FI

nostaa [nostan|nostanut] {fiil}

volume_up
1. genel
Toinen asia, jonka haluan nostaa esille, on veren alkoholipitoisuuden enimmäisraja.
A second point I would like to raise relates to alcohol limits in the blood.
Oli erittäin tarkoituksenmukaista nostaa tässä yhteydessä esille ympäristönsuojelu.
It was entirely appropriate to raise the issue of environmental protection in this context.
Haluaisin nostaa yhden kohdan esille valiokunnassa käydyn keskustelun päätteeksi.
There is one point I would like to raise following the debate in committee.
I should also like to draw attention to another point.
Haluaisin myös kysyä, milloin meillä on varmuus siitä, että voimme kaikissa tilanteissa nostaa eläkkeemme?
I would also like to ask when we will have the security of always being able to draw our pensions?
Siinä on kuitenkin muutama ongelmakohta, jotka meidän tulee nostaa esille ja joita meidän tulee arvostella.
There are nonetheless a number of sticking points, and these are what we ought to draw attention to and criticise.
Nyt meillä on loistava tilaisuus nostaa euro vertailuvaluutan asemaan.
Here we have a major opportunity to elevate the euro to the status of a comparison currency.
Herää kuitenkin kysymys, onko oikeutettua nostaa työllisyyspolitiikka tällä tavalla eurooppalaiseksi politiikaksi.
But it is questionable whether it is justified to elevate employment policy to European policy in this way.
Runous nostaa banaalin ja laiminlyödyn esineen taiteen valtakuntaan.
Poetry is what elevates the banal and neglected object to a realm of art.
Tämän asetuksen johdosta somalialaiset tuottajat voivat nyt viimeinkin nostaa päänsä.
Now with this regulation Somali producers can finally lift up their heads.
Sitä oli hyvin vaikea nostaa, mutta totta puhuakseni oli vielä vaikeampaa päästää se käsistäni!
It was very difficult to lift, but to be honest it was even more difficult to leave it!
Kaupan vapauttaminen on välttämätöntä, jos haluamme nostaa nämä ihmiset pois musertavasta koyhyydestä.
Trade liberalisation is vital if we are to lift these people out of devastating poverty.
On kuitenkin kaksi seikkaa, jotka haluan nostaa esille.
Nevertheless, there are still two points I wish to pick up.
Nyt hän nostaa kynän peukalolla ja etusormella.
Now he's going to pick up a pen with his opposed thumb and index finger.
Edelleen jatkuvasti nousee esiin kysymys siitä, kuka nostaa luurin ja puhuu EU:n puolesta.
There is still the recurring question as to who is going to pick up the phone and speak on behalf of Europe.
On tullut aika nostaa kätemme ylös ja tunnustaa, että olimme väärässä vuonna 2008.
And the time has come I think for us to put up our hands and admit that we got it wrong in 2008.
Yhdysvaltain senaatti keskustelee nyt ehdotuksesta, jonka tavoitteena on nostaa sijoittajien todellinen panos vähintään 25 prosenttiin kunkin kaupan yhteydessä.
The US Senate is now debating a proposal aimed at increasing to a minimum of 25% the actual stake being put up by traders for each transaction.
Norjan öljyteollisuuden työkiistan kärjistyminen on myös ajankohtainen, ja se on nostanut raakaöljyn hintaa Pohjoismaissa.
Also in the news too the critical stage which the industrial dispute in the Norwegian oil industry has reached, and that has put up the price of crude oil in the Nordic countries.
Siinä on edelleen porsaanreikiä, edelleen aukkoja, joista syrjintä voi nostaa päätään.
There are still loopholes, still opportunities for discrimination to rear its head.
Aliravitsemus on alkanut nostaa päätään, Saarto ruokkii epätoivoa, suuttumusta ja vihaa, ei rauhaa.
Malnourishment is beginning to rear its head. The blockade breeds despondency, anger and hatred, not peace.
Yhteiset uhat liittyvät kansainväliseen terrorismiin, islamilaiseen fundamentalismiin, joka nostaa päätään.
These relate to international terrorism: Islamic fundamentalism, which is rearing its head.
Meidän ei kuitenkaan vielä pidä nostaa lippua salkoon, sillä nyt on otettu hädin tuskin vasta ensimmäinen askel.
Nevertheless, we must not celebrate too soon: it is only a first step.
Komissio on päättänyt siksi viimeisimmässä kokouksessaan nostaa kanteen näitä molempia pankkeja vastaan, ja toivon parlamentin hyväksyvän tämän askeleen.
This is why the Commission resolved on raising a complaint against these two banks at its last meeting, and I hope that Parliament approves this step.
Päättäjät uskoivat, että taloudellisten intressien yhdistäminen nostaisi myös elintasoa, ja olisi omiaan yhdentämään Eurooppaa.
It was thought – correctly – that merging of economic interests would help raise standards of living and be the first step towards a more united Europe.
Tämän asetuksen johdosta somalialaiset tuottajat voivat nyt viimeinkin nostaa päänsä.
Now with this regulation Somali producers can finally lift up their heads.
Meillä on kuitenkin moraalinen velvollisuus nostaa tämä asia esiin ja osoittaa luotettavuutemme suhtautumalla vakavasti näin tärkeään asiaan.
However, we have a moral obligation to draw attention to this situation and we have to stand up and be counted on an issue as important as this.
nostaa (ayrıca: nousta)
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Jos sinulla on euromääräinen pankkitili ja nostat euroja toisen maan pankkiautomaatista, maksat vain saman verran kuin nostosta omassa maassasi.
YES - If you withdraw a currency other than euros, the banks involved in the transaction may charge you.
Jos nostat pankkiautomaatista muuta valuuttaa kuin euroja (Tanskan kruunuja, Ison-Britannian puntia tms.), joudut maksamaan ylimääräistä.
When you withdraw euros in another EU country, the bank cannot charge more than it would if you were making these transactions in your own country.
2. "ruumiinjäsenestä"
3. Hukuk: "kanne"

İngilizce' de "nostaa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishRanskalainen kuluttajansuojajärjestö ei missään vaiheessa voinut nostaa kannetta.
At no time could a French consumer organization bring a court action against him.
FinnishTähän liittyen haluan nostaa esiin muutamia mietinnössä mainittuja ehdotuksia.
In this regard, I would like to highlight some of the proposals in the report.
FinnishTorinon murhenäytelmä nostaa parlamentin harkittavaksi myös toisen kysymyksen.
The tragedy in Turin also raises another matter for consideration in this Chamber.
FinnishErilliskeräys nostaa kierrätysastetta ja parantaa loppusijoituksen turvallisuutta.
Separate collection leads to higher recycling rates and makes final disposal safer.
FinnishUskon, että se antaa heille paljon ja että se voi myös nostaa heidän liikevaihtoaan.
I believe that this will greatly benefit them and can also boost their returns.
FinnishSe nostaa myös öljyn maailmanmarkkinahintaa maailmantaloudelle vaarallisille tasoille.
It also raises the world price of oil to levels dangerous for the world economy.
FinnishHaluan nostaa esiin toisen vaiheen lentoliikennesopimuksen keskeiset kohdat.
I now want to mention the key elements of the second stage aviation agreement.
FinnishKun tarkastellaan nykytilannetta, on korkea aika nostaa tavoitteemme 30 prosenttiin.
If we look at the current situation, it is high time we raised our targets to 30%.
FinnishArvoisa puhemies, laajennus nostaa talousarvion liikkumavaraan kohdistuvaa painetta.
Mr President, enlargement will increase pressure on the margin of the budget.
FinnishIhmisoikeuskysymykset pitää nostaa esille yhteydenpidossa Tunisian kanssa.
Human rights issues must be highlighted in our continued contacts with Tunisia.
FinnishSe haittaa yrittämistä, nostaa kuluttajahintoja ja sivuuttaa terveen järjen.
It harms enterprise, it increases prices for consumers and it ignores common sense.
FinnishSe nostaa kuitenkin väistämättä esiin vakavia moraalisia ja strategisia kysymyksiä.
However, it inevitably raises serious moral and strategic questions as well.
FinnishOn niin ikään tarpeen nostaa uusien istutusten määrä 3 %: iin vuoteen 2010 mennessä.
It is also essential to increase to 3 % the area for new planting up to 2010.
FinnishHaluan nostaa esiin kaksi näkökohtaa, jotka ovat mielestäni tärkeitä tältä osin.
I would like to point out two aspects I believe important in this field.
FinnishTämä nostaa esiin sen, että lapsille on näytettävä mielenkiintoisia juttuja.
This brings up the whole thing of you've got to show kids interesting stuff.
FinnishEnglantilaiset rekka-autojen kuljettajat voivat siis nostaa kanteen tällä perusteella.
As a consequence, this type of request could be made by the British lorry drivers.
FinnishParlamentilla on jo toimielimenä täysi oikeus nostaa kanteita tuomioistuimessa.
Parliament already has full rights as an institution to initiate cases before the Court.
FinnishHaluan kuitenkin nostaa esiin tiettyjä näkökohtia, jotka synnyttävät lisäajatuksia.
I would like, however, to highlight certain aspects that give rise to further thought.
FinnishTiedän, että se vie enemmän aikaa, mutta eikö meidän pitäisi aina ensin nostaa kättä?
I know it takes longer, but should we not always have a show of hands first?
FinnishSe on ymmärrettävä nostaa poliittiseksi prioriteetiksi jo hyvissä ajoin.
There is an obvious need to make it a political priority before it is too late.