"panna merkille" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"panna merkille" İngilizce çeviri

FI panna merkille
volume_up
{fiil}

panna merkille (ayrıca: huomata, osoittaa, huomauttaa, kommentoida)
On tärkeää panna merkille, että se on varattu juuri tupakantuotantoalueille.
It is important to note that it is earmarked for the tobacco-producing regions.
On tärkeää panna merkille, että yhteisön lainsäädäntö on riskeihin perustuvaa.
It is important to note that the Community legislation is risk based.
On tärkeää panna merkille, että kansainvälisillä toimilla voi olla ja on merkitystä.
It is important to note that international efforts can and do make a difference.
panna merkille (ayrıca: huomata)
This is something that also deserves notice.
Olette kaikki voineet panna merkille, että näköpiirissä oleva euron käyttöönotto on jo nyt hyvin suuri vakauttava tekijä.
You must all have noticed that the prospect of the euro is already providing a very firm element of stability.
Juuri näiden seikkojen perusteella voin panna merkille, että uusiutuvaa energiaa koskevaa aihetta ei korosteta innovaatioita koskevien painopisteiden joukossa.
It is precisely in the spirit of these that I notice a lack of emphasis on the topic of renewable energy among the priorities for innovation.
panna merkille (ayrıca: huomata, tarkastella)
volume_up
to clock {fi.} [Brit.] [gün. dil]
panna merkille (ayrıca: vastaanottaa, kasvaa, huomata, maksaa)
Voimme luonnollisesti panna merkille, että tässä huippukokouksessa keskustellaan myös muista asioista, ja haluaisin palata siihen, mitä komission puheenjohtaja totesi.
However, at this summit we will, of course, find that other things will be discussed, and I would like to pick up on what the President of the Commission said.
panna merkille (ayrıca: huomata, osoittaa, huomauttaa, kommentoida)
On syytä panna merkille, että komissio on jo 1970-luvulta lähtien järjestänyt koulutusseminaareja yli 5 700 diplomaatille.
It is worth remarking that since the 1970s, the Commission has already organised training seminars for more than 5 700 diplomats.
panna merkille (ayrıca: huomata, havainnoida)
Arvoisa komission jäsen, ne eivät ole vain hyviä aikomuksia, jotka teidän pitäisi panna merkille.
These, Commissioner, are not merely good intentions that you should take note of.
Neuvoston pitäisi panna merkille ne asiat, joita me olemme korostaneet erityisesti talousarvion käsittelyssä.
The Council should take note of those matters to which we have given additional emphasis in our reading of the budget.
On oikein, että meidän pitää panna merkille, että OAU:n vaalitarkkailijoiden mielestä vaalit olivat suurin piirtein oikeudenmukaiset.
It is right that we should take note of the OAU monitors, who thought that the elections were broadly fair.

İngilizce de "panna merkille" için benzer çeviriler

panna fiil

İngilizce' de "panna merkille" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishOn syytä panna merkille, että TSE-asetuksessa ei anneta sääntöjä tästä asiasta.
It should be noted that the TSE Regulation does not establish any rules in this area.
FinnishOn myös syytä panna merkille, että monet pidätetyistä kuuluvat vasemmistoon.
It should also be noted that many of those arrested are adherents of the Left.
FinnishSiitä on koitunut todellista hyötyä, ja muiden maiden kannattaa panna se merkille.
This has produced the real benefits and other countries need to take a look at this.
FinnishHaluaisin panna merkille samat asiat kuin viisas kollegani David Sumberg.
I was also going to make the same points as my wise colleague, Mr David Sumberg.
FinnishNäiden ehdotusten parlamentissa saama laaja kannatus on myös syytä panna merkille.
The broad support for these proposals in the House is also worth noting.
FinnishOn syytä panna merkille, että palkkojen määräytyminen riippuu työehtosopimusneuvotteluista.
I think that it is necessary to see that wages depend on collective negotiation.
FinnishPitäisi panna merkille, että katastrofit tapahtuivat touko- ja kesäkuussa 2010.
It should be noted that the disasters occurred in May and June 2010.
FinnishOn tärkeää panna merkille öljy- ja kaasuteollisuuden merkitys Skotlannin taloudelle.
The contribution of the oil and gas industry to the Scottish economy is important to recognise.
FinnishOn syytä panna merkille useat jo toteutetut toimet ja saavutettu merkittävä edistys.
It should be noted that a number of steps have been taken and significant progress has been made.
FinnishLisäksi on syytä panna merkille, että tällä aloitteella on tarkoituksellisesti kapea soveltamisala.
It should be noted, too, that the initiative has a deliberately broad scope.
FinnishLisäksi haluamme panna merkille eräät kohdat, joissa teksti uskoaksemme johtaa harhaan.
In addition, we want to put on record what we believe are misrepresentations in some of the text.
FinnishEnsinnäkin on syytä panna merkille, että yhä useampi maa on valmis ratifioimaan sopimuksen.
First of all, it is worth noting the growing number of countries choosing to ratify the court.
FinnishOn syytä panna merkille, että EU:ssa ensimmäistä kertaa tupakoivista 80 prosenttia on alle 18-vuotiaita.
It should be noted that 80% of first-time smokers in the EU are below the age of 18.
FinnishOlen varma, että voitte panna merkille ongelman hänen perusteluissaan.
I am sure that you can spot the problem in his reasoning here.
FinnishOn syytä panna merkille, että työskentelemme todellakin päivänvalossa.
It is worth noting that we are actually working in daylight.
FinnishHaluaisin vain panna merkille, että Belgiassa isät saavat jo kymmenen päivän palkallisen vapaan.
I should just like to point out that, in Belgium, fathers already receive 10 days' paid leave.
FinnishSiitä huolimatta, että kanta hyväksyttiin, kannattaa panna merkille seuraavat asiat:
Nevertheless, although I voted in favour of Parliament' s position, I must make the following reservations:
FinnishKiitos, jäsen Plooij-van Gorsel, en voi muuta kuin pahoitella ja panna merkille sen, mitä te minulle sanotte.
Thank you, Mrs Plooij-van Gorsel, I can only say that I am sorry to hear this.
FinnishArvoisa puhemies, läsnäoloni istuntosalissa pitäisi panna merkille.
Madam President, my presence in the Chamber should be noted.
FinnishHaluaisin yksinkertaisesti panna merkille, että olen huomannut täällä parlamentissa kaksi leiriä.
I would simply like to acknowledge the fact that I have seen two camps emerge here in Parliament.