"saada valmiiksi" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"saada valmiiksi" İngilizce çeviri

FI saada valmiiksi
volume_up
{fiil}

saada valmiiksi (ayrıca: lopettaa, päättää, täyttää lomake)
Siirtymävaihe on välttämätön, ellei oikeusperustaa saada valmiiksi määräaikaan mennessä.
We need a transitional stage in the event of the legal basis not being complete in due time.
Tämä screening-operaatio on tarkoitus saada valmiiksi tämän kuun aikana.
This screening operation is supposed to be completed this month.
Yksi vastaväite on esimerkiksi se, että maatalouden uudistaminen pitää saada valmiiksi, ennen kuin voidaan laajentua.
One objection, for example, is that agricultural reform should be complete before we can enlarge.
saada valmiiksi (ayrıca: lopettaa, loppua, päättyä, sijoittua)
Ehdotan, että yritämme saada valmiiksi poliittisten ryhmien puhujia koskevan luettelon ja pidämme sen jälkeen tauon.
I propose to try to finish the list of political group speakers and then break.
Tutkimus on määrä saada valmiiksi lähiviikkoina, jotta joulukuussa kokoontuva liikenneministerien neuvosto voi tehdä tarvittavat päätökset ohjelman jatkamiseksi.
This study must be finished in the coming weeks so that the Transport Council in December may take the decisions necessary for the programme to move ahead.
saada valmiiksi (ayrıca: lopettaa, juoda loppuun, syödä loppuun)

İngilizce' de "saada valmiiksi" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishEn halua päättää niitä, mutta toivon, että voimme vielä joskus saada ne valmiiksi.
I do not wish to close them, but I do hope that we are able to do so at some point.
FinnishOlisimme itse asiassa halunneet saada sen valmiiksi jo ennen kesälomaa.
We would, indeed, have liked to have seen it wrapped up before the summer holidays.
FinnishOn valitettavaa, että vallalla on järjetön into saada se valmiiksi toukokuuhun mennessä.
It is regrettable that there is such a mad rush to finalise this by May.
FinnishPuitesopimus oli tarkoitus saada valmiiksi viime vuoden joulukuussa.
It was expected that the framework agreement would be concluded in December of last year.
FinnishOn kova työ saada kaikki valmiiksi direktiivin vuoden� 2006 lopussa tapahtuvaa voimaantuloa varten.
It will be hard work to get everything ready for implementation at the end of 2006.
FinnishMonia tutkimuksista ei kuitenkaan, kuten oli ennakoitu, saada valmiiksi ennen vuoden 2000 kesää.
However, several studies will, as foreseen, not be completed before the summer of 2000.
FinnishTämä screening-operaatio on tarkoitus saada valmiiksi tämän kuun aikana.
This screening operation is supposed to be completed this month.
FinnishPuheenjohtajavaltiolle asettamanne tavoite oli saada perustuslaki valmiiksi jouluun mennessä.
You set your presidency the target of a Constitution by Christmas.
FinnishParlamentti haluaa kovasti saada sopimuksen valmiiksi, mutta ehtomme eivät ole muuttuneet eivätkä muutukaan.
This House badly wants a deal, but our terms have not changed and will not change.
FinnishYmmärrän täysin kärsimättömyytenne, koska me kaikki haluaisimme saada asiat valmiiksi heti.
I quite understand your impatience, because we would all like to get things done, and in the right way.
FinnishVälimeren rannalla Sètessä syntynyttä runoilijaa lainatakseni, runoa ei saada koskaan valmiiksi, se vain hylätään.
A poem is never finished, only abandoned, said a Mediterranean poet born in Sète.
FinnishTutkimus asiasta on tarkoitus saada valmiiksi lokakuun 2004 tienoilla.
A study is due to be submitted in about October 2004.
FinnishOn kuitenkin syytä kysyä, mitä oikeusvarmuutta näillä kaupungeilla on, jos menettelyä ei saada valmiiksi.
What legal certainty, though, is there for these cities if the procedure cannot be completed?
FinnishTarkoituksena on saada siihen mennessä valmiiksi uusi, pysyvämpi PNR-tietojen luovuttamista koskeva järjestely.
The intention is to have by then a new, more permanent arrangement for handing over PNR data.
FinnishMe olemme aloittaneet työn valiokunnassa, mutta emme ehdi saada sitä valmiiksi toukokuun toiseen istuntoon mennessä.
We have begun our work in committee, but we shall not be ready by the second May part-session.
FinnishOn tullut aika saada tämä tekninen sopimus valmiiksi.
It has come about to achieve this technical agreement.
FinnishEnergiavarmuus ei ole mahdollista EU:ssa, jos energiavarmuutta koskevia sisämarkkinoita ei saada valmiiksi ja toimivaksi.
EU energy security is not feasible unless internal energy security market is completed and functional.
FinnishNyt on aika saada paketti valmiiksi!
FinnishTyöt Frethunin pääteasemalla alkoivat joulukuussa, ja turva-aita aiotaan saada valmiiksi helmikuun alussa.
Work on the Frethun freight terminal started in December and a reinforced fence is expected to be completed at the beginning of February.
FinnishOn ilmeistä, että komissiolla oli kiire saada tämä asiakirja valmiiksi, ja meillä parlamentin jäsenillä on ollut vielä vähemmän aikaa käsitellä sitä.
Clearly, the Commission has had little time to draw up this document, and we have had even less time.