FI päästä
volume_up
{zarf}

volume_up
hence {zarf} [res.]
Vaalit on luvattu yhdeksän kuukauden päästä, mutta mitä ihmiset sitten valitsevat, minkä toimielimen?
Elections have been promised nine months hence, but what or who are these people supposed to vote for?
Tällä hetkellä markkinoilla ei ole saatavilla jalankulkijoiden turvallisuuden takaavia tehokkaita rakenteellisia järjestelmiä, mutta sellaisia voidaan kehittää joidenkin vuosien päästä.
Currently there are no effective structural systems for pedestrian safety on the market, but some years hence they may be developed.
Jos hukkaamme aikamme ideologisissa tai teknisissä väittelyissä, harkitsemme 15 vuoden päästä edelleen asiaa emmekä ole päässeet merkittävästi eteenpäin.
If we get lost in ideological or technical considerations, we shall still be debating the question fifteen years hence and we shall still not have made any significant progress.

İngilizce' de "päästä" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishKaikilla on periaatteessa erotuksetta mahdollisuus päästä korkeimpiin virkoihin.
Access to the highest offices is, in principle, open to all, without distinction.
FinnishTähän on paljon helpompi päästä, jos hyväksymme paremmin omat demokraattiset...
It will be much easier to achieve that if we better accept our own democratic ...
FinnishUskon, että meidän on mahdollista päästä lopullisiin sopimuksiin neuvoston kanssa.
I believe that there is a margin for reaching final agreements with the Council.
FinnishHe ovat tietoisia näkemyksestäni ja aloista, joilla voimme päästä kompromissiin.
They are aware of my view and of the areas in which we can achieve compromise.
FinnishSe on kuitenkin sopimus, johon oli mahdollista päästä nykyisissä olosuhteissa.
It is, however, the agreement that was possible under the current circumstances.
FinnishDemokratiassa kukaan ei saa pommitusten ja murhien avulla päästä neuvotteluihin.
In a democracy, no one should bring bombs and murder to the negotiating table.
FinnishTurkki on aina yrittänyt painostaa meitä, mutta sillä tavalla ei päästä eteenpäin.
Turkey has always tried to put pressure on us, but that is not the way forward.
FinnishVain kiinteiden normien avulla on realistista päästä toivotun ilman laadun tasolle.
Fixed standards are the only realistic way of achieving the air quality desired.
FinnishSe haluaa päästä lopullisesti eroon Halkin teologisen oppilaitoksen tapauksesta.
It wishes to dispense with the Theological College of Halki once and for all.
FinnishJuuri tässä yhteydessä sille voi tarjoutua mahdollisuus päästä EU:n jäseneksi.
This is the point where it can await the prospect of its integration into the EU.
FinnishMillainen Eurooppa on tulevina vuosina, kuuden tai viidentoista vuoden päästä?
What will Europe be like in the coming years, in the six or fifteen years to come?
FinnishJa olemme antaneet autoteollisuudelle kuusi kuukautta aikaa päästä sopimukseen.
And we have given the automobile industries six months to reach an agreement.
FinnishPk-yrityksille on hyvin tärkeää päästä mukaan julkisiin hankintamenettelyihin.
It is very important for SMEs to have access to public procurement procedures.
FinnishJos asiassa ei päästä yksimielisyyteen, on hyvin vaikeaa tehdä johtopäätöstä.
When there is a lack of unanimity it is very difficult to come to a conclusion.
FinnishLisäksi puhemiehistö panee merkille polttavan halunne päästä lomalle Välimerelle.
This Presidency also takes note that you are desperate for a Mediterranean holiday.
FinnishYksi päämääristämme Euroopassa on päästä yhteisiin standardeihin sisämarkkinoilla.
It is one of our aims in Europe to achieve common standards in the internal market.
FinnishSe on olennaisen tärkeätä, jos aiomme säilyttää mahdollisuudet päästä sopimukseen.
This is crucial if we are to salvage the prospects of achieving an agreement.
FinnishTämä on helppo tapa päästä nopeasti usein käyttämiisi kansioihin ja hakuihin.
This is a convenient way to quickly access folders and searches you use often.
FinnishMiten neuvosto aikoo päästä sopuratkaisuun, kun luvut eivät täsmää lainkaan?
How does the Council intend to reach a compromise between such disparate figures?
FinnishMuutoin joudumme vuoden päästä toistamaan monet tänään esitetyistä huomautuksista.
Otherwise, in a year's time we are going to have to repeat many of today's remarks.