"omistaa" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"omistaa" İngilizce çeviri

FI

omistaa [omistan|omistanut] {fiil}

volume_up
Meidän pitäisi omistaa tämä päivä myös hänelle ja hänen kaltaisilleen ihmisille.
It is also to him and people like him that we should dedicate this day.
Tänä vuonna päätimme omistaa naistenpäivän niille naisille, jotka elävät uskonnollisen fundamentalismin sorron alla.
This year we decided to dedicate Women's Day to those women who are oppressed by religious fundamentalism.
Minuutin hiljaisuuden lisäksi haluaisin omistaa uhreille myös tämän halveksunnan.
I should like to follow on from your one minute's silence by dedicating this contempt to their victims.
Aikooko komissio omistaa yhden MEDA-ohjelman budjettikohdista maahanmuutolle?
Does the Commission propose to devote a specific strand of the MEDA programme to immigration?
Haluaisin omistaa tämänpäiväisen puheeni samaiselle, Valko-Venäjää koskevalle aiheelle.
Today I wanted to devote my speech to just this issue in Belarus.
Köyhyyttä on torjuttava, ja aiomme omistaa vuoden 2010 tähän.
Poverty must be fought, so we shall devote the year 2010 to the struggle.
I have decided to devote my speech to Syria.
Minun on kuitenkin sanottava, että PO V omistaa suuren osan ajastaan sosiaalisen vuoropuhelun edistämiselle.
But I have to say that DG V gives an enormous amount of its time to promoting the dialogue.
Southern Sudan had the good fortune to have oil.
Ja juuri Renault'n kohdalla on niin, että Ranskan valtio omistaa 48 prosenttia osakkeista.
And who holds a 48 % share in Renault? The French State.
Hyötyykö siitä Kreikan väestö vai Kreikan rikkain yksityinen pankkiiri Spiro Latsis, joka omistaa 40 prosenttia Kreikan kolmanneksi suurimmasta pankista, Eurobank EFG Groupista?
Is it the people of Greece, or Greece's richest private banker, Spiro Latsis, who holds a 40% stake in the third-biggest bank in Greece, Eurobank EFG Group?
Tässä nimenomaisessa tapauksessa Renault'n ja myös hallituksen, joka omistaa 48 % yhtiöstä, on noudatettava eurooppalaisia ja kansallisia lakeja, sekä lain kirjainta että sen henkeä.
In this particular case Renault, and indeed the government which holds a 48 % share of the company, must abide by European and national law, both in the letter and in the spirit.
Kenties komissio uskoo, että sen pitäisi omistaa ne kansalaisten puolesta.
Perhaps the Commission believes that it should own them on behalf of the people.
Heidän tarvitsee omistaa oma maansa, kotinsa ja tilansa.
They need to own their own land, their home and their farm.
Kolme prosenttia kolumbialaisista omistaa 70 prosenttia maasta.
Three percent of Columbians own 70% of the land.
Alle 10 maata omistaa 60 % maailman kaikista makean veden varoista ja useat Euroopan valtiot ovat riippuvaisia vedentuonnista.
Fewer than ten countries possess 60 % of the total fresh water resources on earth, and several countries in Europe are dependent on water imports.
Tärkeää ei ole ainoastaan se, mitä ydinaseita on olemassa, vaan myös se, kuka niitä omistaa.
It must be said that it is not only important what nuclear weapons there are, but also who possesses them.

İngilizce' de "omistaa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishKenties komissio uskoo, että sen pitäisi omistaa ne kansalaisten puolesta.
Perhaps the Commission believes that it should own them on behalf of the people.
FinnishKirkukissa keskustellaan nimittäin siitä, kuka omistaa öljykentät ja niin edelleen.
Because there is a discussion in progress on Kirkuk, on who owns the oil fields, etc.
FinnishMeidän pitäisi omistaa tämä päivä myös hänelle ja hänen kaltaisilleen ihmisille.
It is also to him and people like him that we should dedicate this day.
FinnishHaluan nyt omistaa puheenvuoroni viimeisen osan unionin yleiselle talousarviolle.
I would now like to focus, in the last part of my speech, on the Union' s general budget.
FinnishHyvät kuulijat, kuka omistaa Novo Mestossa sijaitsevan Revoz-autotehtaan?
Ladies and gentlemen, to whom does the Revoz car production plant in Novo Mesto belong?
FinnishOn tärkeää, että nämä ovat yhteisiä aarteita, jotka suuri yleisö omistaa ja joista se nauttii.
Importantly, these are common treasures, enjoyed and owned by the general public.
FinnishHän omistaa sähköyrityksen.
on behalf of the EFD Group. - Mr President, my father is a small businessman.
FinnishKyseisen lannoitetehtaan omistaa Atofina, joka on TotalFinaElf-konsernin kemian haara.
This fertiliser plant is owned by Atofina the chemical branch of the Total/Fina/Elf group.
FinnishAikooko komissio omistaa yhden MEDA-ohjelman budjettikohdista maahanmuutolle?
Does the Commission propose to devote a specific strand of the MEDA programme to immigration?
FinnishToisin sanoen tehokkuuteen on pyrittävä ensiksi siellä, missä valtio omistaa kiinteistön.
In other words, efficiency must, first of all, be sought wherever the state owns property.
FinnishGroupissa, joka omistaa useita sanomalehtiä.
I am chairman of the C.N. Group, which owns several newspapers.
FinnishHaluaisin omistaa tämänpäiväisen puheeni samaiselle, Valko-Venäjää koskevalle aiheelle.
Today I wanted to devote my speech to just this issue in Belarus.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin omistaa puheenvuoroni esittelijä Titleyn varsin hienolle mietinnölle.
Mr President, I would like to devote my intervention to Mr Titley's very fine report.
FinnishAlukset omistaa Yhdysvaltojen sotilashallinto, eivätkä ne ole enää käytössä.
These ships are owned by the United States military administration and are no longer in operation.
FinnishOikeudet lauluun Happy Birthday omistaa ilmeisesti pohjoisamerikkalainen Warner-yhtiö.
The rights to the song Happy Birthday are supposedly owned by the North American company Warner.
FinnishMinuutin hiljaisuuden lisäksi haluaisin omistaa uhreille myös tämän halveksunnan.
I should like to follow on from your one minute's silence by dedicating this contempt to their victims.
FinnishKöyhyyttä on torjuttava, ja aiomme omistaa vuoden 2010 tähän.
Poverty must be fought, so we shall devote the year 2010 to the struggle.
FinnishNäin kävi Trollhättanissa, jossa GM nyt omistaa Saabin tehtaat.
That is the case in Trollhättan, where GM now owns the Saab factory.
FinnishRupert Murdoch omistaa lähes 200 uutistoimistoa ympäri maailman.
Rupert Murdoch owns almost 200 news outlets throughout the world.
FinnishHaluaisin omistaa puheenvuoroni aluepolitiikan tulevaisuudelle.
I would like, in my contribution to this discussion, to focus on the future of regional policy.