"nødvendig" için Danca-İngilizce çeviri

DA

"nødvendig" İngilizce çeviri

DA nødvendig
volume_up
{sıfat}

nødvendig (ayrıca: fornøden, krævet, nødig, nødvendigt)
Den er meget nødvendig, men netop fordi den er så nødvendig, er den så vanskelig.
It is extremely necessary, but because it is necessary, it is also very difficult.
Tværtimod, konkurrencen mellem de nationale skattesystemer er fortsat nødvendig.
On the contrary, competition between national taxation systems remains necessary.
I denne forbindelse er statistikken uhyre vigtig, anvendelig og nødvendig.
In this connection statistics are immensely beneficial, usable and necessary.
nødvendig (ayrıca: altafgørende, essentiel, nødvendigt)
Pakken er nødvendig, men utilstrækkelig forudsætning for et levedygtigt marked.
The package is an essential, albeit inadequate, condition for a viable market.
En fuldstændig overvågning af disse indgående kapitalbevægelser er nødvendig.
Comprehensive monitoring of these capital flows is essential.
Indførelsen af en kønsspecifik sundhedspolitik er således tvingende nødvendig.
This means a specific health policy for each sex is absolutely essential.
nødvendig (ayrıca: nødvendigt)
Hvor bliver vores observationssatellitter af, som skulle give de nødvendige oplysninger?
Where are our spy satellites to provide the requisite intelligence?
Alle de nødvendige elementer er velkendte og findes i køreplanen og andre dokumenter.
All the requisite elements are well known and are to be found in the roadmap and other documents.
For det er ikke Agenda 2000-korsettet, der giver Dem de nødvendige midler.
The straitjacket of Agenda 2000 will not provide you with the requisite means.
nødvendig (ayrıca: tiltrængt)
Kontrollen er imidlertid yderst nødvendig under de nuværende forhold.
Yet, this control is very much needed under the present circumstances.
En nødvendig tilskyndelse udefra til gensidig tolerance.
A much-needed incentive to show mutual tolerance, provided from outside.
Hvordan kan romanibefolkningen mobiliseres til social deltagelse og en nødvendig mentalitetsforandring?
How can they be galvanised into social involvement and into achieving the much-needed change in mentality?

İngilizce' de "nødvendig" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DanishDen er ikke mindst nødvendig, når man ser på de seneste alvorlige begivenheder.
This is all the more justified in the light of the seriousness of recent events.
DanishJeg mener, at denne klarhed er nødvendig for, at vi kan stemme for erklæringen.
I believe that we need this clarity to be able to vote in favour of the agreement.
DanishNødvendig uafhængig voldgift bør ikke udelukke regeringens politikhenvisninger.
It is an energy resource which is halfway between being renewable and non-renewable.
DanishKort sagt, hurtig hjælp i Makedonien er nødvendig, både materielt og politisk.
In short, prompt aid in Macedonia is needed, both materially and politically.
DanishDemokratiseringen er gået i stå, meget større støtte er nødvendig på dette område.
Democratization is faltering and far greater support is needed in this area.
DanishSwoboda-betænkningen er en følge af Helsinki-beslutningen og er derfor nødvendig.
The Swoboda report is one outcome of the Helsinki decision and is therefore important.
DanishSelvfølgelig er en gensidig interesse nødvendig for et vellykket samarbejde.
Of course a reciprocal interest is needed if cooperation is to be successful.
DanishDen er for passiv og for tøvende, hvor ubetinget handling ville have været nødvendig.
It is too passive and too hesitant, whereas definite action is what is needed.
DanishSlovakiet skal sikre den energiproduktion, der er nødvendig for befolkningens forbrug.
Slovakia must guarantee energy production at the level required by its population.
DanishDatabeskyttelse er nødvendig i al lovgivning og ikke, som nu, kun i en del.
Data protection is needed in all legislation and not, as now, only in a part of it.
DanishI den forbindelse skal det naturligvis bevises, at støtten virkelig er nødvendig.
It should also be demonstrated, of course, that the aid is really needed.
DanishJeg synes ikke rigtigt, at en sådan vidtgående taktik med den brændte jord er nødvendig.
In my opinion, such a far-reaching scorched earth policy is really unnecessary.
DanishMen efter min mening og ifølge min gruppe er debatten tvingende nødvendig.
However, my view and that of my group is that this debate is urgently needed.
DanishDet siges, at den fælles valuta er nødvendig af hensyn til globaliseringen.
People say that the single currency meets the requirements imposed by globalization.
DanishJeg insisterer derfor på, at en sådan overgangsordning er absolut nødvendig.
Therefore, I would like to stress the absolute necessity of this transitional support.
DanishDer er stadig tid til en ratifikation, og vi skal tage den ekstra tid, der er nødvendig.
There is time for ratification, even if we need extra time, let us take that time.
DanishEn tilpasning af Maastricht-traktaten var også nødvendig af andre grunde.
There was also another reason why the Maastricht Treaty needed to be adapted.
DanishKampen mod terrorismen og mod dem, der skaber den, er helt klart afgørende nødvendig.
The fight against terrorism, and against those who incite it, is clearly a necessity.
DanishUnder alle omstændigheder mener jeg, at dialogen er nødvendig, ikke kun på parlamentsplan.
But I think dialogue is indispensable, and not just at the level of Parliament.
DanishDen klare afgrænsning mellem tekniske og intellektuelt-åndelige opfindelser er nødvendig.
A clear distinction between technical and intellectual inventions is required.