"-lta" için Fince-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin -ltä
FI

"-lta" İngilizce çeviri

EN

FI -lta
volume_up
{edat}

-lta (ayrıca: -sta, -stä, -ltä)
volume_up
from {ed.}
Yhteensä 58 prosenttia Itävallan vuotuisista maatalousmäärärahoista tulee EU:lta.
A total of 58 percent of Austria's annual agricultural budget comes from the EU.
Tällainen keinotekoinen tuote ei ansaitse EU:lta mitään taloudellista tukea.
An artificial product of that kind does not deserve financial support from the EU.
Tämän vuoksi jäsenvaltiot usein yrittävätkin saada asiantuntijalausuntoja EU:lta.
As a result, Member States then try to obtain expert opinions from the EU.
-lta (ayrıca: -sta)
volume_up
off {ed.}
Näin ollen YK, jolla on meneillään historiansa suurin rauhanturvaoperaatio Kongossa, pyysi apua EU:lta, jotta 18. kesäkuuta pidettävät vaalit saataisiin sujumaan rauhallisesti.
In this context, the UN, which has the largest peace-keeping mission in its history in Congo, has called on the EU to help the elections scheduled for 18 June to pass off peacefully.

İngilizce' de "-lta" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishTämä kanta sai ICAO:n konferenssissa kannatusta kaikilta 42:lta Euroopan maalta.
This position was supported by all 42 European states at the ICAO Conference.
FinnishMielestäni siinä tapauksessa on tärkeää, että YK: lta saadaan selkeä valtuutus.
What I think is important in that case is that there should be a clear UN mandate.
FinnishPyydän EU:lta kolmea konkreettista avustustoimenpidettä Irakin kristittyjä varten.
I would plead for three concrete European relief efforts for Iraqi Christians.
FinnishOlemme nyt Libyan tapauksessa panneet merkille, että EU:lta puuttuu yhtenäisyyttä.
Now, in the Libyan affair we have demonstrated the European Union's lack of unity.
FinnishMinusta on omituista, että EFSA:lta vei kolme kuukautta arvioida Séralinin tutkimus.
I find it curious that EFSA needed three months to evaluate the Séralini study.
FinnishSitä en sen sijaan ymmärrä, että Saksa puijaa EU: lta rahaa väärin perustein.
What I do not understand is why Germany is swindling the EU out of its money.
FinnishOnko EU:lta mahdollista saada rahoitusta suu- ja sorkkataudin aiheuttamiin kuluihin?
Would there be EU funding specifically available to help with foot-and-mouth?
FinnishSe ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei EU:lta vaadita toimia; päinvastoin.
Yet this does not mean that Europe is not now required to act; quite the reverse.
FinnishEU:lta meni kuitenkin kolme vuotta, ennen kuin se otti asiaan mitään kantaa.
However the EU needed as long as three years to take any position on this.
FinnishTämä on hyvin selvä ja voimakas poliittinen viesti EU:lta Uzbekistanille.
That is a very clear and strong political signal by the Union to Uzbekistan.
FinnishTämä hätätilanne edellyttää EU:lta nopeita, päättäväisiä ja tehokkaita tukitoimia.
This emergency situation requires rapid, robust, supportive and effective European action.
FinnishFukushiman ydinvoimalaitoksen onnettomuus vaatii kuitenkin EU:lta tehokkaita toimia.
However, the accident at the Fukushima nuclear plant calls for an effective EU response.
FinnishMitä he vaativat EU:lta, erityisesti Yhdysvaltojen ilmastopoliittisten toimien jälkeen?
What do they demand of the EU, particularly following the US action on climate policy?
FinnishMeidän on kuitenkin ymmärrettävä, että EU:lta vie 20 vuotta tuon rahamäärän kuluttamiseen.
However, we should realise that it takes the EU 20 years to spend that sum of money.
FinnishNäihin edistämismäärärahoihin haluamme lisäksi ylimääräiset miljoona euroa EU:lta.
In addition, EUR 1 million extra for promotion payments by the EU.
FinnishEmme lakkaa vaatimasta EU:lta yhteisvastuuta turvapaikka-asioiden alalla.
We will not stop calling for European solidarity in the area of asylum.
FinnishSen syyt ovat luettavissa yksityiskohtaisesti komission tiedonannon 28:lta sivulta.
The detailed reasons for this are to be found in the 28 pages of the Commission communication.
FinnishTurkin liittyminen EU:hun vaatisi EU:lta liikaa ja siten heikentäisi unionia.
Turkish accession would overstretch, and therefore weaken, the EU.
FinnishEU: lta puuttuu näkyvissä olevana aikana mahdollisuus päästä tähän.
The EU will not have the ability to achieve that for the foreseeable future.
FinnishKompromissi muodosti perustan poikkeusluvan pyytämiselle WTO:lta.
This compromise became the basis for the subsequent request for a WTO waiver.