"noudattaa" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"noudattaa" İngilizce çeviri

FI noudattaa
volume_up
[noudatan|noudattanut] {fiil}

Tässä mielessä Eurooppa-neuvosto ei ole halunnut noudattaa parlamentin lausuntoa.
The European Council did not want to follow Parliament' s advice on this matter.
On täysin normaalia, että taloudellinen toiminta noudattaa samaa kehityskäyrää.
It is quite normal for its economic activity to follow the same evolutionary curve.
Aluksi aiomme noudattaa suosituksia, jotka hyväksytte tänään.
As a first step, we plan to follow the recommendations you will adopt today.
noudattaa (ayrıca: pitää kiinni jostakin)
Kansakuntien on välttämätöntä noudattaa näiden sopimusten velvoitteita.
It is incumbent on nations to abide by their obligations under these treaties.
Yhdysvaltojenkin pitäisi noudattaa kansainvälisiä sopimuksia.
America should abide by those international covenants as well.
Aion noudattaa oikeudellisten asioiden valiokunnan esittämää suositusta.
I intend to abide by the opinion of the Legal Affairs Committee.
noudattaa (ayrıca: pitää kiinni, kiinnittyä, tarttua)
Miksemme ala työskennellä sellaisten sopimusten laatimiseksi, joita noudattaa?
And why do we not start working on agreements to which we want to adhere?
EU noudattaa edelleen tiukasti tavanomaisia kansainvälisiä ja IMF:n käytäntöjä.
The EU will continue to adhere strictly to standard IMF and international practices.
Haluamme siis noudattaa kestävän kehityksen periaatetta.
In short, we intend to adhere to the principle of sustainable development.
Arviointi, miten Islanti noudattaa yhteisön säännöstöä, - eli analyyttinen tarkastelu - on käynnissä.
The assessment of Iceland's compliance with the acquis - the screening exercise - is on track.
Sisämarkkinoista vastaavana komission jäsenenä noudatan velvollisuuksiani tasapuolisesti.
As guardian of the internal market, I exercise my responsibilities in an even-handed manner.
Noudatamme tällä hetkellä lentokentillä ja muissa maahantulopisteissä erittäin tiukkaa valvontaa.
At the moment, we are exercising extremely strict control at airports and other entry points.
noudattaa (ayrıca: olla samaa mieltä)
Tämä on vain yksi esimerkki siitä, että olemme yrittäneet noudattaa parlamentin toiveita.
That is just one example of where we have tried to go along with Parliament's wishes.
Vielä viimeinen huomio: te voisitte ehkä noudattaa ideoita, joita tässä istuntosalissa on esitetty jo useaan otteeseen.
A final thought: perhaps you could go along with the ideas that have been expressed so often in this House.
En tarkoita rahan luovuttamista tai myönnytyksen tekemistä vastaanhangoitteleville jäsenille, jotka eivät halua noudattaa tiettyä politiikkaa.
I do not mean handing over money, or handing out sweeteners to recalcitrant members reluctant to go along with a policy.
noudattaa (ayrıca: totella)
Tämä on tietenkin asia, jota emme voi sallia, vaan kaikkien jäsenvaltioiden täytyy noudattaa yhteisiä sääntöjä.
This is obviously something we cannot allow: all Member States must obey the rules.
   – Hyvä jäsen Blokland, minulla ei ole ongelmia parlamentin kanssa, mutta velvollisuuteni on noudattaa työjärjestykstä.
   – Mr Blokland, I do not have a problem with the House, but I have a duty to obey the Rules of Procedure.
Ei riitä, että katsomme toisiamme suoraan silmiin ja toteamme, että lupaamme noudattaa kaikkia sääntöjä.
It is not enough to look each other straight in the eye and say 'we promise to obey all the rules'.
noudattaa
Miksemme ala työskennellä sellaisten sopimusten laatimiseksi, joita noudattaa?
And why do we not start working on agreements to which we want to adhere?
EU noudattaa edelleen tiukasti tavanomaisia kansainvälisiä ja IMF:n käytäntöjä.
The EU will continue to adhere strictly to standard IMF and international practices.
Haluamme siis noudattaa kestävän kehityksen periaatetta.
In short, we intend to adhere to the principle of sustainable development.
noudattaa (ayrıca: toteuttaa, täyttää)
Odotamme, että puheenjohtajavaltio noudattaa tiukasti valvontaviranomaisen suosituksia.
We expect the Council presidency to carry out the Authority's recommendations here.
The Commission will now carry out that position.
noudattaa (ayrıca: kulua)
Olette esitellyt vakaumuksenne ja toimintalinjan, jota haluatte noudattaa.
You have stated your convictions and the direction in which you wish to go.
Juuri sen takia meidän pitäisi mielestäni noudattaa tavanomaista menettelyä.
Precisely because of that, I think we should go through the ritual procedure.
Parlamentti haluaa noudattaa sovittelumenettelyä, joka olisi varmaan mielenkiintoinen - ja oleellinen!
If Parliament wants to go to a conciliation procedure that would be interesting - and relevant!
noudattaa (ayrıca: pysyä jssak)
On teollisuuden omien etujen mukaista noudattaa sitoumuksia, jotka se on tehnyt.
It is in the industry's own interests to keep to the commitments it has entered into.
Muutoin teidän on kuitenkin syytä noudattaa teille myönnettyä puheaikaa.
Otherwise, though, you should keep to your speaking time.
Sen tehtävänä on noudattaa HVK:n neuvotteluvaltuuksia, ei kehitellä uusia ajatuksia.
Its role is to keep to the IGC mandate, not to develop new ideas.

İngilizce' de "noudattaa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishNyt olemme sitten liemessä huomatessamme, ettei määräaikaa voida enää noudattaa.
And then we got into this pickle, realising that the deadline could not be met.
FinnishJos talousarvion kurinalaisuutta ei haluta noudattaa, uudistuksetkaan eivät auta.
If there is no will to apply budgetary discipline, reforms will not help either.
FinnishPyydän tilintarkastustuomioistuinta laatimaan säännöt, joita voidaan noudattaa.
I am asking the Court to try to establish a set of rules that can be played by.
FinnishMikäli haluamme noudattaa Kiotossa tehtyjä sopimuksia, tämä on välttämätön ehto.
If we wish to comply with the Kyoto agreements then this is a necessary condition.
FinnishLatviassa on voimassa uusi kilpailulaki, joka noudattaa pääosin EU: n säännöstöä.
Latvia has a new law on competition which is largely in line with EU regulations.
FinnishMeiltä puuttuvat mahdollisuudet sopia sitovista säännöistä, joita pitää noudattaa.
There are no opportunities to agree on binding rules which have to be followed.
FinnishToimintamenojen osalta unionin talousarvio noudattaa omaa sisäistä logiikkaansa.
As for the operational expenditure, the European budget has its own internal logic.
FinnishTällä tavoin on lisäksi mahdollista noudattaa ympäristöä säästävämpää politiikkaa.
It also allows us to pursue a more environmentally-friendly policy as a result.
FinnishOn lisäksi tärkeää noudattaa aikaisempia päätöksiä ja täyttää annetut sitoumukset.
It is also important to honour the decisions and commitments made in the past.
FinnishEikö EU:n ja Yhdysvaltojenkin kuitenkin pidä noudattaa kansainvälistä oikeutta?
Must not, however, the EU and the United States also comply with international law?
FinnishOlen tietenkin kiinnostunut tietämään, miten aiotte noudattaa tätä suositusta.
I am, naturally, interested to find out how you will act upon this recommendation.
FinnishMuut maat täytyy saada vakuuttumaan siitä, että tätä linjaa kannattaa noudattaa.
Only a lasting peace can put an end to the continued suffering of the Afghan people.
FinnishSe ei kuitenkaan vapauta niitä velvollisuudesta noudattaa voimassa olevia sääntöjä.
However, that does not exempt them from having to comply with the rules in force.
FinnishValko-Venäjällä onkin yhä suurempia vaikeuksia noudattaa tällaista toimintalinjaa.
Indeed, it is becoming increasingly difficult to conduct such a policy in Belarus.
FinnishUudistusta tarvitaan myös, jotta voimme noudattaa kansainvälisiä sitoumuksiamme.
We also need a reform in order to live up to our international commitments.
FinnishNeuvosto pitää velvollisuutenaan myös noudattaa näitä tiukempia sääntöjä ja normeja.
The Council also feels obliged to comply with these stricter rules and standards.
FinnishMinä ja ryhmäni uskomme vahvasti, että valmistelukuntamenettelyä voisi noudattaa.
I and my group strongly believe that the convention method could be adopted.
FinnishSuhtautumisessa Venäjän asioihin ei kuitenkaan saisi noudattaa kaksinaisstandardeja.
We should not, however, adopt double standards when we look at the Russian issue.
FinnishErityisiä televisiointeja ei tarvita, on olemassa säännöt, joita pitää noudattaa.
Special filming is not necessary and there are regulations which must be adhered to.
FinnishOlen myös sitä mieltä, että siirtymäkaudella täytyy noudattaa tiettyä joustavuutta.
I think there will have to be some flexibility during the transitional period.