"praktisk" için Danca-İngilizce çeviri

DA

"praktisk" İngilizce çeviri

DA praktisk
volume_up
{sıfat}

praktisk (ayrıca: reel, virkelig)
Almindeligt, praktisk samarbejde, som fører til hurtige resultater, skal prioriteres.
Priority must be given to everyday, practical cooperation leading to quick results.
Det betyder en vis praktisk arbejdsfordeling mellem de to strategier.
This implies a certain practical distribution of work between the two strategies.
I disse otte år, hvor den har fundet praktisk anvendelse, har vi lært mange ting.
During these eight years of practical application we have learnt various lessons.
praktisk (ayrıca: handy, nyttig)
volume_up
handy {sıf.}
Ville det ikke være praktisk at have beføjelser til at gøre en ende på det og afkorte tiden yderligere?
Would it not be handy to have powers to cut that short and make it even sharper?
Selvregulering, som nu anvendes i vid udstrækning, viser sig at være et meget praktisk instrument.
Self-regulation, as is now being applied on a large scale, appears to be a very handy instrument.
praktisk (ayrıca: aktiv)
Mennesker, som foretager den nødvendige praktiske pleje.
People who provide the necessary hands-on care.
Jeg kan sige følgende til medlemmerne: Jeg vil på praktisk vis forsøge at opnå den reform, men aldrig hen over hovedet på medlemmerne af Parlamentet.
I tell this to Members: I will, in a hands-on way, try to achieve that reform, but never over the heads of the Members of this House.

İngilizce' de "praktisk" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DanishSåledes er praktisk talt alle ændringsforslag blevet indarbejdet i teksten.
Consequently, almost all of the amendments tabled were incorporated into the text.
DanishI øvrigt er vi åbne over for enhver form for banktilsyn, som er praktisk gennemførligt.
I would add that we are amenable to any practicable form of banking supervision.
DanishForfatningen er praktisk talt blevet afsluttet på en regeringskonference.
The Constitution has been virtually finalised at an intergovernmental conference.
DanishJeg tror, det er på tide, at vi omsætter ord og ønsker i praktisk handling.
I believe that the time has now come from us to move from words and wishes to deeds.
DanishDet er efter min mening meget, meget vigtigt og gør det lidt mere praktisk gennemførligt.
This strikes me as very, very important, and makes things a bit more workable.
DanishDet strider klart og tydeligt imod TSE-forordningen og er nok praktisk umuligt.
This clearly conflicts with the regulation on TSEs and is probably impossible in practice.
DanishVi burde således revidere vores informationer praktisk taget hver anden eller tredje måned.
We therefore need to review our information virtually every two or three months.
DanishDet er på disse områder, borgerne kan se en praktisk nytte af Europa.
These are areas where the citizen can see and understand the benefit of Europe.
DanishMen ændringsforslaget går endnu længere, og det er ikke praktisk gennemførligt.
However, this amendment goes much further, and it is not practicable.
DanishDer blev rejst et spørgsmål om praktisk gennemførelse af maskinudbening af kød.
Someone asked the question as to how mechanically recovered meat is going to be dealt with.
DanishForslagene bør genovervejes og forbedres og gøres mere konkrete og praktisk gennemførlige.
The proposals should be revised, improved and made more specific and feasible.
Danish25 % af elgene og praktisk taget samtlige rådyr må kasseres i de hårdest ramte områder.
25 % of elk have to be condemned and in the worst hit areas more or less all roedeer.
DanishMedlemsstaterne vil blive i stand til at udvikle og tilbyde praktisk orienteret undervisning.
It will enable Member States to set up and maintain practice-oriented training.
DanishTidligere foretog vi praktisk taget også tilpasninger mere eller mindre hvert år.
In the past, too, we made adjustments- more or less - every year.
DanishHvad angår Sverige, har situationen praktisk talt ikke ændret sig siden 1998.
With regard to Sweden, the situation has hardly changed since 1998.
DanishDerfor vil der også rent praktisk meget snart opstå forskellige forhandlingshastigheder.
Therefore - in practice - different speeds of negotiation are very soon bound to emerge.
DanishJeg er absolut af den opfattelse, at der praktisk talt endnu ikke er gennemført nogen reformer.
I am absolutely convinced that virtually no reforms have been implemented yet.
DanishDen er afbalanceret, praktisk og helt klart bedre end det oprindelige forslag til direktiv.
It is balanced, workable and surely better than the original proposal for a directive.
DanishEt realistisk syn på, hvad der er praktisk gennemførligt, er ikke forsinkelse, tværtimod.
A realistic approach to manageability is not procrastination - it is quite the opposite.
DanishI stedet for har vi praktisk talt støttet den status quo, som jeg ikke ønsker skal fortsætte.
Instead we have virtually endorsed the status quo which I do not want to see continue.