"ottaa samalla" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"ottaa samalla" İngilizce çeviri

FI ottaa samalla
volume_up
{fiil}

ottaa samalla (ayrıca: vastaanottaa, kasvaa, huomata, maksaa)

İngilizce de "ottaa samalla" için benzer çeviriler

ottaa fiil
samalla isim

İngilizce' de "ottaa samalla" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Finnisheniaa koskeva keskustelumme oli samalla syy ottaa yhteyttä ryhmäämme.
I am pleased that our debate on Chechnya has also provided an opportunity for them to contact our group.
FinnishHaluaisin ottaa täten kantaa samalla molempiin ehdotuksiin, koska molemmissa on lukuisia yhtäläisyyksiä.
I would like to comment on both proposals at the same time, as the two have a great deal in common.
FinnishMeillä oli vuonna 1953 valtava tulvakatastrofi, jolloin saatoimme samalla ottaa tiennäyttäjän roolin patoamisessa.
In 1953, we suffered an enormous flood at a time when we were able to play a pioneering role in terms of dam technology.
FinnishHaluamme varmistaa saman suojan tason mutta ottaa samalla huomioon poliisityön ja oikeudellisen työn erityisluonteen.
We want to deliver the same level of protection, albeit taking account of the specific nature of police and legal work.
FinnishHaluamme vain yhdessä äänestyksessä ottaa kantaa vastuuvapauden myöntämiseen samalla sekä toiminnallisille että toimintamäärärahoille.
We want to be able to decide on discharge with a single vote, for both operating appropriations and administrative appropriations.
FinnishHaluaisin lopuksi ottaa esille toisen ja samalla viimeisen asian: te haluatte saada aikaan sovinnon Euroopan kansalaisten ja toimielinten välille.
Finally, I would like to mention a second and final point: you wish to reconcile the European citizen with the European institutions.
FinnishTästä syystä on entistä tärkeämpää toteuttaa tällä alalla kiireellisiä toimia, kuten ottaa käyttöön rajoituksia ja samalla antaa koulutusta ja tietoa.
This makes it all the more important to take urgent measures in this area, including implementing restrictions and, at the same time, providing education and information.
FinnishVain lakiuudistusten ja monipuoluevaalien kautta Laon demokraattisessa kansantasavallassa voidaan demokratia ottaa käyttöön ja kunnioittaa samalla ihmisoikeuksia.
Only legislative reform and multi-party elections can bring democracy and, at the same time, a respect for human rights in the Lao People's Democratic Republic.
FinnishKomissio harkitsee siksi sitä, kuinka nämä huolet voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon, samalla kun varmistetaan poliittinen, oikeudellinen ja hallinnollinen johdonmukaisuus.
The Commission will therefore consider how due account can be taken of these concerns while ensuring political, legal and administrative consistency.
FinnishTällä tavoin valmisteilla olevista säännöksistä saadaan laadukkaampia, selkeämpiä ja avoimempia, ja samalla voidaan ottaa huomioon paikalliset ja alueelliset olot ja erot.
This will increase the quality, clarity and transparency of the regulations being prepared, while taking account of local and regional conditions and differences.
FinnishOlen myös iloinen kuullessani, että aioitte esitellä ohjelmanne 26. tammikuuta ja samalla ottaa mahdollisimman hyvin huomioon parlamentin näkemykset.
I am also glad to hear you say that you will be presenting your programme on 26 January and, in so doing, want to take into consideration as much as possible of what Parliament has to say.
FinnishNe varmistavat koko Euroopan kannalta sen, että köyhyyden ja kurjuuden saarekkeiden tarpeet voidaan ottaa huomioon samalla, kun tuetaan suuria taantuvia teollisuusalueita.
But for Europe as a whole, it ensures that the needs of severe pockets of poverty and deprivation can be tackled alongside help to large regions suffering industrial decline.
FinnishSinistä korttia koskevan kysymyksen osalta meidän on voitava ottaa vastaan työvoimamuuttajia ja samalla varmistaa, että emme ryöstä maista toimijoita, joita tarvitaan niiden kehitykselle.
As for the Blue Card, we must be able to welcome migrant workers, while making sure we do not pillage countries by holding on to the players needed for their development.
FinnishOn tärkeää ottaa huomioon, että samalla kun komissio yrittää vahvistaa lainsäädäntöä, ehdotus myös lisää lainsäädännön monimutkaisuutta, mikä ei ole hyvä asia.
It is important to note that at the same time as the Commission is trying to strengthen the legislation, the proposal also contributes to making the legislation even more complex, which is less good.
FinnishSiitä huolimatta komissio ottaa samalla huomioon tarpeen antaa parlamentille riittävästi aikaa kantansa ilmaisemiseen ja tekee parhaansa tämän prosessin helpottamiseksi.
Nevertheless, in that context, the Commission will pay attention to the need to allow Parliament adequate time to deliver its position and will use its best endeavours to facilitate this process.