"asettaa" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"asettaa" İngilizce çeviri

FI asettaa
volume_up
[asetan|asettanut] {fiil}

1. genel

asettaa (ayrıca: esittää, työntää, panna, laittaa)
Kaksi poliittista puoletta eivät voineet asettaa ehdokkaita kunnallisvaaleissa.
Two political parties were unable to put up candidates for the local elections.
Haluatte varmaan asettaa pitkällä aikavälillä jonkinlaiset toimintarajat.
In the longer term, you may want to put a kind of bandwidth in place.
Voisimme asettaa tarkastukset keskeisemmälle sijalle tulevassa viidennessä ohjelmassa.
In the future fifth programme we could put controls in as a bigger priority.
asettaa (ayrıca: laskea, säätää, asetella, määrätä)
Valitse tavallinen käyttäjätili, johon haluat asettaa käytönvalvonnan.
Click the standard user account that you want to set Parental Controls for.
Voit asettaa Suurennuslasin seuraamaan hiirtä, lisäyskohtaa tai näppäimistöä.
You can set Magnifier to follow your mouse, the insertion point, or the keyboard.
Matkustajia koskeva rajoitus pitäisi selvästi asettaa miljoonaan matkustajaan.
Certainly the threshold for passengers should be set at 1 million passengers.
asettaa (ayrıca: jättää, laskea, tehdä, panna)
Tällä alalla unionin ei pidä asettaa vaatimuksia kustannuksille tai laadulle.
This is not an area where Europe should lay down criteria of cost or quality.
Ei riitä, että EU vain asettaa tiukat säännöt hiilidioksidipäästöille.
It is not enough for the EU to lay down tough rules for carbon dioxide emissions.
Nyt ei ole oikea hetki sille, että Euroopan parlamentti asettaa selkeät kriteerit.
It is not the moment for the European Parliament to lay down any clear criterion.
Onko meillä oikeus asettaa niinkin suuria toiveita tähän rahoitusvälineeseen?
Are we entitled to place such great hopes on this financial instrument?
Sivupalkin pienoisohjelmia voi irrottaa ja asettaa minne tahansa työpöydällä.
You can detach gadgets from Sidebar and place them anywhere on the desktop.
Euroopan unionin pitää asettaa talouspolitiikka työllisyyden palvelukseen.
The European Union must place economic policy in the service of employment.
Se asettaa ne normit, jotka kasvilajikkeiden on täytettävä, jotta niitä pidettäisiin uusina lajikkeina.
It lays down the requirements which plant types must fulfil in order to be regarded as new types.
Meidän on uskallettava asettaa kaikkia laitoksia, niin uusia kuin vanhoja, suuria kuin pieniäkin, koskevat tiukat raja-arvot.
We must dare to set strict limit values for all types of plant, both old and new, large and small.
(PL) Arvoisa puhemies, Venäjä asetti vuosi sitten tuontikiellon muutamille puolalaisille kasvi- ja eläinperäisille tuotteille.
(PL) Mr President, a year ago Russia imposed an embargo on certain Polish products of plant and animal origin.
Sellainen loukkaus asettaa minut äärimmäisen vaikeaan tilanteeseen.
Being insulted in this way is something that puts me in an extremely difficult position.
Ehdotus asettaa Yhdistyneen kuningaskunnan viljelijät mahdottomaan asemaan.
It will place United Kingdom farmers in an impossible position.
Tämä kehitys asettaa parlamentin vaikeaan asemaan, arvoisa puhemies.
This development puts Parliament in a very difficult position, Mr President.
Työjärjestyksessä annetaan puheenjohtajakokoukselle toimivalta asettaa tutkintavaliokunta.
The Rules, as they stand, vest the Conference of Presidents with the authority to decide whether or not a committee of inquiry is set up.
Ei ole yllätys, jos EU:ta syytetään siitä, ettei se osaa sanoa "ei" kenellekään, kun se asettaa tavoitteensa näin alas.
It is not surprising that the EU may stand accused of being unable to say 'no' to anyone when it sets its sights so low.
Euroopan unionin on korkea aika asettua puolustamaan Algerian kansaa ja asettaa omat etunsa toiselle sijalle.
It is high time that the European Union took a stand for the sake of the Algerian population and put its own interests second.
Asettamalla CE-merkinnän leluun valmistaja ilmoittaa, että se on tuote, joka täyttää asianmukaiset vaatimukset, ja että hän vastaa siitä täysimääräisesti.
By placing a CE mark on a toy the producer is declaring that it is a product which fulfils all of the valid requirements and that he bears full responsibility for it.
. (NL) Esittelijä on samaa mieltä kuin oltiin maaliskuussa 2000 pidetyssä Lissabonin huippukokouksessa, jossa EU asetti tavoitteekseen olla kymmenessä vuodessa maailman kilpailukykyisin alue.
- (NL) The rapporteur is backing the March 2000 Summit in Lisbon which declared that the EU would be the world' s most competitive region within ten years.
Haluaisin kysyä komissaarilta - olettaen, että hän voi varmistaa asian - onko hänellä valtaa asettaa kyseiset ihmiset syytteeseen tästä ilmoitetusta ja tunnustetusta syrjinnästä?
I would like to ask the Commissioner - assuming that he can verify that - if he has the power to prosecute the people in question for this declared and confessed discrimination.
asettaa (ayrıca: sijoittaa, jaksottaa)
Meidän on löydettävä vierailijoita varten paikka ja sen on mielellään oltava tietty kokoustila, johon puolueet voivat asettaa pöytänsä ja tietokoneensa.
We must find space for them, and that might well be some meeting room where the parties can set up their stands and computers.
Kun katkaiset hiiren virran, voit pitää lähetin-vastaanottimen kytkettynä tietokoneen USB-porttiin tai asettaa sen säilöön hiiren pohjassa olevaan tilaan.
When you turn off the mouse, you can either keep the transceiver plugged into your computer’s USB port or store it in the storage space on the underside of the mouse.
Kun katkaiset näppäimistön virran, voit pitää lähetin-vastaanottimen kytkettynä tietokoneen USB-porttiin tai asettaa sen säilöön näppäimistön pohjassa olevaan tilaan.
When you turn off the keyboard, you can either keep the transceiver plugged into your computer’s USB port or store it in the storage space on the underside of the keyboard.

2. "voiteesta ym."

Voit myös asettaa samat sivuston oikeudet koskemaan useaa perheenjäsentä.
You can also choose to apply the same permissions for a website to multiple family members.
Hän tietää osittain, millaisiin kokeisiin aiomme hänet asettaa.
She knows some of the tests we will apply to her.
Meidän ei pitäisi asettaa tässä asiassa liian tiukkoja ehtoja.
We should not apply over strict criteria here.

3. "ruumiinjäsenestä"

İngilizce' de "asettaa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishHelsingin huippukokous asettaa siten Euroopan nykyisen johtamistyön koetukselle.
The Helsinki Summit is, in that respect, a test for Europe' s present leadership.
FinnishDemokraattista valtiota ei voi asettaa samaan asemaan terroristiryhmien kanssa.
A democratic state cannot be bracketed in the same category as terrorist groups.
FinnishVaihtoehtoja on, ja ainoa keino niiden käyttöön ottamiseksi on asettaa kielto.
There are alternatives and the only way we will achieve them is to impose a ban.
FinnishSe asettaa kuitenkin meille valtavia, ennen kaikkea institutionaalisia haasteita.
It confronts us, however, with huge challenges, above all in institutional terms.
FinnishHallitustenvälisen konferenssin päättämiselle ei pidä asettaa tarkkaa määräaikaa.
No exact time should be given for the end of the Intergovernmental Conference.
FinnishKuka asettaa rajat, mistä lähtien nämä julkiset palvelutehtävät ovat uhattuina?
Who established the limit beyond which this public service mission is compromised?
FinnishSamalla se asettaa heidät yhdenvertaisempaan asemaan muiden matkustajien kanssa.
At the same time, it puts them on a more equal footing with other passengers.
FinnishEnnaltaehkäisyn periaatehan pitää asettaa kaikkien muiden perustelujen edelle.
The principle of prevention must take precedence over all other considerations.
FinnishProjekti asettaa kaksinkertaisen haasteen Euroopan unionin energiavarmuudelle.
This project poses a dual challenge to the energy security of the European Union.
FinnishLisäksi komissio asettaa kaupalliset edut kulttuurisen monimuotoisuuden edelle.
Moreover, the Commission rates commercial interests higher than cultural diversity.
FinnishJalostamopolttoaineille ei ole tarkoituksenmukaista erikseen asettaa rajoituksia.
It is not very appropriate to impose separate restrictions on refinery fuels.
FinnishHeillä on oikeus odottaa tuloksia ja asettaa vaatimuksia niiden toteutumisesta.
They are entitled to expect results and also to demand that they be achieved.
FinnishSe asettaa kansalaisemme eriarvoiseen asemaan, jota komission ei pitäisi hyväksyä.
It means a new inequality for our citizens which the Commission must not tolerate.
FinnishLuonto itse asettaa rajat mahdottomille ja luonnonvastaisille risteytyksille.
It is nature itself which puts up barriers to impossible or monstrous crossing.
FinnishSen vuoksi emme halua asettaa tässä yhtä menettelyä yksipuolisesti etusijalle.
That is why we do not wish to come down on the side of any particular process.
FinnishTästä syystä meidän ei pitäisi asettaa pakollisia velvoitteita tässä asiassa.
I do not think, therefore, that we should abide by the obligation in this respect.
FinnishMaahanmuuton laajuus asettaa kuitenkin monia haasteita vastaanottaville valtioille.
The scale of migration, however, poses many challenges for the host countries.
FinnishParlamentti asettaa päätöksessään vaatimuksia komission tulevasta toiminnasta.
The parliamentary decision is putting pressure on the Commission for future action.
FinnishHaluaisin ehdottaa, että komissio asettaa vuoden 2000 tavoitepäivämääräksi.
I should like to suggest that the Commission sets the year 2000 as a target date.
FinnishMeillä oli nähdäkseni yhteinen tahto asettaa Afganistan selkeäksi painopisteeksi.
I believe that we had a common will to make clear how much Afghanistan is a priority.