"edistyä" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"edistyä" İngilizce çeviri

FI edistyä
volume_up
[edistyn|edistynyt] {fiil}

edistyä (ayrıca: saada, edetä, hakea, saapua)
Jatkakaa vuoropuhelua, ja uskon, että voimme edistyä.
Continue with the dialogue and I think that we shall get somewhere.
Venäjän pääministeriksi oli nimitetty Jevgeni Primakov, ja asiassa oli mahdollista edistyä.
Prime Minister Primakov had been nominated by Russia and there was a chance to get somewhere.
We shall not get far if we do not put our own house in order first.
Parasta sosiaalipolitiikkaa on sallia ihmisten sopeutua ja edistyä työllisyyden avulla.
The best social policy is to allow people to integrate and make progress through employment.
Voimme siis työskennellä ja edistyä Kroatian omien ansioiden perusteella.
Thus we can work and progress on the basis of Croatia's own merits.
Nämä valtuudet on tietenkin ehdottoman tärkeää saada, jos me aiomme edistyä tässä asiassa.
That mandate is essential, of course, if we are to make progress on this.
edistyä (ayrıca: edetä, kehittyä, syttyä, kytkeytyä)
On myös kysytty, miten olemme onnistuneet saavuttamaan nykyiset edistykset ja missä voimme vielä edistyä.
The question was also raised of how have we come to make the progress we have made and what further progress is there to be made.
Kun nämä kaksi asiaa kohtaavat – kun kansalaisia kuunnellaan – yhteiskunnalla on parempi mahdollisuus edistyä.
When those two things come together – when the voices of the people are heard – then societies have a better chance of making real progress.
Niin kauan kuin kompromissia ei ole tehty, seuraajani raportoivat joka vuosi kymmenin vuosien ajan, ettei asiassa voida edistyä.
As long as no compromise has been reached, my successors will be reporting each year for decades to come that progress is not possible.
edistyä (ayrıca: jatkaa, pärjätä, sujua, nousta)
Jatkakaa vuoropuhelua, ja uskon, että voimme edistyä.
Continue with the dialogue and I think that we shall get somewhere.
Venäjän pääministeriksi oli nimitetty Jevgeni Primakov, ja asiassa oli mahdollista edistyä.
Prime Minister Primakov had been nominated by Russia and there was a chance to get somewhere.
We shall not get far if we do not put our own house in order first.
Se on kuitenkin myös osoittanut halunsa edistyä useilla aloilla.
However, it is also showing the will to improve in many areas.
Olemme samaa mieltä siitä, että yritämme edistyä ja hyödyntää tätä tilannetta olosuhteiden parantamiseksi, ja siitä, että pyrimme parantamaan työllisyyttä selvästi.
We also agree about trying to further and benefit from this situation in order to improve conditions and about aiming for a definite improvement in employment.
Kun rakennerahastojen määräaika tämän edellytyksen täyttymiseksi alkoi lähestyä vuoden 2000 lopussa, Irlanti edistyi äkkiä merkittävästi elinympäristödirektiivin noudattamisessa.
As the linkage deadline for structural funds approached at the end of 2000, Ireland dramatically improved its level of compliance with the habitats directive.
edistyä
Jos Bosnia aikoo edistyä tässä aikataulussa, useiden edellytysten on täytyttävä.
If Bosnia is to make progress on this timescale, a number of things are required.
Pysykää tiukkana Eurooppa-neuvostossa, jotta voimme edistyä tällä alalla.
Be firm at the European Council so that we might make progress in this area.
Saamme näin mahdollisuuden edistyä neuvotteluissamme kolmansien maiden kanssa.
This gives us an opportunity to make progress in our negotiations with third countries.

İngilizce' de "edistyä" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishNeuvosto on yrittänyt edistyä näiden kahden erottamattoman tavoitteen osalta.
The Council has tried to make headway with these two inseparable objectives.
FinnishVakaa käsitykseni on, että voimme edistyä vain yhteistyöllä ja neuvottelemalla.
It is my profound belief that we can only advance through cooperation and negotiation.
FinnishTämä on ensisijaisen tärkeää, jotta rahoituspalveluissa voitaisiin edistyä.
This will be absolutely crucial if financial services are to move forward.
FinnishEuroopan unioni tarvitsee joustavuutta voidakseen edistyä ja kohdata globalisaation haasteet.
Europe needs flexibility to move forward and meet the challenges of globalisation.
FinnishVoimme edistyä vain analysoimalla uudelleen perinpohjaisesti molempien osapuolten intressejä.
We can only move forward if we embark on a careful analysis of our interests again.
FinnishJos siis haluamme edistyä, meidän on tehtävä tämä asia selväksi kaikille asianosaisille.
So if we want to move forward, we have to make that clear to all the interested parties.
FinnishSaamme jatkuvasti kapuloita rattaisiin silloin, kun meidän pitäisi edistyä keskusteluissamme.
We are constantly knocked off course whenever we try to move on in our discussions.
FinnishToivon, että voimme edistyä edes viisumipakon poistamisen alalla.
I hope at least in the field of visa liberalisation we can make a step forward.
FinnishOn vielä aloja, joilla meidän mielestämme pitäisi vielä edistyä.
There are still areas in which we would like to see things being taken further.
FinnishJos haluamme edistyä konkreettisesti, meidän on ennen kaikkea jatkettava vertailuanalyysiä.
If we want to take concrete steps, these will, above all, need to establish benchmarking.
FinnishOlemme keskustelleet tästä asiasta ja toivon todella, että voimme edistyä.
We have discussed this issue and I do hope that we can move on.
FinnishTällaisen joukkuehengen ja kumppanuuden vallitessa Euroopan unionissa voidaan – ja on pakko – edistyä.
With this team spirit, this spirit of partnership, Europe can and must move ahead.
FinnishVallankumouksen on täytynyt edistyä todella pitkälle, kun totuutta tällä tavoin vääristellään.
The revolution must truly have gone a long way for the truth to be abused in such a fashion.
FinnishTällaisessa tilanteessa Albania ei voi edistyä, ja meidän on arvosteltava sitä ankarasti.
Under such circumstances, Albania cannot move forward and should be sharply criticised on our part.
FinnishOn tullut aika edistyä vastaisuudessakin yhteistyössä Zimbabwen kanssa.
It is now time to forge ahead in conjunction with Zimbabwe.
FinnishSe antaisi meille mahdollisuuden edistyä Euroopan väestörakenteesta johtuvien haasteiden käsittelyssä.
It would give us a chance to move forward in addressing European demographic challenges.
FinnishVielä 27 asiaa on auki, ja niissä voidaan edetä ja edistyä.
Twenty-seven chapters are still open to advancement and going forward.
FinnishOn tapahtunut paljon, mutta on ilmeistä, että olisimme voineet edistyä enemmän tietyissä asioissa.
A great deal has happened, but it is apparent that, on certain points, we could have achieved more.
FinnishKaikki nämä näkökohdat osoittavat todellista tahtoa edistyä asiassa.
All these aspects reveal a clear desire to forge ahead.
FinnishNäin ollen meidän pitäisi olla avoimia kaikelle keskustelulle, joiden avulla voimme edistyä näissä asioissa.
We should therefore be open to all possible discussions that could lead to an improvement.