"koskea" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"koskea" İngilizce çeviri

FI koskea
volume_up
[kosken|koskenut] {fiil}

Kiellon tulisi koskea kaikkia direktiivin soveltamisalaan kuuluvia markkinoita.
A ban should apply to all the markets within the scope of the directive.
Pakollisen rekisteröinnin pitäisi koskea kaikkia erilaisia edunvalvontaorganisaatioita.
Compulsory registration should apply to the whole range of lobbying bodies.
Tämä tarkoittaa, että yhteispäätösmenettelyn pitää koskea myös Euratom-sopimusta.
This means that the codecision procedure needs to apply to the EURATOM Treaty too.
Toisen vastauksemme pitäisi koskea ydinvoiman tulevaisuutta kokonaisuudessaan.
Our second response should concern the future of nuclear power as a whole.
Tämä pohdintaprosessi on jatkuvaa ja sen pitäisi koskea meitä kaikkia.
That process of reflection is continuous, and should concern us all.
Nämä vapaudet koskevat ja niiden pitääkin koskea ensisijaisesti unionin kansalaisia.
These freedoms concern, as they must, the citizens of the Union first and foremost.
Direktiivin kuuluu koskea ainoastaan keruujärjestelmää, eikä sen kuulu kattaa teiden hinnoittelua sinänsä.
The directive only covers the charging system and does not include road-charging policy as such.
Onnistumme tässä ainoastaan yhdistämällä useita erilaisia toimenpiteitä, joiden tulisi koskea myös interntetkahviloita.
We shall only succeed in this by means of a combination of various measures, which should also cover Internet cafés.
Ihmisoikeuksien ja demokratian vaatimusten rikkomuksia koskevan keskustelun tulisi sen vuoksi koskea koko Etelä-Kaukasuksen aluetta.
The debate on violations of human rights and democratic standards should therefore cover the entire region of the South Caucasus.
Emme pidä tästä tilanteesta, mutta sopimuksen mukaan emme saa koskea neuvoston talousarvioon.
This is not to our liking, but the agreement is that we are not to touch the Council's budget.
Don't touch my hair, that's the thing.
Molemmat ovat sitä mieltä, että 8 artiklan 2 kohta on kokonaisuus, eikä siihen pidä koskea.
Both have argued that 8(2) is a package and cannot be touched.
Jalkaan alkoi koskea, joten hän meni lääkäriin.
As her leg started to hurt, she went to see a doctor.

İngilizce' de "koskea" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishTämä on vastoin yhteisvastuuperiaatetta, jonka tulisi koskea energiapolitiikkaa.
This goes against the principle of solidarity, which should govern energy policy.
Finnish   Angela Merkel ei ehdota, että sen pitäisi koskea Yhdistynyttä kuningaskuntaa.
   Mrs Merkel is not proposing that the United Kingdom should benefit from it.
FinnishÄänestysselitykset saavat koskea vain Tonavan aluetta koskevaa EU:n strategiaa.
Explanations of vote may refer only to the European Strategy for the Danube Region.
FinnishTämä ei saisi koskea vain tätä iltaa, vaan olisi harkittava, voisiko se olla pysyvää.
This should not only be for tonight: it should be looked at on an ongoing basis.
FinnishSen tulisi toisaalta koskea kaikkia nuoria, huono-osaiset nuoret mukaan lukien.
All young people should be concerned, including the less favoured young.
FinnishSen täytyy koskea kaikkia niitä, jotka elävät ja oleskelevat laillisesti alueellamme.
It must extend to absolutely everyone who lives in or lawfully visits our countries.
FinnishNäin ollen ehdotuksen tulisi koskea "ohjeita rahoituksessa noudatettavista periaatteista".
The proposal should therefore be about 'guidelines for principles for funding'.
FinnishSama voisi koskea myös julkisia palveluja tarjoavia hyväntekeväisyysjärjestöjä.
The same should be the case for charitable organisations which carry out a public service.
FinnishÄäritapauksissa tämä voi koskea rajanvetoa rikoksen ja vähäisen rikkomuksen välillä.
In extreme cases this may involve the boundary between a crime and a minor misdemeanour.
FinnishKew-puutarha kieltäytyi antamasta minulle lupaa koskea kumipuihinsa.
Kew Gardens were insistent that I couldn't come and hack into their rubber tree.
FinnishTämä saattaa koskea myös kansanäänestykseen osallistuvia kansalaisia.
This could also affect citizens who participate in the consultation procedure.
FinnishKuten Ettl jo sanoi, tämän tulisi koskea myös yhdentyneen maatalouden tuotteita.
The same will also be needed, as Mr Ettl pointed out, for products of integrated agriculture.
FinnishYhteinen kanta on tasapainoinen kompromissi, eikä siihen pidä koskea liikaa.
The common position is a balanced compromise and we should seek not to change it too much!
FinnishTällainen tarkistusten ryhmä voi koskea alkuperäisen tekstin eri osia.
Such a set of amendments may relate to different parts of the original text.
FinnishHaluan joka tapauksessa korostaa erästä asiaa: pohjoinen ulottuvuus ei saa koskea vain meitä.
But let me emphasise again: the Northern Dimension should not be just about us.
FinnishVäärennökset voivat koskea sekä alkuperäislääkkeitä että geneerisiä tuotteita.
The medicine concerned may be either patented or a generic product.
FinnishRakenteellisten uudistusten tulisi ensisijaisesti koskea ihmisten hyvinvoinnin tukemista.
Structural reforms must be based first and foremost on the notion of human investment.
FinnishSiksi on itsestään selvää, että sen täytyy koskea myös rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä.
It is therefore obvious that this should be extended to cross-border e-commerce.
FinnishNäin on, mutta tilanne on paha, eivätkä kiintiöt ole mikään pyhä lehmä, johon ei saa koskea.
Yes, but this is bad, and they are not a ‘sacred cow’ that cannot be touched.
FinnishTämä pätee juuri silloin myös belgialaisiin alueisiin, joita se voi koskea.
This applies clearly to the Belgian areas which may be affected by it.