FI nousta
volume_up
[nousen|noussut] {fiil}

1. genel

nousta (ayrıca: syntyä, saada alkunsa)
Tämä saattaa nousta esiin aina, kun on kyse julkisten varojen ja julkisten asiakirjojen käsittelystä.
This is something that could arise whenever the handling of public funds and public documents is involved.
Vai onko se vieläkin käsittelyssä keskustelua varten ja voiko se nousta keskustelun aiheeksi lähitulevaisuudessa?
Or is it still on the table for discussion and can it arise again for discussion in the near future?
Tällöin voimme vastata lähiruokaperiaatteella niihin kysymyksiin, jotka saattavat nousta esiin erilaisten katastrofien yhteydessä.
In this way, we can use the principle of the sourcing of local food to respond to the issues that may arise when disaster strikes.
nousta (ayrıca: koota, herätä, voimistua)
to get up on the wrong side of the bed
to get up on the wrong side of the bed
It cannot get up off the ground unaided.
nousta (ayrıca: kohota, matkustaa, syttyä)
Se saattaa nousta joka tapauksessa keskustelun aikana.
It might go up anyway during this item of discussion.
Vaikuttaa siltä, että keskuspankeissa uskotaan, että korot voivat vain nousta.
It seemed as though, as far as those in the Central Banks were concerned, the interest rates could only go up.
Tämä saattaa selittää sen surullisen tosiasian, että vakiopaino voi nousta muttei juuri koskaan laskea.
This may explain a very sad fact: Set points can go up, but they rarely go down.
nousta (ayrıca: olla, numeroida)
EU:n laajentumisen myötä jäsenten (ja varajäsenten) määrä voi nousta enintään 350:een.
Further expansion of the EU could take the number of members (and alternates) to a maximum of 350.
Sen vaikutusvallan takaa 27 jäsenvaltiota, joiden määrä saattaa nousta jo lähitulevaisuudessa.
Its strength is provided by the 27 Member States, which could increase in number in the not too distant future.
Sen jälkeen, kun elintarvikkeiden hinnat alkoivat nousta, nälkää näkevien määrä on noussut liki miljardiin.
Since food prices began to increase, the number of people going hungry has risen to nearly one billion.
nousta (ayrıca: kasvaa, kohota, kohottautua)
Rahan hinta ei saa nousta, julkisen sektorin rahankäyttö ei saa nousta.
It is public consumption and the price of money which definitely must not rise.
On hyväksyttävä, että vapailla markkinoilla hinnat voivat joskus myös nousta.
It has to be accepted that prices can sometimes also rise in a free market.
Kun talous on nousussa, valtion valuutan arvolla on tapana nousta.
When the economy thrives, the value of the state's currency will tend to rise.
Mutta kollegoiden ei ole tarpeen edes nousta puhumaan, sillä asia on täysin selvä.
But there is no need for Members to stand up, matters are perfectly clear.
Ei ole kolonialismia nousta puolustamaan muiden oikeuksia.
It is not colonialism to stand up for the rights of others.
Ne, jotka eivät tue jäsen Vãleanin ehdotusta, voivat nousta seisomaan.
Anyone who does not wish to support Mrs Vălean's motion can stand up.
4:25 ♫ Voisin nousta lumihuippuisia vuoria, ♫
4:25 ♫ I could climb the snow-capped mountains, ♫
Nousemme vielä Himalajan huipulle askel askeleelta sherpojen tavoin.
And like sherpas, step by step, we will climb the Himalayas.
nousta (ayrıca: vastaanottaa, kasvaa, huomata, maksaa)
nousta (ayrıca: syntyä)
Se aiheuttaisi arabimaailmassa erittäin vihamielisiä reaktioita länttä kohtaan ja miehitetyt alueet saattaisivat nousta kapinaan.
It would provoke very hostile reactions towards the West from the Arab world and would risk stirring up the occupied territories.
nousta (ayrıca: nostaa)

2. "kulkuneuvoon"

Luulenpa, että kukaan ei halua nousta lentokoneeseen, jos se on mustalla listalla.
No one at all, I suggest, will board a plane if it has been blacklisted.
He ovat varanneet lennon, heidän lipussaan on vahvistusmerkintä ja heillä on siten oikeus nousta koneeseen.
They have booked a flight, they have an OK on their ticket and they therefore have a right to board.
EU:n täytyy nousta tutkimuksen ja soveltamisen liikkeelle lähteneeseen junaan tai jäämme siitä kokonaan.
The EU must get on board the moving train of research and application or it will leave without us.
nousta (ayrıca: jatkaa, pärjätä, edistyä, sujua)
to get up on the wrong side of the bed
to get up on the wrong side of the bed
EU:n täytyy nousta tutkimuksen ja soveltamisen liikkeelle lähteneeseen junaan tai jäämme siitä kokonaan.
The EU must get on board the moving train of research and application or it will leave without us.

3. "esim. valtaistuimelle, virkaan"

nousta (ayrıca: liittyä, astua)

4. "nousuvedestä"

nousta (ayrıca: valua, virrata, vuotaa, soljua)

İngilizce' de "nousta" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishTämä on hyvin tärkeää, jotta voimme tietää, mitkä lentokoneet voivat nousta ilmaan ja milloin.
That is very important in order for us to know which aeroplanes can take off and when.
Finnish- (LT) Viime kesänä hinnat alkoivat nousta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.
- (LT) Last summer, prices started rising in all EU Member States.
FinnishMe voimme kaikki nousta barrikadeille ja puolustaa vahvoja näkemyksiämme.
We can all go to the barricades and defend our strong positions.
FinnishHaluaisin tämän tutkintavaliokunnan jäsenenä nousta vastustamaan tällaisia ylilyöntejä.
As a member of this Committee of Inquiry, I would like to protest against such excessive claims.
FinnishLääkkeiden hintojen ei kuitenkaan tarvitse nousta tarpeettoman korkeiksi.
The price of medicines need not become unnecessarily expensive.
FinnishSeuraava määräaika on vuosi 2010, jolloin yhteisen kehitysapumme pitäisi nousta 0,56 prosenttiin BKT:stä.
The next deadline is 2010, when our aid should collectively reach 0.56% of GDP.
FinnishKaiken kaikkiaan meillä on mahdollisuus eurooppalaisina nousta energiateknologian johtajaksi.
All in all, we, as Europeans, have the opportunity to emerge as a leader in energy technology.
FinnishVuonna 2001 summa voi nousta hieman, noin 12 miljoonaan euroon.
For 2001 the amount may be somewhat higher at around EUR 12 million.
FinnishPurjelentokoneet eivät saa nousta, koska täysin turvalliset vinssit eivät enää täytä uusia vaatimuksia.
Gliders are grounded because perfectly safe winches no longer meet new specifications.
FinnishMyös tämän takia naispuolisten Euroopan parlamentin jäsenten määrän pitäisi nousta kolmanneksesta puoleen.
For this reason too the numbers of women MEPs should increase a one third to a half.
FinnishArabimaita vavisuttelevan poliittisen epävakauden vuoksi luku voi vielä nousta roimasti.
Given the political instability that has been rocking the Arab world, this figure could still shoot up.
FinnishKuluttajien kannalta hinnat saattavat hyvinkin nousta monissa tapauksissa.
Prices may well increase for the users in many cases.
FinnishEi ole mitään pahempaa kuin nousta tuonne ylös ja sitten viitta myttäytyy tai vastaavaa.
There's nothing worse than, you know, getting up there and the cape is bunching up or something like that.
FinnishEsimerkiksi Montoiressa pitäisi nousta laivaan joka vuosi 350 000 kuorma-autoa, jotka ovat matkalla Espanjaan.
For example, 350 000 lorries should embark each year at Montoire to travel to Spain.
FinnishLiberaalit kannattavat tätä uudistusta, mutta korostaen, että verorasitus ei saa nousta.
The Liberals support this reform, all the while stressing that the burden of taxation must not be increased.
FinnishTalouskriisin vuoksi tämän ryhmän lukumäärä uhkaa nousta.
The economic crisis threatens to increase the size of that group.
FinnishJos neljäkymmentä jäsentä ei katso velvollisuudekseen nousta ylös, en totea istunnon päätösvaltaisuutta.
If forty colleagues do not take responsibility by standing up, I will not establish the quorum.
FinnishVerojen ei pidä nousta vuosittain ainoastaan inflaation mukaan vaan jopa 2 % inflaatiota enemmän.
Every year the tax must not only keep pace with inflation but increase by 2 % above the inflation rate.
FinnishJoka tapauksessa elintarvikkeiden vähittäishinnat voivat vain nousta.
Either way, retail food prices can only go higher.
FinnishVedenpinta voi hyvinkin nousta ilmastonmuutoksen vuoksi.
Water levels may well be rising as a result of climate change.