FI

avoin {sıfat}

volume_up
1. genel
Sen on oltava yksinkertainen, avoin ja vailla turhaa byrokratiaa.
It has to be simple, transparent and free of superfluous bureaucracy.
Myös avoin pääsy markkinoille on tässä yhteydessä viime kädessä ratkaisevan tärkeää.
In this context, free access to markets has a crucial role to play.
Esityslistanne toinen kohta on avoin ja petoksesta vapaa Eurooppa.
A second point on your agenda is a transparent Europe free of fraud.
avoin (ayrıca: avoinna, auki)
Avoin sen mahdolliseen lopputulokseen nähden vai avoin sen johtamistapaan nähden?
Open as regards the possible outcome or open in the way the discussion is conducted?
Se on puoliksi avoin, koska se on avoin, jos otetaan vastaan sitoumuksia.
It will be half open because it will be open to take obligations upon its shoulders.
Koordinoinnissa ja Lissabonin epäonnistumisessa avoin koordinointi epäonnistui.
With regard to coordination and the failure of Lisbon, open coordination failed.
Avoin hunajapurkki ei rohkaise edistämään omatoimisuutta eikä itseluottamusta.
An open-ended honey pot is not conducive to encouraging self-help and self-reliance.
Kun liittymisneuvottelut aloitetaan, alkaa pitkä ja avoin prosessi.
These accession talks will mark the beginning of a long and open-ended process.
Neuvottelujen katsotaan muodostavan "jatkuvan prosessin, jonka päättymisaika on avoin".
The negotiations are regarded as 'a long-lasting and open-ended process'.
Keskeinen lauseke tässä yhteydessä on "avoin oikeushenkilöllisyys Euroopan unionille".
The key phrase here is 'pending legal personality for the Union'.
Institutionaalinen uudistus on yhä avoin. Mutta parempi niin.
Institutional reform is still pending, but it is better that it should be.
Tietääkseni olette kyllä useaan kertaan luvanneet tämän parlamentille, mutta asia on vielä avoin.
To my knowledge you have promised Parliament as much on several occasions, but the matter is still pending.
Uskon, että hän on hyvin myötämielinen ja avoin komission jäsen, joka tekee tiivisti työtä parlamentin kanssa.
I believe that she will be a very receptive and open Commissioner who will work closely with Parliament.
Venäjän osalta todettakoon vielä, että komissio on avoin Venäjän ehdotuksille ja osallistumiselle.
To return to Russia, the Commission is receptive to that country’s proposals and contributions.
Italia on nyt ja jatkossa avoin valtio, joka kehittää uutta integraatiopolitiikkaa, mutta joka ei ole enää valmis sietämään laittomia maahanmuuttajia alueellaan.
Italy is and will remain a receptive country which is developing a new integration policy, but it is no longer prepared to tolerate the presence of illegal immigrants.
Foorumi oli erittäin myönteinen, kommunikatiivinen ja avoin, ja haluamme jatkaa sitä.
It was a very positive, communicative and open forum and we want to continue with this.
Kanta-asiakasohjelmien ja asiakasalennusten avoin hyväksyminen on myös oikeutettua ja välttämätöntä, mutta niitä komissio ei ottanut huomioon.
The explicit adoption of customer loyalty schemes alongside the customary discounts is likewise right and necessary, but the Commission did not take it into account.
avoin (ayrıca: paljas, alasti, avo-, alaston)
Olen samaa mieltä myös siitä, että romanien peitelty ja avoin syrjintä on poistettava.
I also agree that it is necessary to eliminate the hidden and overt discrimination of Roma.
avoin (ayrıca: suorasukainen)
volume_up
upfront {sıf.} [gün. dil]
Tämä avoin tiedottaminen käsitti myös tunnustuksen, että kymmenien tuhansien uhrien lisäksi 32 radioaktiivisten päästöjen lähdettä hautautui raunioihin.
For example, this up-front information provided also included the confession that, apart from tens of thousands of victims, thirty-two sources of radioactive emissions were also buried in the rubble.
2. günlük dil
avoin (ayrıca: avulias, avomielinen)
volume_up
forthcoming {sıf.} [gün. dil]
Toivon, että Yhdysvaltain uusi hallinto on avoin tässä suhteessa.
I hope that the new American administration will be forthcoming in this respect.
Erityisesti minua kannustaa komission jäsenen Piebalgsin ammattimainen, rakentava ja avoin lähestymistapa, ja odotan innokkaasti hyvää yhteistyötä.
But I am especially encouraged by Commissioner Piebalgs for his deeply professional, constructive and forthcoming approach and I look forward to our good cooperation.
Tupakka-ala on esimerkki alasta, jossa unionin maatalouden on oltava entistä kilpailukykyisempi ja avoin markkinoille, kun me valmistelemme laajentumista ja tulevia WTO-neuvotteluja.
Tobacco is an example of a sector where the Union's agriculture needs to be more competitive and open to the market as we prepare for enlargement and the forthcoming WTO negotiations.
3. "ihmisestä"
Lupamenettelyn on oltava avoin, ja kaikilla on oltava mahdollisuus saada lupa.
Authorisation must be transparent and accessible to all.
Samalla meidän on pyrittävä tekemään Euroopan unionista avoin ja helppopääsyinen.
At the same time we must strive to make the European Union open and accessible.
Albania on kuitenkin nykyisin avoin ja vastaanottavainen.
However, Albania is now open and accessible.

İngilizce' de "avoin" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishJa jotta se välttäisi tämän vaaran, sen on oltava vielä vähemmässä määrin avoin.
And to stave off this danger, it is forced to be that much less transparent.
FinnishKaikkiin kauppaa koskeviin kiistoihin olisi saatava avoin, tasapainoinen ratkaisu.
Any commercial disputes should be settled by seeking transparent, balanced solutions.
FinnishKuudenneksi, rahaston hallinnointirakenteen pitäisi olla yksinkertainen ja avoin.
Six, the governing structure of the funds should be light and transparent.
FinnishTie on avoin sen uudistamiseksi.
The partnership is here to stay and the way is clear for it to be modernised.
FinnishMielestäni asiantuntijakomitean ehdotus ei ole demokraattinen eikä avoin.
I find the proposal of a committee of experts neither democratic nor transparent.
FinnishLopuksi koko soveltamissääntöjen hyväksymisprosessista tehdään täysin avoin.
Finally, the whole process of adopting implementing rules will be fully transparent.
FinnishSe ei ole kovinkaan sitova, eikä siinä esitetty prosessi ole tarpeeksi avoin.
It is insufficiently binding, and its processes insufficiently transparent.
FinnishOn selvää, että tavan, jolla EU:n kustannukset rahoitetaan, on oltava täysin avoin.
It is clear that the way EU costs are financed should be fully transparent.
FinnishJärjestelmä ei todellakaan ole avoin, ja sitä rasittaa vuosikymmeniä jatkunut lahjonta.
The system is, indeed, not transparent and is burdened with decades of corruption.
FinnishSe tarkoittaa: tarvitsemme järjestelmän, joka on avoin, yhtenäinen ja tasapainoinen.
This means that we need a system that is transparent, uniform and balanced.
FinnishKomissio toivoo, että meillä on hyvin pian käytettävissämme sellainen avoin säännös.
The Commission hopes that we will very soon have transparent legislation of this kind.
FinnishOngelmana on löytää laillinen, nopea, tehokas ja avoin toteuttamistapa.
The problem is finding a legal, quick, effective and transparent way of doing it.
FinnishNäistä syistä tuen Barroson ehdokkuutta, mutta tukeni ei ole mikään avoin shekki.
For this reason I support Mr Barroso's candidacy, but this support is not a blank cheque.
FinnishSääntöjen oikeudenmukainen, tasapuolinen ja avoin soveltaminen on entistäkin tärkeämpää.
The fair, even-handed and transparent application of those rules matters even more.
FinnishVerojen liittäminen ympäristövaikutuksiin on avoin ja selkeä tavoite.
To link the levies to the environmental effects is a transparent and clear goal.
FinnishVastuullinen ja avoin EU:n hallinto on varmasti kansalaisten luottamuksen avain.
An accountable and transparent EU administration is surely key to building citizens' trust.
FinnishUskon, että parlamentti on avoin edistämään tätä asiaa periaatteessa.
I believe Parliament is disposed to support the principle of combined transport.
FinnishTarvitaan avoin kehys, jonka rajoissa lähetystöt voivat valita oikeat hankkeet.
A transparent framework is required within which the delegations select the right projects.
FinnishValvontajärjestelmässä tulee olla avoin ja tehokas toimenpiteiden laukaisumekanismi.
It should be determined by transparent and effective trigger mechanisms.
FinnishSen on oltava avoin ja tilivelvollinen parlamentille, ja komission on oltava mukana siinä.
It must be transparent, accountable to this Parliament and involve the Commission.