"käsitellä" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"käsitellä" İngilizce çeviri

FI käsitellä
volume_up
[käsittelen|käsitellyt] {fiil}

Tärkeintä on voida käsitellä markkinoiden väärinkäyttöä johdonmukaisesti.
The key is to be able to deal with market abuse in a consistent manner.
Komissio haluaa tulevassa työssään käsitellä näitä monimutkaisia kysymyksiä.
The Commission will work with a will to deal with these complex issues.
Emme voi käsitellä taloudellista tilannetta muuttamatta toimintasuunnitelmaamme.
We cannot deal with the economic situation without changing our strategy.
Ihmettelen sitä, pitääkö parlamentin käsitellä tällaisia teknisiä kysymyksiä.
I ask myself whether this Parliament should concern itself with such technical matters.
Koska ne koskevat mietinnön pääasiallisia vaikuttimia, haluan käsitellä niitä ensin.
Since they concern the main thrust of the report, I would like to discuss them first.
Se antaa meille tiedot, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä huolestuttavia aineita.
It will give us the information we need to address substances of concern.
käsitellä (ayrıca: peittää, mainita, koskea, piilottaa)
Haluan seuraavaksi käsitellä lääkäriharjoittelijoita ja koulutusta.
The next point I want to cover is with regard to junior doctors and training.
Mietinnössä ei käsitellä ITER-hanketta tai Galileo-investointeja.
The report does not cover the issue of ITER or of Galileo investments.
On sääli, ettei asetusluonnoksessa käsitellä tätä asiaa.
It is a shame that the draft regulation does not cover this issue.
Kuten jo todettiin, on olennaisen tärkeää käsitellä valtiontukea asianmukaisesti.
As has been said, it is of fundamental importance to handle State aid in the correct way.
Tämä on oikea tapa käsitellä asioita, kun oikeusasiamies esittää pyynnön.
This is the correct way to handle things when the Ombudsman makes a request.
Jos emme yhdessä voi käsitellä nykyistä monimutkaisuutta, meidän on yksinkertaistettava.
If we cannot collectively handle the current sophistication, then we must simplify.
käsitellä (ayrıca: prosessoida)
Siten aloitetaan alusta, ja silloin myös vanhoja autoja voidaan käsitellä heti.
If you charge this from day one, you can process the old cars straight away.
Paljon räjähdyksen saastuttamaa ainetta täytyy vielä loppusijoittaa ja käsitellä.
A great deal of materials polluted by the explosion need to be stored and processed.
Haluaisin myös käsitellä kansallisten parlamenttien osallistumista tähän menettelyyn.
I should also like to raise the matter of the participation of national parliaments in this process.
käsitellä
Norja on äskettäin tiedottanut suunnitelmastaan käsitellä 20 jokea rotenonilla.
Norway recently came forward with a plan to treat 20 rivers with rotenone.
Näin ei käsitellä suvereeneja kumppaneja, joille ehdotamme liittymistä meihin.
This is not the way to treat sovereign partners whom we are proposing should join us.
Ongelma on erittäin vakava, ja sellaisena aion sitä myös käsitellä.
It is an issue of the utmost seriousness and I will treat it as such.
käsitellä (ayrıca: puhutella, osoittaa, perustella)
Tässä mietinnössä ei käsitellä itse biometristen tietojen luotettavuutta.
This report does not speak about the reliability of biometric data itself.
Vastustetaanko ehdotusta, jonka mukaan mietintöä ei voida käsitellä?
Does anyone wish to speak against the motion to consider the report unacceptable?
Haluan käsitellä lähinnä huutokaupoista saatavien tulojen käyttöä.
I would like to speak mainly about the use of funds from auctions.
käsitellä (ayrıca: omaksua, sisältää)
Voitaisiinko poliittisten ryhmien puheenjohtajakokouksessa käsitellä asiaa?
Could the Conference of Presidents of political groups take a look at it please?
Voimme käsitellä nämä kysymykset yhdessä, jos parlamentin jäsenet niin haluavat.
If the honourable Members are in agreement, we can take these questions together.
Haluaisin lyhyesti käsitellä Euroopan kehitysrahastoon liittyviä asioita.
May I take a moment to focus on European Development Fund issues.

İngilizce' de "käsitellä" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishMielestäni itsestäänselvyyksiä ei tarvitse käsitellä lainsäädännöllisin keinoin.
I believe that self-evident truths should not be dealt with by legislative means.
Finnish   – Haluan käsitellä virastojen talousarvion toteutuksesta laadittua mietintöä.
   – I would like to discuss the report on the agencies' budget implementation.
FinnishVoitte kenties käsitellä asiaa myöhemmin keskustelussa komission jäsenen kanssa.
Perhaps you can sort this matter out later in a discussion with the Commissioner.
FinnishMietinnössä korostetaan monia muitakin asioita, joita kaikkia en voi käsitellä.
Many other points are emphasised in this report, and I cannot go over them all.
FinnishJäsen Theaton esiin tuomia kysymyksiä voimme käsitellä mielihyvin ensi vuonna.
We would be quite happy to address the questions raised by Mrs Theato next year.
FinnishTahdon kuitenkin käsitellä perusteellisemmin kansallisuusrajat ylittäviä listoja.
The aspect I wish to dwell on, however, is the question of transnational lists.
FinnishTässä hengessä tahtoisin käsitellä eräitä mainitsemianne konkreettisia seikkoja.
In this spirit I would like to mention a few practical matters that you indicated.
FinnishArvoisa komission jäsen, voitte ehkä loppupuheenvuorossanne käsitellä tätä asiaa.
Commissioner, perhaps, again, in your concluding comments you might address that.
FinnishNämä ovat selvästi avoimia kysymyksiä, joita voimme käsitellä vuoden 2008 aikana.
These are matters for discussion, obviously open, that we can tackle during 2008.
FinnishTässä lyhyessä puheenvuorossani haluaisin käsitellä kahta siihen liittyvää asiaa.
In the brief time available to me, I would like to consider two aspects of it.
FinnishOta offline-tiedostot käyttöön, jos haluat käsitellä verkkokansion tiedostoja.
Enable offline files if you want to work with files that are in a network folder.
FinnishMeidän ei pitäisi käsitellä tätä aihetta näin pinnallisesti ja myöntyväisesti.
We ought not to be so superficial and submissive in our dealings with this issue.
FinnishMinun puolueryhmäni mielestä näitä kahta asiaa täytyisi käsitellä erillisinä.
Our group believes that these are matters which should be dealt with separately.
FinnishEn voi sanoa muuta, kuin että on aivan oikein käsitellä näitä asioita avoimesti.
I can do no more than say how absolutely right it is to address these issues openly.
FinnishOn tärkeää käsitellä tulvavahinkojen torjuntaa eurooppalaisesta näkökulmasta.
It is important to adopt a European approach to the prevention of flood damage.
FinnishSiihen mennessä kuitenkin varmasti keksimme, miten tätä ongelmaa voidaan käsitellä.
But until then we shall have to come up with something to cope with this problem.
FinnishHaluaisin lyhyesti käsitellä joitakin tämän vuoden suuntaviivojen näkökohtia.
Please allow me now to touch briefly on some aspects of this year’s guidelines.
FinnishSiksi haluan käsitellä Euroopan turvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.
Therefore I should like to address current issues related to European security.
FinnishKomission jäsen mainitsi jo monet niistä seikoista, joita halusin käsitellä.
The Commissioner has already mentioned a number of the points I wanted to raise.
FinnishKokouksessa on tarkoitus käsitellä Zimbabwen kysymystä esityslistan erityisaiheena.
It is planned to raise the issue of Zimbabwe as a specific point on the agenda.