"hoitaa" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"hoitaa" İngilizce çeviri

FI hoitaa
volume_up
[hoidan|hoitanut] {fiil}

   Parlamentti hoitaa asiaa valtuuskunnan välityksellä.
   Parliament will indeed attend to the matter through a delegation.
Muistaakseni arvoisa puhemies sanoi teille jo eilen, että hän hoitaa asian.
I recall that the President told you yesterday that she would attend to that.
Asiaa auttaisi, jos hän voisi edes hoitaa tehtäväänsä.
If he were at least able to attend to it, this would help.
Haluan tietenkin myös kiittää esittelijä Costa Nevesiä hänen tavastaan hoitaa työnsä.
I also wish, of course, to thank Mr Costa Neves for the way in which he has taken care of the work.
Monet äidit haluaisivat mieluummin hoitaa pienet lapsensa kotona kuin käydä virallisessa työssä.
Many mothers would prefer to care for their young children rather than have formal employment.
Se voidaan hoitaa paremmin asiasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten välisin sopimuksin.
This is better taken care of through agreements between responsible authorities with the competence required.
Emme voi jatkossa hoitaa kansallista politiikkaa Euroopan parlamentin istuntosalista!
We cannot continue to conduct national politics from the Chamber of the European Parliament!
Tavalla, jolla nuo neuvottelut käytiin, ei voida hoitaa näin tärkeitä neuvotteluja.
The way they were conducted was no way for us to conduct such important negotiations.
Tämä ei ole oikea tapa hoitaa parlamentin asioita.
That is no way to conduct the business of a parliament.
hoitaa (ayrıca: parantaa)
hoitaa Euroopan korkeaa työttömyyttä, voidaan kysyä, miten
believe that monetary policy can cure high unemployment in Europe should be
Heitä halutaan hoitaa, ja nämä roistot vain vastustelevat!
We want to cure them, and the swines are protesting!
”Yksinkertaista” - jos tauti ei tapa kalastussektoria, ”rohto” hoitaa tehtävän.
'Simple' - if the disease does not kill the fisheries sector, the 'cure' will.
Tiedämme, miten kriisejä pitäisi hoitaa, mutta emme vielä kykene estämään niitä.
We know how to handle crises but are not yet able to prevent them.
Kuinka aiomme hoitaa asian luovasti tulevaisuudessa?
How are we going to handle that creatively in the future?
Haluaisin tietää, miten te aiotte hoitaa tämän tilanteen.
I would like to ask you how you actually intend to handle this.
Olen vakuuttunut siitä, että Italia hoitaa osansa tavalliseen tapaan hienosti.
I am convinced that Italy, as usual, will play its part well.
Euroopan unionin komission täytyy hoitaa tässä oma erityinen ja korostunut roolinsa.
The Commission must play its special prominent role.
Sen pitää hoitaa ja se kykenee hoitamaan tehtävänsä vain, jos se voi toimia tehokkaasti.
It must and can only play this role if it can act effectively.
Työjärjestys on väline, jonka avulla työskentelytapamme järjestetään sellaisiksi, että voimme hoitaa tehtävämme.
Our Rules of Procedure serve to shape our procedures in such a way that we can perform our duties.
Yhteinen kalastuspolitiikka toimii ehkä mallina sille, miten hoitaa meriympäristöä.
The Common Fisheries Policy perhaps serves as a template for how not to nurture the marine environment.
   Arvoisa puhemies, monet meistä ovat seuranneet Itä-Timorin tapausta oppiakseen, miten hoitaa kolonialismin perintöön liittyviä konflikteja.
   Mr President, for many of us, the case of Timor has for many years served as a kind of laboratory for learning how to manage conflicts linked to a colonial heritage.
Voimme hoitaa tätä asiaa vain, jos hoidamme sitä kansainvälisesti.
We can only deal with this matter if we deal with it in an international fashion.
Vain pysäyttämällä leviäminen asia voidaan hoitaa maailmassa.
It is only by stopping the transmission that the world will be able to deal with it.
Euroopan pitäisi hoitaa naapurialueensa eikä etusijalle asetettuja naapureita.
Europe should deal with its neighbourhood, and not with prioritised neighbours.
Saadaanko Belgiassa vakuutettua tätiä hoitaa myös saksalaisessa hoitokodissa sukulaisten läheisyydessä?
Is it permissible for an aunt who is insured in Belgium to be cared for in a nursing home near her family in Germany?
hoitaa (ayrıca: kasvattaa)
Yhteinen kalastuspolitiikka toimii ehkä mallina sille, miten hoitaa meriympäristöä.
The Common Fisheries Policy perhaps serves as a template for how not to nurture the marine environment.
Tällä voitaisiin korvata se, mitä Euroopan unionilta tällä hetkellä puuttuu, nimittäin paikka, jossa yhteistä diplomaattista kulttuuria voidaan kärsivällisesti hoitaa.
This would make up for what the European Union currently lacks, namely a space where a common diplomatic culture can be patiently nurtured.

İngilizce' de "hoitaa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishVälttämättömät saneeraukset tulee hoitaa sosiaalisesti vastuullisella tavalla.
Necessary rationalizations must be carried out in a socially responsible manner.
FinnishSamalla on selvää, että unionin laajentumispolitiikkaa pitää hoitaa linjakkaasti.
At the same time, obviously, the Union's enlargement policy must be respected.
FinnishTätä järjestelmää voidaan hoitaa riippumatta yhteisön lainsäädäntöprosessista.
This system can be operated independently of the Community's legislative process.
FinnishVain asiat, jotka pitää hoitaa Euroopan tasolla, on hoidettava Euroopan tasolla.
Only go to European level for that which can only be done at European level.
FinnishPerustuslain mukaan pääministeri hoitaa nämä tehtävät, jos kaikki muu epäonnistuu.
That is what the constitution says the Prime Minister does if all else fails.
FinnishMutta meidän pitää puuttua siihen tapaan, jolla Albanian hallitus hoitaa asiaa.
But we do have to call on the Albanian government to act properly in this situation.
FinnishJokainen maa hoitaa ratifioinnin omien tapojensa ja sääntöjensä mukaisesti.
Each country has its own tools and rules of the game for achieving ratification.
FinnishKuinka hallinto voidaan hoitaa niin, että saadaan toteutettua järkeviä hankkeita?
How can matters be managed in such a way that sensible projects take place?
FinnishTämä on ainoa tapa hoitaa maailmanlaajuistumisen suurta sosiaalista vajetta.
This is the only way we shall combat the huge social deficit in globalisation.
FinnishHeidän mielestään yhteisö hoitaa asian paremmin kuin heidän omat jäsenvaltionsa.
They believe that Europe will do this better than their own Member States.
FinnishMillä tavalla teidän pitäisi mielestänne muuttaa tapaanne hoitaa tehtäväänne?
What do you think you need to change about the way in which you go about your work?
FinnishEuroopan unioni ei siis ole hoitanut eikä osannut hoitaa suojelevaa tehtäväänsä.
Europe, then, has not fulfilled, and has not known how to fulfil, its protective role.
FinnishMielestäni tämä on asia, jota meidänkin pikku hiljaa pitäisi alkaa hoitaa.
I think that this is something we must begin to address in the fullness of time.
FinnishAsiaa ei pidä hoitaa tavalla, joka vahingoittaa toimivia kansallisia järjestelmiä.
We must not go about it in a way that is detrimental to operational national systems.
Finnish"Emmekö voisi määrätä, että sairastuneita eläimiä saa hoitaa, mutta ei syödä?"
"Couldn't we stipulate that animals which fall ill have to be treated but not eaten?"
FinnishEurooppa-neuvoston puheenjohtaja ei saa samanaikaisesti hoitaa kansallisia tehtäviä.
The president cannot simultaneously hold any elected position or office nationally.
FinnishArvoisa puheenjohtaja, komissio täyttää velvollisuutensa ja hoitaa vastuunsa.
Mr President, the Commission is doing its duty and shouldering its responsibilities.
FinnishToivotaan siis, että Euroopan unioni hoitaa tässä asiassa tehtävänsä asianmukaisesti.
Let us hope, then, that the European Union assumes its proper role in this matter.
FinnishOn olemassa suunnitelma rantojen yksityistämiseksi, jotta Kreikan velka voidaan hoitaa.
There is a plan to privatise the beaches, so that Greece's debt can be serviced.
FinnishKuinka Indonesia aikoo hoitaa Acehin, Molukkien saarten ja Papuan kysymykset?
How is Indonesia going to address the problems of Aceh, the Moluccas and West Papua?