"nostaa esiin" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"nostaa esiin" İngilizce çeviri

FI

nostaa esiin {fiil}

volume_up
Tähän liittyen haluan nostaa esiin muutamia mietinnössä mainittuja ehdotuksia.
In this regard, I would like to highlight some of the proposals in the report.
Otan vapauden nostaa esiin muutamia merkittäviä huippukokouksessa päätettyjä toimia.
I would like to highlight some significant measures adopted by the summit.
Haluan nostaa esiin yhden haasteen: kriisin voittamisen.
I would like to highlight one such challenge: the issue of tackling the crisis.

İngilizce' de "nostaa esiin" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishHaluan nostaa esiin toisen vaiheen lentoliikennesopimuksen keskeiset kohdat.
I now want to mention the key elements of the second stage aviation agreement.
FinnishSe nostaa kuitenkin väistämättä esiin vakavia moraalisia ja strategisia kysymyksiä.
However, it inevitably raises serious moral and strategic questions as well.
FinnishHaluan nostaa esiin kaksi näkökohtaa, jotka ovat mielestäni tärkeitä tältä osin.
I would like to point out two aspects I believe important in this field.
FinnishTämä nostaa esiin sen, että lapsille on näytettävä mielenkiintoisia juttuja.
This brings up the whole thing of you've got to show kids interesting stuff.
FinnishKäytettävissämme olevana lyhyenä aikana haluan nostaa esiin kolme merkittävää kohtaa.
In the short time we have available, I want to raise three important points.
FinnishOn kuitenkin kaksi seikkaa, jotka haluan nostaa esiin tänä iltana: Icesave ja makrillit.
However, there are two issues I wish to raise this evening: Icesave and mackerel.
FinnishTämä teema on keskeinen, sillä se nostaa esiin poliittisia peruskysymyksiä.
This is a central theme, because it raises fundamental political questions.
FinnishViimeisin puhuja käsitteli eräitä asioita, jotka itsekin haluan nostaa esiin.
The last speaker addressed some of the points that I would wish to make.
FinnishKilpailu Googlen kanssa nostaa myös esiin lukuisia kysymyksiä, jotka on ratkaistava.
Competition with Google also spotlights numerous issues which will have to be resolved.
FinnishTämä nostaa esiin vakavan kysymyksen siitä, minkälaista tulevaisuutta haluamme lapsillemme.
This raises the serious question of what sort of future we want for our children.
FinnishToisen kysymys, jonka haluaisin nostaa esiin, koskee suhteita Välimeren maihin.
The second point I should like to make concerns relations with the Mediterranean countries.
FinnishTyöllisyys- ja sosiaalivaliokunta nostaa lausunnossaan esiin neljä asiaa.
The Committee on Employment and Social Affairs will raise four issues in its opinion.
FinnishHaluan nostaa esiin kaksi kysymystä, joista ensimmäinen on tiedotusvälineiden moniarvoisuus.
There are two issues I would like to address, and the first is media pluralism.
FinnishHaluan tässä yhteydessä nostaa esiin kysymyksen alueellisista lisistä.
I would like to take this opportunity to raise the issue of regional bonuses.
FinnishSe on seikkaperäinen ja ajatuksia herättävä mietintö, joka nostaa esiin tärkeitä kysymyksiä.
It is a thorough and thought-provoking report which raises important questions.
FinnishEhkä meidän pitäisi nostaa asia esiin eri kokouksissa myöhemmin tänään.
Perhaps we should also bring this up in different meetings during the rest of today.
FinnishKuten kaikilla muillakin ryhmillä, ryhmälläni on täysi oikeus nostaa tämä kysymys esiin.
Like all the other groups, our group is also perfectly entitled to raise this matter.
FinnishMielestäni tämä nostaa esiin sen, ettemme voi erottaa kauppaa ja muita tekijöitä toisistaan.
I think this raises the issue that we cannot separate trade from other factors.
FinnishTämä nostaa esiin tärkeän kysymyksen: onko Serbia itse oman edistymisensä suurin este?
That brings me to a crucial question. Is Serbia standing in its own way?
FinnishAionkin tässä keskustelussa nostaa esiin pelkästään Galileo-ohjelmaan liittyviä ongelmia.
Today, I shall merely raise the problems relating to the Galileo programme.