"että" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"että" İngilizce çeviri

EN
EN
volume_up
että [örnek]

FI että
volume_up
{bağlaç}

että (ayrıca: jolloin)
volume_up
that {bağ.}
Voitteko vahvistaa, että päivälliset järjestettiin ja että asiasta keskusteltiin?
Can you confirm that the dinner took place and that the matter was discussed?
Varmista, että sekä tietokone että Extender on yhdistetty samaan reitittimeen.
Make sure that both your computer and your Extender are connected to the same router.
Varmistan, että puhemiehelle ilmoitetaan tästä ja että hän välittää osanottomme.
I will make sure that the President is fully apprised of that and that is so done.
että (ayrıca: mutta, jos, paitsi että, sillä ehdolla)
volume_up
only {bağ.}
He halusivat, että se olisi "laillista" , että se toisin sanoen rajoittuisi vain Marokon aluevesille.
Their concern was that it be "legal" , that is, restricted to Moroccan waters only.
Suuri kreikkalainen filosofi Platon sanoi, että vain kuolleet näkevät sodan loppumisen.
A great Greek philosopher, Plato, said that only the dead will see an end to war.
Ongelma on siinä, että kahdessa henkilössä ei ole paljon tasapainottamista.
The problem is that it is a lot of balancing for only two persons.

İngilizce' de "että" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishLopuksi totean, että meidän on varmistettava alkuperämaaperiaatteen vahva asema.
Finally, we need to make sure that we have a strong country-of-origin principle.
FinnishNeuvosto ei ole ilmoittanut meille, että Coreper olisi hyväksynyt tämän paketin.
We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
FinnishYhdyn jäsen Mitchellin toteamukseen siitä, että valvontavastuu on parlamentilla.
I agree with Mr Mitchell, who said that Parliament is responsible for oversight.
FinnishMeidän on esimerkiksi varmistettava, että vertaisarviointijärjestelmä turvataan.
For example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, uskon, että monia ihmisiä kiinnostaa se, mitä aion sanoa.
Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.
FinnishOlisimme kuitenkin halunneet, että kategoria 5:n kemikaalit olisi myös merkitty.
However, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
FinnishToivon tietenkin omasta puolestani, että hän palaisi kotiin mahdollisimman pian.
Obviously, from my personal viewpoint, I hope he comes home as soon as possible.
FinnishOlisi vielä kerran korostettava, että mietinnön tekstistä on tarkoitus äänestää.
It should once again be stressed that we are to vote on the texts of the report.
FinnishMeidän on lisäksi varmistettava, että ympäristöä vahingoittavat tuet poistetaan.
We must also make sure that the environmentally harmful subsidies are abolished.
FinnishVastustamme näitä sopimuksia sekä menettelyyn että sisältöön liittyvistä syistä.
We have objections to these agreements on grounds of both procedure and content.
FinnishVoidaan sanoa, että alkuperäinen kunnianhimoinen tavoite on saavutettu osittain.
One could say that the original ambitious objective has been partially achieved.
FinnishEi ole epäilystäkään siitä, että tulosta voidaan tulkita hyvin monin eri tavoin.
There is no question that this result can be interpreted in many different ways.
FinnishOlen erittäin iloinen siitä, että on otettu huomioon laajentumisen kustannukset.
I am particularly glad that we have made provision for the costs of enlargement.
FinnishTämä haaste liittyy siihen, että sotapäälliköistä on hankala tehdä poliitikkoja.
This challenge is linked to the difficulty of turning warlords into politicians.
FinnishEuroopan yhteinen kanta on, että meidän on kunnioitettava turvallisuusneuvostoa.
The European common position is that we should comply with the Security Council.
FinnishLisäksi haluan tähdentää, että pelkkä pohjoisen ja etelän yhdentyminen ei riitä.
I would also like to point out that North-South integration alone is not enough.
FinnishHaluaisin, että selkeyttäisitte näitä asioita meille avoimesti ja vilpittömästi.
I should like you to clarify these two points for us with frankness and honesty.
FinnishJokaisen työnantajan tulee sekä työeläke- että tapaturmavakuuttaa työntekijänsä.
All employers should provide pension and accident insurance for their employees.
FinnishSaisimme hävetä, että sallimme aseiden myynnin Afrikan suurten järvien alueelle.
Shame on us for allowing the sale of arms and weapons to the Great Lakes region.
FinnishMuistutan, että Euroopan unioni on pääasiassa tupakan, laadukkaan tupakan viejä.
The European Union is a strong importer of tobacco, and of high quality tobacco.