"riittävä" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"riittävä" İngilizce çeviri

FI riittävä
volume_up
{sıfat}

riittävä (ayrıca: tarpeellinen)
Riippumattoman yliopistojärjestelmän perusta on riittävä julkinen rahoitus.
The basis of an independent university system is adequate public funding.
Huolehdimme siitä, että virastojen riittävä valvonta varmistetaan vastaisuudessa.
We will see to it that adequate controls are ensured in the agencies in the future.
Nizzan sopimus ei ole riittävä pohja menestyksekkäälle lisälaajentumiselle.
The Treaty of Nice is not an adequate basis for successful further enlargement.
riittävä (ayrıca: pätevä, itseriittoinen)
Tehokas koheesiopolitiikka edellyttää, että riittävä rahoitus turvataan.
An effective cohesion policy requires that sufficient financing is safeguarded.
Pelkään, että tässä saavutettu kompromissi ei ole olosuhteisiin nähden riittävä.
I am afraid that the compromise achieved is not sufficient in the circumstances.
Jo tämä itsessään on riittävä syy äänestää kyseistä päätöslauselmaa vastaan.
That in itself is sufficient reason to vote against the draft resolution.
riittävä (ayrıca: tilava, runsas)
volume_up
ample {sıf.}
Heidän suostumuksensa siihen, että Kiina edustaa heitä ulkomailla, on täysin riittävä esimerkki heidän ansaitsemastaan luottamuksesta.
The fact that they have agreed for China to represent them abroad is ample proof of the trust they deserve.
Tätä laajaa aluetta ei saa enää pienentää, joten erillinen ja riittävä rahoitus olisi nähdäkseni paras ratkaisu.
No further reductions should be made to this large area, and I therefore believe that separate and ample funding would be the best solution.
Arvoisa komission jäsen, tämä on riittävä syy todeta turkkilaiselle keskustelukumppanillenne, että tämä kohta on poistettava heti virallisista asiakirjoista.
This is ample reason, Commissioner, to insist on the immediate scrapping of this section in official documents with your Turkish interlocutor.
riittävä (ayrıca: tyydyttävä, sopiva, hyvä, kunnon)
volume_up
decent {sıf.}
Jokaisen pitäisi voida saada ihmisarvoiseen elintasoon riittävä määrä rahaa.
Everyone ought to be able to enjoy enough money to guarantee a decent standard of living.
Nuorille on tarjottava mahdollisuuksia urakehitykseen ja kunnolliset tulot sekä riittävä sosiaaliturva.
Young people must see the prospect of advancement and a decent income, as well as adequate social security.
Asianmukainen keskustelu pitäisi sallia, samoin kuin oikeudellisen yksikkömme riittävä kuuleminen.
A proper debate should be allowed for, as well as decent consultation of our legal services.
riittävä (ayrıca: toimiva, työ-, työssäkäyvä, työtätekevä)
volume_up
working {sıf.}
Lisäksi komissiolta puuttuu nyt toimiva ja riittävä talousarvio, sillä sen voimassaoloaika päättyi lähes vuosi sitten.
Furthermore, it currently lacks an operational and sufficient budget; we are working with the extension of a budget that expired almost a year ago now.
Näin taattaisiin riittävä jousto olemassa oleville energiantuotantolaitoksille, erityisesti huippu- ja varavoimaloille toimia pitoaikansa loppuun.
This would be a way of guaranteeing sufficient flexibility for existing energy production plants, especially peaker and emergency power plants, to function up to the end of their working life.
On selvää, että uudistamiseen myönnettävän tuen jatkuminen on ehdoton edellytys, jota ilman työolojen ja työturvallisuuden riittävä turvaaminen ja kalavarojen suojelu on mahdotonta.
It is clear that continued support for this renewal is a sine qua non without which it will be impossible adequately to secure working and safety conditions and the conservation of fish stocks.
riittävä (ayrıca: valmis)
volume_up
fit {sıf.} [gün. dil]
Edes meidän ehdottamamme lisäyksen jälkeen ohjelman rahoitus ei todellakaan ole riittävä.
Even with what we propose to add to it, the programme really is not adequately fitted out.
Minusta ei ole riittävä selitys sanoa ainoastaan - sallinette minun sanoa tämän, herra puhemies - että parlamentti ei ole julkaissut virallisesti tätä kirjekuorta.
It does not seem to me to be a fitting reply - if I may say this to you, Mr President - to say that the envelope in question was not officially published by Parliament.

İngilizce' de "riittävä" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishTalousarvio on taas riittämätön, eikä tämä ohjelmakaan yksistään ole riittävä.
The budget again is inadequate. This programme is not enough on its own either.
FinnishJos käytössä on langaton verkko, tarkista, että verkon kaistanleveys on riittävä.
If you are using a wireless network, verify that there is enough network bandwidth.
FinnishAinakin omasta mielestäni tämä on riittävä syy äänestää koko direktiiviä vastaan.
As far as I am concerned, this is reason enough to vote against this whole directive.
FinnishMutta tämä ei ole riittävä syy tulla valituksi Euroopan parlamentin puhemieheksi.
But this is not enough to be elected President of the European Parliament.
FinnishKeskitymme vain humanitaariseen apuun, joka on toki välttämätön mutta ei riittävä.
We concentrate only on humanitarian aid, which is obviously essential, but not enough.
FinnishOngelma on tunnustettu vuodesta 1993 lähtien, mutta ratkaisu ei ollut riittävä.
The problem itself was identified as far back as 1993, but the solution was inadequate.
FinnishPalauttamistoimille on niiden kaikissa vaiheissa myönnettävä riittävä rahoitus.
All the various stages of any return policy must be adequately financed.
FinnishTällainen analyysi ei ole mielestäni riittävä, eikä ryhmäni kannata sitä.
That is an analysis that I regard as inadequate and that my group does not support.
FinnishHaluaisin, että komissaari vahvistaisi, ettei tämä täytäntöönpano ole riittävä.
I would like the Commissioner to confirm that this level of implementation is inadequate.
FinnishVakaussopimuksen lisäpyrkimyksiä sisältävä pöytäkirja ei voi olla riittävä.
A protocol of further intentions added to the stability pact is not enough.
FinnishSille annetaan riittävä ja kansainvälinen määrittely ja esittely Agenda 21:ssa.
It is adequately and internationally defined and set out in Agenda 21.
FinnishSe on minusta riittävä aika hyvitykseksi!
You even have three minutes, time enough to score an equaliser, I think.
FinnishTällä tavalla pyritään takaamaan se, että laajentumista varten jää riittävä marginaali.
In this way we will attempt to guarantee a sufficiently broad margin for enlargement.
FinnishKaikilla näillä alueilla on välttämätöntä varmistaa riittävä sosiaali- ja oikeusturva.
In all these areas, it is necessary to ensure appropriate social and legal protection.
FinnishMeidän on varmistettava, että meillä on riittävä rahoitus kaikkiin näihin tehtäviin.
We must make sure that we have appropriate funding for all these tasks.
FinnishJo nämä syyt ovat yksin riittävä peruste yksityisen eurooppayhtiön kehittämiselle.
These reasons alone justify supporting the development of a European Private Company Statute.
FinnishMarco Polo on myönteinen asia, mutta se ei ole yksinään läheskään riittävä ratkaisu ongelmiin.
Marco Polo is a positive move but, on its own, it is clearly nowhere near enough.
FinnishJonakin päivänä "alkuperä: EU" voi olla riittävä vakuutus, mutta vielä tänään se ei ole.
One day "EU origin" may be assurance enough but it is not at this moment.
FinnishTäällä on puhuttu rasisminvastaisesta keskuksesta, mutta se ei ole riittävä.
We have spoken about a centre against racism, but this is not enough.
FinnishJokaisen maan on lyötävä markkinoilleen riittävä määrä kolikoita.
Every country must manufacture the stock of coinage required for its own market.