"käyttää esimerkkinä" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"käyttää esimerkkinä" İngilizce çeviri

FI käyttää esimerkkinä
volume_up
{fiil}

käyttää esimerkkinä

İngilizce' de "käyttää esimerkkinä" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishTapaa, jolla nämä asetukset on laadittu, voidaan käyttää esimerkkinä monestakin syystä.
The way in which these regulations have come to exist is exemplary for more than one reason.
FinnishToivottavasti tätä kokemusta voidaan käyttää esimerkkinä tulevissa hankkeissa.
I hope this will serve as an example for future projects.
FinnishSaanen käyttää tässä esimerkkinä Kioton kokouksen jälkeistä seurantaprosessia.
As an example, let me quote the Kyoto follow-up process.
FinnishTämän avulla voimme luoda johdonmukaisen lähestymistavan, jota voidaan käyttää esimerkkinä myös muualla.
That will help us to build a coherent approach that can serve as a model for elsewhere.
FinnishEsimerkkinä voimme käyttää vanhusten ja työikäisten välistä suhdelukua.
Let us take, for example, the old-age dependence ratio.
FinnishEsimerkkinä voidaan käyttää kodinkoneiden merkintäjärjestelmää.
Take the labelling system for household products, for example.
FinnishVoimme käyttää tätä esimerkkinä siitä, miten ennalta varautumisen periaatetta pitää tulkita.
We are going to be able to use this as an example of how the precautionary principle is to be interpreted.
FinnishSaanen käyttää Intiaa taas esimerkkinä, vaikka sama pätee moniin maailman osiin, myös Euroopan unioniin.
Let me take India as an example; it may be true to many parts of the world, including the European Union.
FinnishHän käyttää esimerkkinä oman yrityksensä menestystä ja epäonnistumista — epäonnistumme, kun lakkaamme yrittämästä.
He uses the story of his business' rise and fall to illustrate a valuable lesson — when we stop trying, we fail.
FinnishMielessäni ovat postipalvelut ja oligopolien muodostama uhka; myös tietoliikennettä voi käyttää esimerkkinä.
I am thinking of the postal services and the risk that oligopolies will form, and another example is telecommunications.
FinnishMongolia on hyvin tärkeä Aasian maa, jota Euroopan unioni voi käyttää tulevaisuudessa esimerkkinä muille Keski-Aasian maille.
It is a very important Asian country, which the European Union may in future point to as an example for other Central Asian countries.
FinnishVoin käyttää esimerkkinä omaa maatani, Kreikkaa, joka on valitettavasti 15 jäsenvaltion joukosta viimeinen tällä alueella.
I should like to take my own country, Greece, as an example. Unfortunately, Greece lags behind the other 14 Member States in this sector.
FinnishOn tärkeää, että kotimaassani, jos saan käyttää sitä esimerkkinä, hyödynnetään sitä kiinnostusta, jota puheenjohtajakausi on herättänyt.
In my own country, if I may take it as an example, it is important now to make the most of the interest aroused by the presidency.
FinnishKolmea ja puolta vuotta ei saa käyttää esimerkkinä, kun säädetään EU:n omia tietosuojaa ja rikollisuuden torjuntaa koskevia lakeja.
Three and a half years must not constitute a model for the EU when we proceed with our own legislation on data protection and combating crime.
FinnishHaluan käyttää Slovakiaa esimerkkinä maasta, joka otti käyttöön lisäeläkejärjestelmiä uudistaessaan sosiaaliturvajärjestelmäänsä.
Let me use Slovakia as an example of a country which introduced supplementary pension schemes within the context of reforming the social security system.
FinnishMonia Puolan ja muiden uusien jäsenvaltioiden soveltamia ratkaisuja voidaan käyttää esimerkkinä myös nykyisissä Schengen-valtioissa.
It is abundantly obvious that many of the solutions adopted by Poland and other new Member States can and do serve as examples for current members of the Schengen area.
FinnishHaluaisin erityisesti kiittää pääjohtajan Philippe Maystadtin kanssa tehtyä yhteistyötä, jota voidaan käyttää esimerkkinä muiden elinten kanssa tehtävää yhteistyötä varten.
I would particularly like to praise the cooperation with President Maystadt, which is exemplary for relationships with other institutions.
FinnishTämä on mielestäni hyvä asetus ja vaalien aikana voin ainakin itse hyvillä mielin käyttää tätä esimerkkinä siitä, mihin Euroopan unioni pystyy.
I think it is a good piece of legislation and I for one, as I go into this election process, will be very happy to hold this up as an example of what the European Union can do well.
FinnishLyhyemmillä matkoilla, joilla voidaan käyttää nopeita rautatieyhteyksiä, Euroopan parlamentin jäsenet voivat lisäksi olla esimerkkinä ja käyttää lentokoneen sijasta junaa.
Over shorter distances, certainly those served by fast rail links, Members of the European Parliament should set an example by using the train, not the plane.