"muuttaa" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"muuttaa" İngilizce çeviri

FI muuttaa
volume_up
[muutan|muuttanut] {fiil}

muuttaa (ayrıca: parantaa, korjata)
Näin ollen tarkistuksella ei muuteta tekstiä, jota sillä on tarkoitus muuttaa.
This amendment does not therefore amend the text it is intended to amend.
Siksi olisikin vain oikeudenmukaista muuttaa nykyistä viisumijärjestelmää.
It is, therefore, only fair that we should amend the current visa regime.
Emmekö voisi muuttaa paikkajakoa, jos haluamme, että kamerat ovat täällä?
Could we not amend the allocation of seats if we want to have the cameras here?
Voit muuttaa näitä tietoja ja lisätä käyttäjätilejä napsauttamalla Muuta asetuksia.
You can change this information and add user accounts by clicking Change settings.
Parlamentaarinen edustajakokous päättää muuttaa nimensä Euroopan parlamentiksi.
The Parliamentary Assembly decides to change its name into European Parliament.
Niiden tarkoitus on muuttaa sitä, mitä me arvostamme, muuttaa tapaa, jonka mukaan käyttäydymme.
Their purpose is to change what we value - change how we conduct ourselves.
Assosiaatiosopimuksen pitäisi muuttaa jossakin määrin tätä tilannetta.
The Association Agreement should alter this situation somewhat.
Jos maa tarjoaa jo koulutusta, sitä ei tarvitse muuttaa direktiivin vuoksi.
This Directive is not intended to alter any training already provided by a country.
Kuka tahansa voi muuttaa allekirjoittamattoman ohjaimen sisältöä.
Anyone can alter the contents of an unsigned driver.
Minussa on se, mikä muuttaa velat saataviksi ja vastoinkäymiset menestykseksi.
I have that in me that can convert poverty to riches, adversity to prosperity.
On tukittava porsaanreiät, sillä on hyvin edullista muuttaa elohopea elohopeakloridiksi.
We have to close loopholes, as it is very cheap to convert mercury into calomel.
Can we convert that into a grant?
Pakotamme ihmiset, jotka haluavat muuttaa tänne, ottamaan itselleen turvapaikanhakijan aseman.
We force people who want to migrate here to assume the status of an asylum seeker.
Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että ihmisten olisi saatava muuttaa omasta tahdostaan.
I think we all agree that people who want to migrate should do so as a matter of free choice.
Käytännön kokemus ja laskelmat osoittavat, etteivät ihmiset yhtäkkiä halua joukoittain muuttaa maasta.
Neither practical experience nor calculations show that there would be hordes of people suddenly wanting to migrate.
Tässä sosialistien mietinnössä yritetään muuttaa tekstiä väärään suuntaan.
This socialist report attempts to move the text in the wrong direction.
Nämä ihmiset voivat sitten halutessaan muuttaa vapaasti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
These people will then be free to move to Britain if they wish.
Monet näistä ihmisistä käyttäisivät oikeuttaan muuttaa muualle EU:hun.
Many of these people would take up their right to move to other parts of the EU.
Sen sijaan komissio muuttaa mieluummin varainhoitoasetusta avoimuuden vähentämiseksi.
But no, the Commission prefers to change the Financial Regulation in order to reduce transparency.
Tuontitullien alentaminen 35 euroa muuttaa myös kilpailutilannetta.
Reducing import duties by EUR 35 also changes the situation with regard to competition.
Latvian hallitus yrittää jatkuvasti muuttaa eläkelainsäädäntöä eläkekertymien vähentämiseksi.
The Latvian Government is constantly trying to amend the pensions legislation so as to reduce payments to pensioners.
Olemme vakuuttuneita siitä, että komission pitää vetää ehdotus takaisin ja muuttaa sitä.
We are convinced that the Commission should withdraw this proposal and revise it.
Miksi tätä osaa olemassa olevasta lainsäädännöstä pitäisi muuttaa?
Why revise this part of established law?
Epäilen, että voisi olla tarpeen muuttaa tarkastuskautta.
I wonder, for example, if there is not a need to revise the inspections mandate.
Eikö nyt olisi aika muuttaa jonkin verran tunteita ja ajatuksia?
Is this not a time for a slight shift in our sensibilities and our thinking?
Yhä useammat ihmiset tiedostavat tarpeen muuttaa viitekehystä.
More and more people are recognising the need for a paradigm shift.
But we must not shift the premises.
Niiden tavoitteena on muuttaa ympäristöpolitiikka konkreettiseksi toiminnaksi.
They set out to transform environmental policy into concrete action.
Se muuttaa Portugalin pelkäksi EU:n suurten mahtien suojelualueeksi.
It will transform Portugal into a mere protectorate of the great powers of the EU.
Tämän lähestymistavan myötä Wienin seurantakeskus päätettiin muuttaa perusoikeusvirastoksi.
It was by that approach that it was decided to transform the Vienna Observatory into the Agency for Fundamental Rights.
muuttaa (ayrıca: siirtää)
Arvoisa puhemies, Välimeren rannikko on houkuttelevin kohde matkailijoille ja pohjoiseurooppalaisille, jotka haluavat muuttaa muualle.
Mr President, from the point of view of tourists and northern Europeans wishing to relocate, the Mediterranean coast is the most attractive destination.
Euroopan parlamentilla olisi oltava yksi toimipaikka sen sijaan, että se muuttaa kaikkine kimpsuineen ja kampsuineen yhdeksi viikoksi kuukaudessa.
The European Parliament should have a single location rather than relocating lock, stock and barrel for one week a month.
Komissio vetoaa Laosin ja Thaimaan hallituksiin, jotta vangit voisivat muuttaa asumaan turvapaikkaa tarjonneisiin kolmansiin maihin.
The Commission calls upon the Laos and Thai Governments to allow the prisoners to resettle in third countries which have offered asylum.

İngilizce' de "muuttaa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishTämä sopimus muuttaa oleellisesti EU:n ja Korean välisiä vanhoja kauppasääntöjä.
This dramatically changes the long-standing trade rules between the EU and Korea.
FinnishJos yhteisrajoitussääntö voidaan säilyttää, sitä pitää varmasti hieman muuttaa.
Although the rule of co-financing can be retained, it certainly must be modified.
FinnishYli kymmenen vuoden jälkeen on selvästi aika muuttaa ja vahvistaa näitä sääntöjä.
More than 10 years on it is clearly time to modify and strengthen these rules.
FinnishDirektiiviin tehtävillä muutoksilla ei pitäisi kokonaan muuttaa sen sisältöä.
Future changes to the Directive must under no circumstances disrupt its content.
FinnishKaikki tämä muuttaa kuitenkin moniarvoisuuden kysymystä ja lisää sen mutkikkuutta.
All of this changes the issue of pluralism, however, and makes it more complex.
FinnishJos aloitat Kuvat-kirjastosta, voit muuttaa usean kuvan kokoa samanaikaisesti.
If you start in the Pictures library, you can resize multiple pictures at once.
FinnishYksi keino muuttaa haasteet mahdollisuuksiksi on myös tehokas aluepolitiikka.
Another way to turn challenges into opportunities is effective regional policy.
FinnishTätä jakosuhdetta voitaisiin muuttaa vain neuvoston yksimielisellä päätöksellä.
This breakdown could be modified only by a unanimous decision by the Council.
FinnishNiiden perusteella ei voida muuttaa puhtaasti jäsenvaltioiden sisäisiä tilanteita.
They cannot be used to adjust purely internal situations within Member States.
FinnishMinulla ei ole valtuuksia muuttaa komiteamenettelyä; minulla ei ole siihen oikeutta.
I do not have the authority to modify comitology; that is not within my powers.
FinnishSitä voidaan muuttaa ainoastaan sen osapuolina olevien 150 valtion suostumuksella.
It can only be amended with the agreement of the 150 States that are parties to it.
FinnishJos olet asiakirjan tekijä, voit määrittää asiakirjan oikeuksia tai muuttaa niitä.
If you're the document author, you can set or make changes to document permissions.
FinnishTämä on hyvin tärkeää, emmekä saa tietenkään muuttaa mieltämme tästä asiasta.
That is essential and it should be clear that we must not budge on this issue.
FinnishMeillä on kuitenkin ainutlaatuinen tilaisuus muuttaa tämä kriisi mahdollisuudeksi.
However, we have a unique opportunity to turn the crisis into an opportunity.
FinnishLaitteen valmistaja määrittää tämän ominaisuuden, ja joskus sitä voi muuttaa.
This is set by the device manufacturer, and in some cases, it can be changed.
FinnishTältä osin olisi epäilemättä järkevää muuttaa vapaaehtoiset tavoitteet sitoviksi.
This is where it would, without doubt, make sense to make the optional goals binding.
FinnishKun päätös Brysselissä on tehty, kukaan paikallispoliitikko ei voi sitä enää muuttaa.
Local politicians cannot do that, once legislation has been passed in Brussels.
FinnishTätä ehtoa voidaan muuttaa vain mahdollisella kansanäänestyksellä Tanskassa.
This reservation can only be changed, if required, by a referendum in Denmark.
FinnishHaluan myös kysyä häneltä, tarvitseeko pankkien valvontajärjestelmää muuttaa.
I also want to ask him if the banking supervision system needs to be adapted.
FinnishNykyisessä järjestelmässä on vielä taantumuksellisia piirteitä, joita täytyy muuttaa.
The current system still contains regressive elements which should be modified.