"snarere" için Danca-İngilizce çeviri

DA

"snarere" İngilizce çeviri

EN

DA snarere
volume_up
{zarf}

snarere
volume_up
if {zarf}
Cappatos forslag og opt in-løsningen snarere end opt out-løsningen.
The question is whether it is effective, especially if it is only adopted by the European Union.
Situationen er snarere blevet forværret for befolkningen i Zimbabwe.
If anything things have just become worse for the people in Zimbabwe.
Denne situation bør, om ikke andet, lære os at se fremad snarere end tilbage.
If the situation teaches us nothing else, it must teach us to look forward, rather than back.

İngilizce' de "snarere" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DanishDet forekommer mig snarere at være f.eks. nationale olympiske komitéers ansvar.
I take the view that this would sooner be a role for national Olympic committees.
DanishHvor borgere med almindelig sund fornuft snarere er bekymret over det modsatte.
Everyone with a grain of common sense is more worried that is doing the opposite.
DanishDer skal fokuseres på gennemførelsen snarere end på opstilling af retningslinjer.
Our focus must be on implementing measures rather than on drafting guidelines.
DanishSå lad os være forsigtige snarere end naive eller medskyldige i et nyt folkedrab.
Let us therefore be prudent, rather than naive or complicit in a further genocide.
DanishVi vil reformere pagten eller snarere tilpasse dens gennemførelsesforanstaltninger.
We are going to reform the Pact, or rather, to adjust its implementing measures.
DanishFatuzzo, selv om jeg tror, at mange pensionister nok snarere bruger sakkarin.
However, I am under the impression that many pensioners prefer to use saccharine.
DanishDen reelle forhøjelse af budgettet er derfor snarere i størrelsesordenen 1, 2 %.
In real terms, the increase in the budget should therefore be of the order of 1.2 %.
DanishDet er dog snarere et økonomisk argument eller et miljøbeskyttelsesargument.
Now that is more of an economic argument or an environmental protection argument.
DanishMed en inflationstakt på 20 % ser væksten på 7 % nemlig snarere ganske beskeden ud.
With an inflation rate of 20 %, even growth rates of 7 % look somewhat modest.
DanishHr. rådsformand, jeg beder Dem snarere tænke på solidaritet med det britiske folk.
Mr President, please think about solidarity with the British people instead.
Danish- Det var en præcisering snarere end en bemærkning til forretningsordenen.
The Irish Constitution is in fact silent on the matter, as indeed is Irish law.
DanishVirkeligheden, som den beskrives i årsberetningen, er snarere desillusionerende.
The reality as described in the annual report is, however, more sobering.
DanishDesuden skal den eksisterende indsats ikke erstattes, men snarere intensiveres.
In addition, existing efforts must not be replaced, but rather stepped up.
DanishFem år, det er snarere et kendetegn for indvandring end for midlertidig beskyttelse.
Five years is more of an indicator of immigration than temporary protection.
DanishDen har endda snarere, som en modreaktion, bidraget til at fastholde problemet.
Repression has instead, in response, played a part in fuelling terrorism.
DanishDet er nu snarere undtagelsen end reglen, at andragender behandles bag lukkede døre.
It is the exception rather than the rule that we deal with petitions in private now.
DanishFra denne betænkning skal snarere det signal udgå, at udvidelsen er en given ting.
Rather, this report should signal that enlargement is certain to go ahead.
DanishDer er snarere tale om en selvtilstrækkelig politisk elite, der taler indbyrdes.
What we have here is rather the self-serving political elite talking amongst themselves.
DanishNej langt snarere ere de Lemmer på Legemet nødvendige som synes at være de svageste
Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary:
DanishEr der brug for de oplysninger i medlemsstaterne og lokalt snarere end i Bruxelles?
Is the average European citizen in need of extra information about the European Union?