"käydä" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"käydä" İngilizce çeviri

FI

käydä [käyn|käynyt] {fiil}

volume_up
1. genel
käydä (ayrıca: voida, olla, tulla, tapahtua)
Arvoisa puhemies, iloitsen voidessamme käydä tämänpäiväisen keskustelun.
author. - (SV) Mr President, I am very pleased that we are able to have this debate today.
Päinvastoin, aiomme käydä todellisia neuvotteluja ehdokasvaltioiden kanssa.
On the contrary, we are preparing for real negotiations with the applicant countries.
Pääoman ja työvoiman on voitava jälleen käydä tasa-arvoista vuoropuhelua.
Capital and labour must be able to speak to one another again on an equal footing.
Alun perin tarkoituksena oli käydä keskustelu neljä kuukautta päätöslauselman jälkeen.
Originally, it was the intention to do this four months after a resolution.
Keskustelua ei pitäisi mielestäni käydä ennen kyseistä kokousta.
I do not think that there should be an exchange of views prior to that meeting.
Sellainen ei saa käydä päinsä, että se määritetään joka paikassa eri tavalla.
It will not do for some to define it in one way, and others in a different way.
Ihmiset saattavat usein käydä myös sellaisilla sivuilla, joilla he eivät ole aikoneet käydä.
People can often go where they did not intend to go.
En aio käydä yksityiskohtaisesti läpi huippukokouksessa esitettyjä päätelmiä.
I will not go through the conclusions of the summit in detail here.
Viittasin siihen, että näiden mietintöjen pitäisi käydä kaikissa valiokunnissa.
I have pointed out that these reports should go to all the committees.
Näin voi käydä, jos sovellamme puhtaasti hallitusten välistä lähestymistapaa.
If we adopt a purely intergovernmental approach, that is what could happen.
Näin ei kuitenkaan pitäisi käydä Progress-ohjelman kustannuksella.
However, that should not happen at the expense of the Progress programme.
Näin ei saa käydä, koska siinä tapauksessa palkitsisimme huonoa politiikkaa bonuksella.
That must not happen, because we would then be rewarding bad policy with a bonus.
Arvoisa puhemies, näin huonosti ei tarvitse käydä.
Matters need not reach this pass.
Emme saisi käydä keskustelua vainosta ilman, että viitataan asiaan, jota ei ole vielä otettu esiin tässä parlamentissa.
We should not allow a debate on persecution to pass without reference to an issue which has not yet been raised before this House.
Voisi tosiaankin käydä päinvastoin, niin että vuonna 2020 taloudelliset erot Euroopan unionissa voisivat olla suurempia kuin ne ovat vuonna 2010.
Indeed, it could come to pass to the contrary that in 2020, economic disparities in the European Union could be greater than they are in 2010.
Niitä pitäisi myös käydä sovitulla aikavälillä ja tehokkaan sovittelun avulla.
They should also take place within an agreed timeframe with effective mediation.
Ehkä tulevaisuudessa on mahdollista käydä keskustelu sormenjälkien merkityksestä.
Maybe in future, a debate could take place on the role of fingerprinting.
Keskustelua ei käydä, koska direktiiviä ei tarkisteta.
The debate will not take place since the directive is not being reviewed.
Voit käydä haluamassasi sivustossa kirjoittamalla sen osoitteen osoiteriville.
You can visit a site by typing its address here in the Address bar.
(SL) Olen yksi niistä harvoista, joilla oli hiljattain mahdollisuus käydä Tiibetissä.
(SL) I am one of the few who recently had an opportunity to visit Tibet.
Minulla oli tilaisuus käydä Irakissa viime kuussa.
I had the opportunity to visit Iraq last month.
Niin ei olisi voinut käydä maassa, jossa lait, demokraattinen valvonta ja sananvapaus toimivat.
This could not have happened in a country with a fully functioning legal system, democratic control and freedom of the press.
(EN) Arvoisa puhemies, toivottavasti saitte mahdollisuuden käydä vaelluksella Irlannin-matkallanne.
Mr President, I hope you had time to enjoy some hill walking while you were in Ireland.
Näin tapahtuisi elämän muilla alueilla, näin kävisi liike-elämässä, ja väitän, että näin pitäisi todellakin käydä myös EU:n politiikassa.
It would happen in any other walk of life, it would happen in any business, and I suggest that it really ought to happen in European politics.
2. "kulkuvälineestä"
Mikäli tämä jää vain Euroopan unionin asiaksi, aika alkaa käydä vähiin.
If this remains a purely European story, time will start to run out.
Kuinka vaalikampanjaa voi käydä yhden ainoan päivän?
How can you run an election campaign if you do it in one day?
Let me just run through a few of these.
3. "viinistä ym."

İngilizce' de "käydä" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishEuroopan pitää kuitenkin myös toimia, käydä käsiksi kriisiin ja ottaa siitä opiksi.
However, Europe must act too, to deal with the crisis and learn lessons from it.
FinnishVain siten me olisimme voineet käydä todella järkeviä ja syvällisiä neuvotteluja.
Only then would we have been able to conduct proper and searching discussions.
FinnishMinulta on pyydetty lupaa puhua, mutta puheenvuoron jälkeen ei käydä keskustelua.
I have been asked for leave to speak, but there will be no debate thereafter.
FinnishVoin aivan hyvin käydä poliittista väittelyä ideologiasta kenen tahansa kanssa.
Now I have no difficulty with having a political argument on ideology with anybody.
FinnishSen pohjalta olemme voineet käydä uutta, perusteellista keskustelua palvelukaupasta.
It has given us the opportunity for a new in-depth debate on trade in services.
FinnishEuroopassa ja muualla maailmassa on alettu käydä eräänlaista seksiorjakauppaa.
There is now a kind of trade in sexual slavery in Europe and the rest of the world.
FinnishOn helppoa yrittää kammeta keskustelua väärille raiteille, mutta näin ei saa käydä.
It is easy for you to try and divert this debate, but it must not be diverted.
FinnishYritämme kohentaa niitä, jotta keskustelut voitaisiin käydä asianmukaisemmin.
We are trying to improve them so that the debates can be conducted more correctly.
FinnishParlamentti haluaa ehkä jossain vaiheessa käydä vuotuisen keskustelun säännöistä.
This House may want at some point to establish an annual debate on the code.
FinnishKuka haluaa käydä neuvotteluja, joilla ei ole selkeästi määriteltyjä tavoitteita?
Who, though, wants to pursue negotiations that have no clearly defined aims?
FinnishEn valitettavasti voi nyt käydä läpi kaikkia tänään esille ottamianne kysymyksiä.
But unfortunately I cannot explore all the different paths you have mentioned today.
FinnishTarve käydä syvällisempää vuoropuhelua näillä alueilla näkyy äänestyksessäni.
The need for a more in-depth dialogue in these areas is reflected in my vote.
FinnishTyöjärjestyksen mukaan kyselytunnilla ei esitetä lausuntoja eikä käydä keskusteluja.
The Rules of Procedure provide for other opportunities for statements and debates.
FinnishTotuus voi käydä ilmi vasta pitemmän ajan kuluttua, ehkä 30 tai 50 vuoden kuluttua.
The truth will only emerge in the long term, perhaps in 30 or 50 years' time.
FinnishEi saa käydä niin, että sanomme: tuomme energiaa, mikään muu ei kiinnosta meitä.
It cannot mean that we say 'we are sourcing energy; nothing else is of interest to us'.
FinnishSiksi alkuperäisen esityslistan vastaisesti asiasta ei käydä keskustelua.
There is, therefore, no debate, contrary to what the original agenda stipulates.
Finnish   .Miten voi käydä kulttuurivaihtoa toisen kanssa, jos ei tiedä, kuka toinen on?
   .How can one have a cultural exchange with another if one does not know who one is?
FinnishSitten voimme käydä perinpohjaista keskustelua esille nostetuista kysymyksistä.
We shall then be in a position to have a full debate on the issues raised.
FinnishKannettavassani on kamera, joten voin käydä videokeskustelua miehen kanssa joka yö.
My laptop has a camera in it, so I’m able to video chat with my husband every night.
FinnishOlen iloinen siitä, että ensimmäinen keskustelu voidaan käydä syyskuun alussa.
I look forward to initial talks taking place at the beginning of September.