"käyttää hyväkseen" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"käyttää hyväkseen" İngilizce çeviri

FI käyttää hyväkseen
volume_up
{fiil}

käyttää hyväkseen (ayrıca: väärinkäyttää, pahoinpidellä, herjata, solvata)
Vastaavasti ajatus, että suurten teleyhtiöiden ei pitäisi saa käyttää hyväkseen monopoliasemaa, on ratkaisevan tärkeä.
Similarly, the idea that large telecoms firms should not be able to abuse a monopoly position is crucial.
Tämän takia viimeksi mainituille oli houkuttelevaa käyttää hyväkseen asemaansa TPJ:ssä esimerkiksi vaikuttamalla saatavilla olevien paikkojen tietoihin oman etunsa mukaisesti.
The latter were therefore more tempted to abuse their position in the CRS, for example, by biasing displays in their favour.
Emme saa unohtaa, että se, joka myy tai pitää hallussaan tällaista materiaalia, käyttää hyväkseen lasta, joka ei ole vain kuva vaan todellinen olemassa oleva olento, jota on loukattu.
We must not forget that whoever sells or buys this material is abusing a child - a child who is not just a picture, but a real person who exists and has been violated.
käyttää hyväkseen (ayrıca: riistää, hyödyntää, käyttää hyödyksi)
Suurimmat kapitalistiset mahdit yrittävät hallita sitä ja käyttää hyväkseen sen suunnattomia resursseja.
The main capitalist powers seek to dominate it and exploit its immense resources.
EU käyttää hyväkseen oletettua ylivaltaansa turvatakseen lyhyen aikavälin taloudelliset etunsa.
The EU exploits its assumption of power in order to secure short-term economic interests.
Tällaista tilannetta rikollisjengit voivat käyttää hyväkseen.
Such a situation can be exploited by criminal gangs.
käyttää hyväkseen (ayrıca: hyödyntää)
volume_up
to avail {fi.} [res.]
Toivon, että niille järjestöille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää hyväkseen rakennerahastoja, annetaan etusija-asema, kun komissiossa tehdään päätökset.
I hope that those organizations who do not have the opportunity to avail of Structural Funds will be given priority when the decisions are made in the Commission.
käyttää hyväkseen (ayrıca: hyödyntää, kirjoittaa isoin kirjaimin)
käyttää hyväkseen (ayrıca: rahastaa, hyötyö)
käyttää hyväkseen (ayrıca: säätää, määrätä, tyrkyttää, tuputtaa)
käyttää hyväkseen (ayrıca: hyödyntää, hyötyä)
Emme kuitenkaan usko, että Ruotsi käyttää hyväkseen tätä oikeutta.
Nonetheless, we do not believe that Sweden should make use of that right.
Mahdollisimman monien jäsenvaltioiden täytyy voida halutessaan käyttää hyväkseen NATOn Joint task forces -joukkoja.
As many Member States as possible should make use of NATO joint task forces if desired.
Lisäksi nämä ulkopuolelle suljetut vakuutusedustajat eivät voisi käyttää hyväkseen tässä direktiivissä annettuja etuja.
Furthermore these excluded intermediaries would not be able to make use of the advantages provided for in the directive.
käyttää hyväkseen (ayrıca: hyödyttää, hyötyä, olla hyödyksi)
käyttää hyväkseen
Vapaita palvelumarkkinoita vastustavien maiden on pakko käyttää hyväkseen näitä porsaanreikiä.
Countries opposed to a free market in services are bound to take advantage of these shortcomings.
Varustamoiden täytyy käyttää hyväkseen kalustonsa vanhentuneisuus ja kiireellistää laivaston uusimista.
Shipowners must take advantage of the fact that present fleets are quite old, and speed up the process of their replacement.
Yhä useammat työntekijät haluavat käyttää hyväkseen vapaata liikkuvuutta, jonka olemme taanneet heille sopimuksin.
More and more workers also want take advantage of the freedom of movement that we have guaranteed by treaty and put it into practice.

İngilizce' de "käyttää hyväkseen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishEuroopan seksiteollisuus käyttää vuosittain hyväkseen satojatuhansia naisia.
Each year hundreds of thousands of women are abused in the European sex industry.
FinnishEi-puolen kannattajat käyttää kaikki valheet hyväkseen asiaansa edistääkseen.
The ‘no’ camp will stoop to lying in any way in order to advance its cause.
FinnishHaluammeko teollisuuden ja sen kaupallisten tavoitteiden antaa käyttää meitä hyväkseen?
Do we want to allow ourselves to be used by industry and its commercial interests?
FinnishJos neuvosto käyttää tilaisuutta taitavasti hyväkseen, saamme aikaan hyviä tuloksia.
If it makes good use of the opportunity, we can achieve the right results.
FinnishToivon, että komissio käyttää hyväkseen mahdollisuutta antaa julkilausuma aiheesta.
I hope the Commission will use its discretion to make such a statement.
FinnishTällöin vahingon kärsineen pitää voida käyttää hyväkseen oman maansa korvaustoimielintä.
Then the victim should be able to call upon this compensation body in his own country.
FinnishSiksi ainoastaan muutamat harvat eivät voi käyttää hyväkseen tai jopa monopolisoida sitä.
This means that it is not something to be called upon just by a few, or even monopolized.
FinnishParlamentti on osannut käyttää tilaisuuden hyväkseen jättääkseen siihen oman jälkensä.
Parliament has been able to seize this occasion to make its imprint.
FinnishOlen vakuuttunut siitä, että uusi komissio voi käyttää hyväkseen monia näistä suosituksista.
I am convinced that the new Commission will benefit from many of these recommendations.
FinnishKuten te tiedätte minuakin paremmin, Euroopan komissio voi itse käyttää hyväkseen tätä artiklaa.
You know better than I do that it is for the Commission to decide to invoke Rule 37.
FinnishRiskirahastot voivat käyttää tilannetta hyväkseen, mutta ne eivät olleet syypäitä kriisiin.
The hedge funds may be taking advantage of the situation, but they did not cause the crisis.
FinnishEU käyttää kyynisesti hyväkseen pakolaisten vaikeaa asemaa ottaakseen rajat haltuunsa.
The EU is cynically exploiting the difficult situation of refugees to gain power over our borders.
FinnishEU käyttää jokaisen tilaisuuden hyväkseen vahvistaakseen ihmisoikeuskeskustelua Tunisian kanssa.
The EU is taking every opportunity to strengthen the human rights dialogue with Tunisia.
FinnishEU käyttää hyväkseen oletettua ylivaltaansa turvatakseen lyhyen aikavälin taloudelliset etunsa.
The EU exploits its assumption of power in order to secure short-term economic interests.
FinnishSen takia parlamentin on hyvin tärkeää nyt käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen.
Because of that, it is very important for Parliament now to use this opportunity to the best advantage.
FinnishVain 0, 2 % EU: n kokonaistyövoimasta käyttää mahdollisuutta hyväkseen.
Only 0.2 % of the total workforce of the EU exercise this option.
FinnishMolemmin puolin ääriryhmät ovat saaneet käyttää tilannetta väärin hyväkseen jo aivan liian pitkään.
For much too long, extremists on both sides have been allowed to play their false tune.
FinnishKansalliset yritykset voivat edelleen käyttää tukia hyväkseen ilman valvontaa ja vahingoittaa alueita.
National undertakings can still go on taking up aid unchecked and thereby damage regions.
FinnishHän on mies, joka käyttää hyväkseen pelkoa ja haavoittuvuutta.
He is a man who plays on fear and who has exploited vulnerability.
FinnishTasavalta haluaa nyt käyttää täysin hyväkseen mahdollisen yhteisön tuen Phare-ohjelman kautta.
The Republic now wants to make full use of possible Community support through the PHARE programme.