"ennustaa" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"ennustaa" İngilizce çeviri

FI ennustaa
volume_up
[ennustan|ennustanut] {fiil}

ennustaa (ayrıca: enteillä)
Äänten kirjo vaaleissa ennustaa hyvää poliittisen näkemysten erilaisuudesta riippumatta.
Such multiplicity of voices, despite the differences in political views, augurs well in these elections.
Se ennustaa hyvin sen tulevaisuutta, mitä me voimme toivoa saavuttavamme käyttämällä yhteispäätöstä.
It augurs very well for the future of what we should hope to achieve through this process, because Parliament has been very responsible in its approach to using codecision.
Tämänaamuisten uutisten mukaan euron arvo on laskenut jo psykologisesti merkittävän arvon, 0,90 dollaria, alapuolelle, mikä ennustaa sille vielä huolestuttavampaa ja vakavampaa pudotusta.
It was reported in the news this morning that the euro has already fallen below the psychological limit of 90 cents, which augurs even more worrying and serious falls in value.
. - (DE) Arvoisa puhemies, yrittäkäämme ennustaa mihin kaasumarkkinat ovat menossa.
Madam President, let us try to forecast where the gas market is going.
Kuka olisi voinut ennustaa 60 vuotta sitten tämänhetkisen tilanteen?
Who could have forecast 60 years ago where we all are now?
Voinhan itsekin ennustaa ne, samoin kuin kaikki muutkin alaa tuntevat ja alalla työskentelevät henkilöt.
I can certainly forecast them myself, and so can all those who understand the sector and work in it.
Näillä ongelmilla on dramaattisia seurauksia, joita on helppo ennustaa.
These problems will have dramatic consequences, which are easy to predict.
Tämä on kuitenkin tulevaisuuden asia, enkä voi ennustaa tapahtumien kulkua.
However, that is still in the future and I cannot predict what will happen.
Kukaan ei voi varmasti ennustaa, kuinka perustuslakisopimuksen käy tulevaisuudessa.
Nobody can predict with any certainty what the future holds for the constitutional treaty.
ennustaa
Mielestäni ei ole meidän asiamme ennustaa näiden maiden mahdollista kehitystä.
I find that it is not our business to foretell the possible developments in those countries.
"Politiikka on kykyä ennustaa, mitä tapahtuu huomenna, ensi viikolla, ensi kuussa ja ensi vuonna.
'Politics is the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month and next year.
ennustaa (ayrıca: ilmoittaa)
On vaikea ennustaa, koska komission pitäisi esittää ehdotuksensa.
It is difficult to prophesy when the Commission will be able to table its proposals.
Emme voi myöskään ennustaa, miten teknisen kehityksen voidaan ajatella vaikuttavan kasvuun.
Nor can we prophesy how technical developments may affect growth.

İngilizce' de "ennustaa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishKosovossa nyt käynnissä oleva konflikti voitiin ennustaa jo kaksi vuotta sitten.
The conflict presently raging in Kosovo could have been predicted two years ago.
FinnishVäestötilanteen kehitys on tietyistä rajoituksista huolimatta mahdollista ennustaa.
Demographic evolution is, within safe limits, something which is predictable.
FinnishOn vaikea arvioida ja ennustaa tulevia ennen noiden kymmenen vuoden päättymistä.
Forecasts and projections can hardly be made before the expiry of the ten-year period.
FinnishOlemme oppineet jälleen kerran, ettei ihmisten käytöstä voida aina ennustaa.
We have learned once again that people's behaviour is not always predictable.
FinnishTällöin joutuisimme varmastikin kriisiin, jonka seurauksia ei voi ennustaa.
We would then certainly be entering a crisis with unforeseeable consequences.
FinnishArvoisa puhemies, ymmärrän täysin, että teidän on vaikea ennustaa tulevaisuutta.
Mr President, I understand completely that you have difficulties in foreseeing the future.
FinnishEmme voi ennustaa maanjäristyksiä, tulvia tai metsäpaloja – ne ovat luonnonkatastrofeja.
We cannot foresee earthquakes, floods or forest fires – they are natural disasters.
FinnishOn huvittavaa, että olisin voinut ennustaa sen etukäteen ilman minkäänlaista vaikeutta.
Funnily enough, I could have predicted it without any difficulty whatsoever.
FinnishToivon, että tämä ennustaa myönteistä tulosta huomisessa äänestyksessä.
I really hope that this is a prelude to a good result at tomorrow's vote.
FinnishMaailmanpankki ennustaa talouskasvun olevan huimat 5 prosenttia vuodessa, jos he tekevät niin.
The World Bank predicts a huge growth spurt of 5% per annum if they do so.
FinnishVoisin ennustaa, että Euroopan unioni tarvitsee ulkomaista maataloutta koskevan politiikan.
I could envisage the need for a European foreign agricultural policy.
FinnishWTO ennustaa maailmankaupan arvon laskevan jopa 9 prosenttia.
The WTO predicts a decrease in the value of global trade of as much as 9%.
FinnishKuka olisi voinut ennustaa, että merkille panemamme edellisen 20 vuoden aikainen muutos oli niin nopea?
Who could have predicted the rate of change that we have seen in the past 20 years?
FinnishOn sanomattakin selvää, etten voi ennustaa, miten tässä käy, mutta voin kuitenkin todeta siitä kaksi asiaa.
Needless to say, I cannot make any predictions, but I can say two things about it
FinnishSri Lankan hallitus ennustaa, että voitto tamilitiikereistä on lähellä.
The government predicts that victory over the Tamils is near.
FinnishIPCC ennustaa, että maapallon lämpötila saattaa nousta jopa 5,8°celsiusastetta vuoteen 2100 mennessä.
The IPCC predicts that global temperatures may rise by as much as 5.8°C by the year 2100.
FinnishSen avulla voidaan kuvata ja ennustaa luotettavasti eri sukupolvien välisiä rahavirtoja.
This will enable reliable models and forecasts of payment flows between the generations to be produced.
FinnishÄänten kirjo vaaleissa ennustaa hyvää poliittisen näkemysten erilaisuudesta riippumatta.
Such multiplicity of voices, despite the differences in political views, augurs well in these elections.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, vallankumouksen etenemistä on usein mahdotonta ennustaa.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, the course of a revolution is seldom predictable.
FinnishSe ennustaa hyvää keskustelulle silakan kalastamisesta edelleen rehutarkoituksiin tulevaisuudessa.
This bodes well for the discussion on continued herring fishing for fodder purposes in the future.