"merkki" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"merkki" İngilizce çeviri

FI merkki
volume_up
{isim}

1. genel

merkki (ayrıca: ilmaus, lukema)
Se merkitsee 15:tä prosenttia väestöstä ja on selvä merkki epätasa-arvosta.
This represents 15% of the population and is a clear indication of inequality.
Se on myös merkki siitä, kuinka me Euroopassa voimme oppia toisiltamme.
That too is an indication of how we in Europe can learn from each other.
Kolmen virheen tekeminen on merkki typeryydestä, mielenvikaisuudesta tai tahallisesta kiusanteosta.
To make three or more is an indication of stupidity, insanity or deliberate mischief-making.
merkki (ayrıca: malli)
volume_up
make {isim}
Kolmen virheen tekeminen on merkki typeryydestä, mielenvikaisuudesta tai tahallisesta kiusanteosta.
To make three or more is an indication of stupidity, insanity or deliberate mischief-making.
Se saattaa löytyä luettelosta eri nimellä kuin laitteen merkki ja malli (nimi ei välttämättä ole looginen).
It might be listed under a different (and sometimes not obviously related) name than the make and model of the device.
Minusta liikuntakasvatuksen teemavuoden on oltava myös merkki seuratoiminnalle ja merkki sen arvon tunnustamisesta.
The Year of Education through Sport must also, I believe, make an impression on clubs and acknowledge the work they do.
merkki (ayrıca: tahra, jälki, arvosana, numero)
volume_up
mark {isim}
Olisiko järkevää kehittää näihin tuotteisiin erityinen merkki tai alaikärajaluokittelu?
Would it not be sensible to introduce a quality mark and age classification for these as well?
EIT-merkintä, jota osallistujat voivat käyttää, on siksi myös ulkoinen merkki ryhmän laadusta.
The EIT mark, which participants will be able to use, will therefore also be an external mark of the group's quality.
Numeroille on erittäin tärkeää, että numerohan on loppujen lopuksi myös merkki.
As far as the numbers are concerned it is very important that the number should also be a trade mark.
merkki (ayrıca: enne, ennusmerkki, kilpi, osoitus)
volume_up
sign {isim}
Tämä todellinen merkki tunnustetaan ympäri maailman, euro on vakauden mitta.
As a tangible sign recognised around the world, the euro is a measure of stability.
Tämä on käsittääkseni merkki kotoutumisesta, ja se vastaa mentaliteetin kehittymistä.
As I see it, this is a sign of integration and proof that attitudes change.
Minun mielestäni se ole merkki edistyksestä vaan järjettömyydestä.
To me that is not a sign of progress, but a sign of madness.
Jos merkistö ei ole luettelossa, aloita Määrittämäsi merkki tai sana -kohdasta.
If the character set is not in the list, start with Character or word you specify instead.
Oma merkki on Merkkieditorilla luotu yksilöllinen kirjain tai logomerkki.
A private character is a unique letter or logo character created using Private Character Editor.
Erikoismerkki on merkki, jota ei löydy näppäimistöltä.
A special character is a character that cannot be found on your keyboard.
merkki (ayrıca: todisteet, merkit)
Presidentti Bushin vierailu Latinalaisessa Amerikassa on selvä merkki tästä.
President Bush's visit to Latin America is ample evidence of this.
Se on osoitus parantuneesta turvallisuudesta ja konkreettinen merkki eurooppalaisesta identiteetistä.
This is evidence of heightened security, and a tangible sign where European identification is concerned.
Koko keskustelu EU: n varoihin kohdistuvista huijauksista, hävikistä ja petoksista on merkki siitä, ettei EU voi hyvin.
This whole debate on fraud, corruption and vanishing funds is evidence that all is not well with the EU.
merkki (ayrıca: symboli)
volume_up
symbol {isim}
Siinä on sitten CE-merkki ja valmistajalle on siitä etua, jos näin halutaan.
That is then the CE symbol and it gives him an advantage, if you like.
Myös sitoutumisemme perusoikeuksiin on erinomainen viesti ja merkki.
It is also a very good signal and symbol that we are committed to fundamental rights.
Yksi merkki, yksi johtopäätös - siihen meidän kaikkien on yhdessä pyrittävä.
One symbol, one conclusion - that is what we should all be working towards together.
merkki (ayrıca: tunnus, kulkukortti, arvomerkki, nimilappu)
volume_up
badge {isim}
merkki (ayrıca: numero, sormi, varvas, peukalo)
volume_up
digit {isim}
merkki (ayrıca: symboli)
volume_up
emblem {isim}
merkki (ayrıca: enne)
merkki (ayrıca: hakemisto, indeksi)
volume_up
index {isim}
merkki
volume_up
marque {isim}
merkki (ayrıca: havainto, huomio, muistilappu, maine)
volume_up
note {isim}
Se oli ensimmäinen merkille pantava myönteinen merkki siitä, että komissio on nyt valmis kuuntelemaan meitä tarkemmin kuin menneisyydessä.
This was a first positive sign, which we cannot ignore, that the Commission is now prepared to listen to us more closely than it has done in the past, and we must therefore note this fact.
Mielestäni tämä on hyvä tilaisuus sanoa komission jäsenelle Šemetalle, että olemme nähneet ja panneet merkille nämä muutokset, että otamme ne huomioon ja että ne ovat hyvä merkki.
I think this is a good opportunity to say to Commissioner Šemeta that we have seen and noticed these developments, that we are taking note of them and that they are a good sign.
merkki
volume_up
omen {isim}
Afrikkalaisten diktaattori Mugabea kohtaan osoittama solidaarisuus on valitettavasti hyvin huono merkki.
African solidarity with the dictator Mugabe is sadly a very bad omen.
Tämä on erittäin huono merkki tulevien askeleiden kannalta.
That is a bad omen for things to come.
It must be a good omen, though!
merkki (ayrıca: jälki, häivähdys)
volume_up
trace {isim}
merkki (ayrıca: eläinrata)
volume_up
zodiac {isim}

2. Tiyatro

merkki (ayrıca: iskurepliikki)
volume_up
cue {isim}

3. resmi

merkki (ayrıca: enne, airut)
volume_up
harbinger {isim} [res.]

İngilizce' de "merkki" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishHeille nämä laukut ja vaatteet ovat identiteetin ja sosiaalisen aseman merkki.
They're taking those bags and clothes as a sense of identity and social status.
FinnishToiseksi, koska uskon, että Euroopan parlamentinkin on jo aika antaa merkki.
Secondly, I believe that it is time for the European Parliament to set an example.
FinnishTämä on selvä merkki siitä, ettei oikeudellisten velvoitteiden rikkomista hyväksytä.
This is a clear signal that a breach of legal obligations cannot be accepted.
FinnishHaluan selittää, miksi on hyvä merkki, että pysyitte lujana näissä neuvotteluissa.
I should like to explain why it bodes well that you stood firm in these negotiations.
FinnishSe on merkki jätteiden käsittelykäytännön suuresta muutoksesta Euroopassa.
It marks the beginning of a major shift in waste management practice in Europe.
FinnishOn hyvä merkki, että EIT:n toimipaikaksi on monia kunnianhimoisia ehdokkaita.
It is a good signal that there are many ambitious candidates for the seat of the EIT.
FinnishMielestäni summa on kohtuullinen, ja tästä meidän on annettava selvä merkki.
I regard that as modest enough, and we have to set down clear markers here.
FinnishSuositusluonnos on merkki oikeusasiamiehen havaitsemasta hallinnollisesta epäkohdasta.
A draft recommendation constitutes a finding of maladministration by the Ombudsman.
FinnishParlamentin ilmastonmuutoksia koskeva päätös on selvä merkki kumppaneillemme.
Parliament's resolution on climate change will send out clear signals to our partners.
FinnishSe on hyvin myönteinen merkki erityisesti Euroopan unionin maaseuduille.
That is a very positive signal, particularly for rural areas of the European Union.
FinnishNäen komissaari Fischlerin nauravan, joten oletan sen olevan myöntymisen merkki.
I can see Commissioner Fischler is laughing there and I assume that is a positive response.
FinnishSe on merkki siitä, että Puola täyttää velvollisuutensa sopimuksen osalta.
This is a signal that Poland will discharge its obligations with regard to the Treaty.
FinnishEmme voi antaa tilanteen huonontua, sillä se olisi merkki Euroopan heikkoudesta.
We cannot let this situation rumble on, as it would then illustrate Europe' s lack of power.
FinnishKertomus on laatijansa mielipiteestä huolimatta merkki tästä ilmiöstä.
This report, despite its author’s opinion, is thus symptomatic of this phenomenon.
FinnishMerkki on annettu, ja totuus on kaikkien niiden nähtävillä, jotka haluavat sen nähdä.
The signal has been given and the writing is on the wall for those who want to read it.
FinnishSe on konkreettinen ja voimakas merkki, jota ne kaikki odottavat meiltä.
That will be a strong, specific signal which they are all expecting from us.
FinnishKysynnän lasku on merkki talouden kehityssuuntaa koskevasta luottamuspulasta.
Thedrop in demand is a symptom of a lack of confidence in the way the economy is heading.
FinnishSe oli erittäin selvä merkki tämän parlamentin tuesta EU:n laajentumiselle.
It was a very clear signal of this Parliament's support for the enlarged European Union.
FinnishAmsterdamin työn tulokset ovat myös merkki, joka kertoo halustamme päästä eteenpäin.
The results from Amsterdam also give a clear signal of our determination to move forward.
FinnishMielestäni on lähetettävä merkki asiasta vastuussa olevien viranomaisten suuntaan.
I think a message should go out towards the administrations which are responsible for this.