"jättää varjoonsa" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"jättää varjoonsa" İngilizce çeviri

FI jättää varjoonsa
volume_up
{fiil}

jättää varjoonsa (ayrıca: saada jk vaikuttamaan mitättömältä)
jättää varjoonsa (ayrıca: pimentää)
Egyptin nykytilanne saattaa jättää varjoonsa tarpeen jatkaa sitkeästi tämäntyyppisten sopimusten hyväksymistä.
The present situation in Egypt perhaps eclipses the need to press ahead with adopting agreements like this.
jättää varjoonsa (ayrıca: loikata)

İngilizce de "jättää varjoonsa" için benzer çeviriler

jättää fiil

İngilizce' de "jättää varjoonsa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishEgyptin nykytilanne saattaa jättää varjoonsa tarpeen jatkaa sitkeästi tämäntyyppisten sopimusten hyväksymistä.
The present situation in Egypt perhaps eclipses the need to press ahead with adopting agreements like this.
FinnishViimeisin painopisteala jättää edellisen varjoonsa.
FinnishMutta seuraava jättää kaiken varjoonsa.
FinnishMuistakaamme, että pienten, lyhytaikaisten, paikallisten tai kansallisten etujen ei pitäisi jättää varjoonsa suuria, pitkäaikaisia, maailmanlaajuisia voittoja.
Let us all remember that small, short-term local or national benefits should not overshadow large, long-term global gains.
FinnishSen pitäisi jo saada meidät uskomaan, että EU:n nousujohteinen yhtiöverotus jättää yleisesti varjoonsa yhtiöverotuksen koko OECD:ssä.
It should already be leading us to believe that the upward trend of corporate taxes within the EU is broadly eclipsing those in the whole of the OECD.
FinnishEmme kuitenkaan saa antaa tulevien tapahtumien jättää varjoonsa näitä hienoja onnistumisia.
However, we cannot allow these tremendous successes to be overshadowed by coming events, and on that subject I must mention two concerns.
FinnishTämä ajankohtainen poliittinen tilanne jättää puolestaan varjoonsa ne raakuudet, joita tapahtuu tällä hetkellä Kosovossa samalla tavoin kuin jo aikaisemmin Bosniassa.
These latest events overshadow other atrocities currently being perpetrated in Kosovo as they were previously in Bosnia.
FinnishEuroopan herkkyys Yhdysvaltain elefantin liikkeille voi erittäin helposti jättää varjoonsa suhteemme Yhdysvaltain pohjoiseen naapurivaltioon.
Europe's own sensitivity to the movements of the current American elephant can all too easily overshadow our relations with its northern neighbour.
FinnishKomission ja neuvoston omaksuma kanta kuitenkin jättää varjoonsa Švejkin; se päihittää Franz Kafkankin ja jopa kaikki päänsä pensaaseen panijat.
The position adopted by the Commission and the Council, however, outshines Schweik; it outdoes Franz Kafka too, and it even outdoes any ostrich.
FinnishAinoa asia, mikä meidän on tehtävä ja missä onnistumme varmasti, on edistää urheilun myönteistä puolta, joka jättää varjoonsa urheilun kielteiset suuntaukset.
The only thing we have to do, and we will succeed in this, is to promote the positive aspects of sport over the negative tendencies.
FinnishTekninen kysymys ei saa jättää varjoonsa keskustelua tasavertaisuudesta ja kaikkien kysymysten käsittelystä kaikilla kielillä täysin samanvertaisesti.
The technical issue must not be allowed to obscure the debate on equality and the coverage of all subjects by all the languages, and in full equality.
FinnishToinen huoleni on, että sopimuksesta poistettiin viittaukset tunnusmerkkeihin, koska pelättiin, että Euroopan tunnusmerkit voisivat jättää varjoonsa vastaavat kansalliset merkit.
My second concern: one has deleted from the Treaty references to symbols, fearing that the European symbols could overshadow national ones.
FinnishVäkivaltaisuudet Göteborgin kaduilla - olin itsekin siellä niitä todistamassa - eivät saa jättää varjoonsa niitä tärkeitä poliittisia päätöksiä, joita Göteborgissa tehtiin.
The violence on the streets of Göteborg I was also there and saw it with my own eyes - must not overshadow the important political decisions taken in Göteborg.
FinnishTämän virheen valtavuus jättää varjoonsa sen tosiseikan, että jopa erittäin pienillä säteilyannoksilla, kuten köyhdytetyn uraanin päästöillä, voi olla tuhoisia vaikutuksia terveydelle.
The enormity of this error conceals the fact that even very low doses of radiation, like that from depleted uranium, can in fact have devastating health impacts.
FinnishKomissio on kuitenkin sitä mieltä, että tulojen ja maksujen tasapainoa koskeva keskustelu ei saa jättää varjoonsa tehokasta ja oikeudenmukaista rahoitusjärjestelmää koskevia pohdintoja.
Having said that, the Commission continues to believe that the discussion on budgetary balances must not overshadow our reflection on an effective and fair financing system.
FinnishTämä sitoutuminen rahoitusalan "luovuuteen" jättää varjoonsa keinottelun luonteeltaan tuhoisan ja kyltymättömän laajuuden, jolla on ratkaiseva merkitys tämäntyyppisissä rahastoissa.
This commitment to the 'creativity' of the financial industry forgets the intrinsically destabilising and voracious scale of the speculation, of critical importance with this type of funds.
FinnishViimeinen ja keskeinen asiani on se, että vaikka eräitä asioita on parannettava, tämän ei pitäisi jättää varjoonsa sitä huomattavan myönteistä vaikutusta, joka koheesiopolitiikalla on.
My final point - but it is a crucial one - is that while there are clearly areas for improvement, this cannot and should not overshadow the major positive impact that cohesion policy is having.
FinnishVäitämme noudattavamme kaikessa toiminnassamme sitä periaatetta, etteivät talousintressit saa koskaan jättää varjoonsa eurooppalaisia arvoja.
We make the claim to adhere, in all our dealings, to the principle that European values must never take second place to economic interests, and that principle is a core element in our Community.