"omkring" için Danca-İngilizce çeviri

DA

"omkring" İngilizce çeviri

DA omkring
volume_up
{zarf}

1. genel

omkring (ayrıca: cirka, i omkreds, næsten, om)
volume_up
about {zarf}
Investeringerne udgør nu kun omkring 18 % af Europas bruttonationalprodukt.
Investment now represents only about 18 % of the gross domestic product of Europe.
Der er omkring 120.000 tjenestemænd i medlemsstaternes myndigheder.
There are about 120 000 officials in the Member States ' administrations.
Faktisk udgør valutakonvergensomkostninger kun omkring 20 % af de samlede omkostninger.
In fact, the currency convergence costs represent about 20 % of the total.
omkring (ayrıca: udenom)
volume_up
around {zarf}
Debatten har især udkrystalliseret sig omkring de kombinerede forbrændingsanlæg.
The debate has particularly crystallised around co-incineration plants.
Omkring 350 millioner kvinder nægtes stadig adgang til sikker familieplanlægning.
Around 350 million women are still denied access to safe family planning.
Omkring 20 % af produktionen kunne spares blot ved at bruge energibesparende vinduer.
Around 20 % of production could be saved simply by using energy-saving windows.
omkring (ayrıca: udenom)
volume_up
round {zarf}
I modsat fald vil vi bevæge os i cirkler omkring det virkelige problem.
Otherwise we will be going round in circles without tackling the real problem.
Man behøver blot at se sig omkring i Parlamentet for at erfare, hvor nødvendigt det er.
You only have to look round in this Parliament to see how necessary that is.
deres Blod har de udøst som Vand omkring Jerusalem ingen jorder dem;
Their blood have they shed like water round about Jerusalem; and there was none to bury them.
omkring
Stigningen i de ældre aldersgrupper vil omkring 2015 føre til en øget divergens i aldersopbygningen.
Ageing will be responsible for an increasing divergence in age structure towards 2015.
Endelig kunne Unionen tage eksempel efter USA i dens politik over for Kina omkring Taiwan.
Finally, the Union could take a leaf out of the US book in its policy towards China over Taiwan.
Betænkningerne kritiserer omkring 20 lande uden for Europa og næsten alle EU-lande og ansøgerlande.
The reports direct criticism towards twenty or so countries outside Europe and towards almost all EU and candidate countries.

2. ""Vi ses omkring kl. 10""

omkring (ayrıca: for, om, siden, ved)
volume_up
by {zarf}
Endelig er der mange aspekter omkring handelsspørgsmålet.
We should mount a strong front to tackle the problem of criminal acts driven by greed.
Dér blev jeg konfronteret direkte med problemet omkring industrifiskeriet.
There I was confronted head-on by the problem of industrial fisheries.
Omkring en million personer, især børn, er lemlæstet af antipersonelminer.
Around a million people, most of them children, have been mutilated by anti-personnel mines.

İngilizce' de "omkring" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DanishHvert år transporteres omkring 3 millioner levende dyr rundt omkring i Europa.
Football is the game of Europe, it is Europe ’ s most prominent spectator sport.
DanishDet skønnes, at Tyrkiet vil have en befolkning på omkring 90 millioner i 2020.
Yet both these goals can be achieved without Turkey joining the European Union.
DanishOg også omkring den irske whisky, hvis der skulle være en irer tilbage i salen.
And I must not forget Irish whiskey in case there are any Irishmen among us today.
DanishDet glæder mig, at det er fortsat og har fulgt udviklingen omkring disse spørgsmål.
I am happy to see that has carried on and followed the evolution of these issues.
DanishHensigten er god nok, hvorimod forholdene omkring iværksættelsen er mere diskutable.
Although the intention may be good, the practical arrangements are more dubious.
DanishTegninger i en avis kan spredes via internettet og globale medier vidt omkring.
Cartoons in a newspaper can spread via the internet and global media like wildfire.
DanishSom eksempel henviser jeg til situationen i området omkring de store søer i Afrika.
I am referring, for example, to the situation in the Great Lake region of Africa.
DanishDer er også hele spørgsmålet omkring neutralitet, som ikke er blevet behandlet.
There is also the whole question of neutrality which has not been touched on.
DanishDer er mange uløste problemer omkring regimer og totalitære styrer af denne art.
Yet the tragic fate facing thousands of the country ’ s citizens is being covered up.
DanishSandheden er, at omkring 24.000 tjenestemænd arbejder i EU-institutionerne.
The truth is, that some 24 000 civil servants work in the European institutions.
DanishDesuden skal vi fremskynde overvejelserne omkring retningslinjerne for udvidelsen.
Similarly, we must extend our thinking on the guidelines for the enlargement.
DanishParlamentet skal tage stilling til omkring 80 direktiver om fødevaresikkerhed.
Parliament will be adopting positions on some eighty food safety directives.
DanishEdinburgh-beslutningerne indebærer en vækst på omkring 8 % i forhold til 1997.
The decisions of Edinburgh imply a growth rate of some 8 % compared to 1997.
DanishImidlertid gik de som bleve adspredte omkring og forkyndte Evangeliets Ord.
Therefore they that were scattered abroad went every where preaching the word.
DanishVi lever i en tid med stigende opmærksomhed omkring miljøet og folkesundheden.
We are living in a time of increasing awareness of the environment and public health.
DanishMen sagen er, at vi i mangel af nye foranstaltninger vil nå op på 70 % omkring 2020.
However, unless we introduce new measures, we will reach more or less 70 % by 2020.
DanishOmkring 30.000 mennesker mistede deres arbejde, det højeste tal i Canadas historie.
Some 30,000 people lost their jobs, the biggest lay-off in Canadian history.
DanishDerfor ville jeg ønske, at opmærksomheden omkring denne forhandling var endnu større.
I would therefore like there to be even greater attention paid to this debate.
DanishFor det fjerde er der større tydelighed omkring rettighederne ved sygdom i udlandet.
Fourthly, there is more clarity regarding the rights of people who fall ill abroad.
DanishJa, hr. formand, jeg undskylder også forvirringen omkring spørgerens identitet.
Perhaps I can take the three questions together with the response to them.