.
Secondly, we seek to enhance Europe's decisiveness.
Sopimus tehostaa maailmankauppaa erityisesti palvelualalla.
The agreement will intensify world trade, especially in the field of services.
Nyt on tullut aika tehostaa yhteistyötä ja koordinointia talouspolitiikassa.
The time has now come to intensify cooperation and coordinate economic policy.
Nähdäkseni EU:n on tarpeen tehostaa työtään toimielinten uudistamiseksi.
In my view, it is necessary that we start to intensify our work for institutional reform.
tehostaa (ayrıca: lisätä, vauhdittaa, astua esiin)
euromääräisen maksualueen luomisessa, eurojärjestelmä voi tehostaa osallistumistaan
progress towards a SEPA, however, the Eurosystem may step up its involvement,
Se tehostaa hyökkäystä työllisyyttä sekä vakuutus- ja eläkeoikeuksia vastaan.
It will step up the attack on employment, insurance and pension rights.
On äärimmäisen tärkeää tehostaa kansalaisille suunnattuja tiedotuskampanjoita.
It is crucial that we step up awareness-raising campaigns.
tehostaa (ayrıca: keventää, virtaviivaistaa)
Ensisijainen tavoitteemme on tehostaa työllisyysstrategiaa.
Our priority is to streamline the Employment Strategy.
Halu tehostaa lainsäädäntökehystä on nähtävä velvollisuutena ja vankkana sitoutumisena.
The will to streamline the legislative framework must be perceived as a duty and an unbreakable commitment.
Haluaisin myös kuulla komission ehdotuksia siitä, kuinka järjestelmää olisi mahdollista tehostaa.
I would also like to hear from the Commission on how we can streamline the system.
Myönnän, että on suositeltavaa tehostaa menettelyä selkeyttämällä valiokunnan päätöksiä ja lisäämällä niiden avoimuutta.
I agree that it is advisable to heighten the efficiency of the procedure by making committee decisions clearer and more accessible.
Se tosiasia, että neuvosto on hyväksynyt sen yksimielisesti, ei pienennä vaan tehostaa sen edustamaa viestiä.
The fact that it has been unanimously approved by the Council does not diminish but heightens the message it represents.
tehostaa (ayrıca: optimoida)

İngilizce' de "tehostaa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishNäin voidaan tehostaa ennaltaehkäisyä ja välttää peruuttamattomat vaikutukset.
In this way, prevention can be strengthened and irreversible consequences avoided.
FinnishMinä toivonkin, että Eurooppa tehostaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Well, I hope that the use of renewable forms of energy will be boosted in Europe.
FinnishUnionista on muodostunut vahva talousalue, mikä tehostaa yritysten toimintaa.
The Union has become a strong economic block that makes businesses more efficient.
FinnishTästä näkökulmasta aiomme tehostaa Euroopan unionin välineiden koordinointia.
From this perspective, we will strengthen the coordination of European instruments.
FinnishSen tarkoituksena ei ole korvata kansallista politiikkaa vaan tehostaa sitä.
This fund does not replace national policies, but helps them to be more efficient.
FinnishLentoyhtiöt ovat luvanneet tehostaa lentokoneidensa moottoreita 50 prosenttia.
Aircraft operators have promised a 50% increase in the efficiency of aircraft engines.
FinnishToiseksi tiedonanto sisältää ajatuksia siitä, kuinka prosessia voitaisiin tehostaa.
Secondly, the communication contains ideas on how to make the process more effective.
FinnishAikooko neuvosto tehostaa Euroopan unionin toimielimiä koskevia turvatoimia?
Does the Council have any plans to strengthen security in the European institutions?
FinnishMielestämme ainoa tapa tehostaa demokratiaa Iranissa on tukea pääoppositioryhmää.
We believe the only way to improve democracy in Iran is to support the main opposition.
FinnishKiitokset rouva McKennalle siitä, että hän halusi vielä tehostaa tätä mietintöä.
And I would like to thank Mrs McKenna for trying to make the report even more effective.
FinnishMeidän olisi syytä myös parantaa ja tehostaa ennakkovaroitusjärjestelmää.
We should also strengthen the early warning mechanism and make it more operative.
FinnishNe osoittavat, että jäsenvaltioiden täytyy pikaisesti tehostaa valvontajärjestelmiään.
They indicate that Member States urgently need to reinforce their control systems.
FinnishEikö olisi kätevää, jos komissiolla olisi valtuudet nopeuttaa ja tehostaa tätä prosessia?
Would it not be handy to have powers to cut that short and make it even sharper?
FinnishEuroopalla on mielestäni velvollisuus tehostaa toimia ihmiskaupan poistamiseksi.
I think that Europe has an obligation to increase the struggle against human trafficking.
FinnishYksityisten kanteiden helpottaminen tehostaa kilpailusääntöjen vaikutusta.
Facilitating private actions will make the competition rules more effective.
FinnishMikäli aiomme tehostaa parlamentin asemaa, meidän on uudistuttava sisäisesti.
If we are to improve our standing as an institution, then we have to reform internally.
FinnishHaluamme laajentaa nykyisiä pakotteita sekä vahvistaa ja tehostaa niitä.
We want to extend the existing sanctions to make them stronger and more effective.
FinnishKeskustelua maantieliikenteen todellisista kustannuksista täytyy tehostaa.
The debate about the true costs of road traffic will have to be stepped up.
FinnishVain täten voidaan tehostaa hallintoa ja parantaa taloudellisuutta.
Only in this way can we make the administration more efficient and make savings.
FinnishEuroopan teollisuus voisi hyödyntää tätä uudistusmielessä ja tehostaa innovointia.
European industry could capitalise on this with a sense of renewal and urge for innovation.