FI

korottaa [korotan|korottanut] {fiil}

volume_up
Tästä syystä haluaisimme korottaa sakkoja hiukan, ja työskentelemme sen puolesta.
We would therefore like to raise the cost of fines a little and we shall work towards that.
Myös iäkkään väestön työllisyyttä halutaan lisätä, eläkeikää korottaa ja niin edelleen.
Another aim is to increase employment of the older population, raise the retirement age, etc.
Meidän ei kuitenkaan pidä vain korottaa ääntämme ja jatkaa sitten samaan malliin kuin aina ennenkin.
However, we should not just raise our voices and then carry on as usual.
Jos pääset sotilaalla vastustajan päätyyn, voit korottaa sen torniksi, hevoseksi, lähetiksi tai kuningattareksi.
Advance a pawn clear across the board, and you can promote it to rook, knight, bishop, or queen.

İngilizce' de "korottaa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishIrtotupakan valmistevero pitää korottaa yhtä suureksi kuin savukkeiden valmistevero.
The tax on rolling tobacco must raised to the same level as tax on cigarettes.
FinnishMinun mielestäni voimme alkaa korottaa maitokiintiöitä asteittain jo tänään.
I believe we can start on the gradual process of increasing milk quotas from today.
FinnishOn hyvin tärkeää korottaa sitä ikää, jossa ihmiset poistuvat työmarkkinoilta.
Delaying the average age at which people leave the labour force is crucial.
FinnishTämä aiheuttaa ylimääräistä liikennettä ja korottaa ajoneuvojen ostohintoja.
This results in needless movement of vehicles and in higher purchase prices for them.
FinnishEmme kuitenkaan katso, että EU:n talousarvion yleistä tasoa on tarpeen korottaa.
However, we do not believe that the overall level of the EU budget needs to be increased.
FinnishHän ehdottaa, että rahoitusnäkymiä voitaisiin korottaa noin 875 miljardilla eurolla.
He suggests that it would be possible to put forward some EUR 875 billion.
FinnishEn kuitenkaan katso, että EU:n talousarvion yleistä tasoa on tarpeen korottaa.
However, I do not believe that the overall level of the EU budget needs to be increased.
FinnishTästä syystä haluaisimme korottaa sakkoja hiukan, ja työskentelemme sen puolesta.
We would therefore like to raise the cost of fines a little and we shall work towards that.
FinnishMyös iäkkään väestön työllisyyttä halutaan lisätä, eläkeikää korottaa ja niin edelleen.
Another aim is to increase employment of the older population, raise the retirement age, etc.
FinnishTätä tarkoitusta varten pitäisi koulutusohjelmien tukivaroja korottaa tarvetta vastaavasti.
The amount of funding for our educational programmes should be increased to meet this need.
FinnishKomissio ei voi sanella jäsenvaltioille, mitä veroja ne voivat korottaa tai alentaa.
The Commission cannot dictate to the Member States what specific taxes they can increase or reduce.
FinnishPuhemiehistön johtopäätöksen mukaan avustajista maksettavia korvauksia pitäisi korottaa 20 prosenttia.
The Bureau concludes that expenses for assistants should be increased by 20%.
FinnishNäissä olosuhteissa on luonnollisempaa pikemminkin alentaa eläkeikää kuin korottaa sitä.
Given these circumstances, it is more obvious to lower, rather than increase, the pensionable age.
FinnishSiksi mielestäni on aivan turhaa korottaa seuraavan vuoden varastoitavan viljan määrää yli 5 %: iin.
Therefore I see little point in raising set-aside above 5 % for next year.
FinnishMielestäni kiintiötä ei saa enää korottaa ilman markkinoiden analysointia.
I am of the opinion that there should be no further increases in the quota without a market analysis.
FinnishMeidän ei kuitenkaan pidä vain korottaa ääntämme ja jatkaa sitten samaan malliin kuin aina ennenkin.
However, we should not just raise our voices and then carry on as usual.
FinnishArvoisa komission jäsen, luulen, että on väärin korottaa maitokiintiötä nyt kahdella prosentilla.
I think it is wrong, Commissioner, to raise the milk quota now by 2%.
FinnishSen jälkeen vastataan kysymykseen, pitääkö Vietnamille annettavan eurooppalaisen avun määrää korottaa.
Then we will answer the question of whether European aid for Vietnam should be increased.
FinnishJatkossa tukia ei ole myöskään syytä enää korottaa.
Neither in the future should there any longer be any increase in financial support.
FinnishNiiden tukien osuus, joita käytetään yhteisön tarkoituksiin, on määrä korottaa 20 %: sta 40 %: iin.
The proportion of aid to be used for common objectives should be increased from 20 % to 40 %.