"lige" için Danca-İngilizce çeviri

DA

"lige" İngilizce çeviri

volume_up
lige {sıf.}
EN

DA lige
volume_up
{sıfat}

lige (ayrıca: højre, konservativ, korrekt, ret)
volume_up
right {sıf.}
Lige uden for mødesalen gøres der forsøg på at påvirke medlemmernes afstemning.
An attempt is being made right outside this room to influence our voting behaviour.
Afslutningsvis vil jeg gerne sige, at vi virkelig kun lige er begyndt.
I should like to close by saying that we are still just right at the beginning.
Santini, De er ved at holde en tale, som ikke er på sin plads lige nu.
Mr Santini, this is not the right time for you to be making this speech.
lige (ayrıca: flad, kvit, lig, regelmæssig)
volume_up
even {sıf.}
Men selv de store virksomheder, der har konkurrenterne lige i hælene, gør det samme.
Even the major airlines are doing the same, hounded by the competition.
Selvom vi måske ikke lige vil gennemføre den, bør vi ikke skille os af med den.
Even if perhaps we are not about to implement it we should not get rid of it.
Jeg har fået påvist, at bundsatte hildingsgarn er lige så skadelige - om ikke mere.
It was proved to me that bottom gill-netting was equally predatory or even more so.
lige (ayrıca: ensformig, flad, i vater med, jævn)
volume_up
level {sıf.}
De " lige vilkår " er omtrent så lige som dækket på Titanic, efter at det ramte isbjerget!
The " level playing field " is about as level as the decks of the Titanic after it hit the iceberg!
Der bliver ikke lige konkurrencevilkår, hvis disse normer mangler.
There will be no level playing field if these standards are absent.
Denne lovgivning vil sikre lige vilkår for alle operatører på det indre marked.
This legislation will ensure a level playing field for operators across the single market.
lige (ayrıca: lig, ligestillet)
volume_up
equal {sıf.}
Vi ønsker en lige fordeling og lige rettigheder for kvindeorganisationerne.
We want there to be equal distribution and equal rights between women's organisations.
Alle mennesker fødes lige, med lige værdighed og lige rettigheder.
All human beings are born free, with equal dignity and equal rights.
Vi har et direktiv fra 1975 om lige løn for lige eller ligeværdigt arbejde.
There is a directive dating from 1975 on equal pay for equal work or work of equal value.
lige (ayrıca: direkte)
volume_up
direct {sıf.}
USA ' s reaktion efter hændelserne den 11. september var direkte og gik lige til sagens kerne.
The response from the United States after the events of 11 September was direct and straight to the point.
Det er derfor tvivlsomt, om de kan være lige så effektive hvad angår beskæftigelsen som direkte foranstaltninger i form af investeringer.
It is questionable, therefore, if they can be as effective for employment as are direct investment measures.
Der er også forslag om at afskaffe den progressive direkte beskatning og indføre en fælles sats, der er lige så høj som satsen for indirekte afgifter.
There are even proposals to abolish graduated direct taxes and create a standard rate which will be the same rate as for indirect taxes.
lige
Lad dine Øjne se lige ud dit Blik skue lige frem;
Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.
Vi sejlede da ud fra Troas og styrede lige til Samothrake og den næste Dag til Neapolis
Therefore loosing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis;
USA ' s reaktion efter hændelserne den 11. september var direkte og gik lige til sagens kerne.
The response from the United States after the events of 11 September was direct and straight to the point.

İngilizce' de "lige" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DanishSituationen i de andre berørte medlemsstater er heldigvis ikke lige så alvorlig.
The situation in the other affected Member States is fortunately not as serious.
DanishDer er en bestemmelse i selve forretningsordenen, som jeg lige har læst for dem.
There is a system, laid down by the Rules themselves, which I have just read out.
DanishJeg håber meget, at de får lige så stor succes som det portugisiske formandskab.
I very much hope that they will have as much success as the Portuguese Presidency.
DanishHvis vi vælger sidstnævnte, kan vi lige så godt opgive at opfylde Lissabon-målene.
If we choose the latter, we might just as well give up on our Lisbon objectives.
DanishBangladesh har været ramt af voldshandlinger, lige siden landet blev grundlagt.
Acts of violence have afflicted Bangladesh ever since that country was founded.
DanishEuropa-Parlamentet har også et Udvalg om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder.
The European Parliament has a Committee on Women’ s Rights and Gender Equality.
DanishJeg vil lige opholde mig et øjeblik ved aspektet om analysen og kompensationen.
Let me dwell for a moment on the aspect of a test and the aspect of compensation.
DanishJeg er på lige fod med flere kolleger bekymret over de forskellige fremgangsmåder.
I, along with many other colleagues, am concerned about that different approach.
DanishJeg er selv lige kommet tilbage fra Doha, og det var en hård forhandlingsrunde.
I myself have only just returned from Doha, and it was a tough negotiating round.
DanishLige nu tror jeg, at vi alle føler os frustrerede over mangelen på fremskridt.
I believe that we all currently feel great frustration over the lack of progress.
DanishHr. formand, jeg vil kun knytte en lille bemærkning til det, fru Gradin lige sagde.
Mr President, I should just like to come back on the point raised by Mrs Gradin.
DanishDet er lige så usædvanligt som det kraftige snevejr, vi havde i Barcelona i morges.
It is as unusual as the heavy snowfall early this morning in my city, Barcelona.
DanishForslaget om, at kirurger og klinikker må udfærdige garantier, er lige så vigtigt.
The proposal that surgeons and clinics must issue guarantees is also important.
DanishDet er ikke sikkert, at det nye kompromisforslag bliver lige så godt som det gamle.
It is not certain that the new compromise proposal will be as good as this was.
DanishSom ordfører har jeg lige fra begyndelsen villet lægge vægt på følgende punkter.
As rapporteur, I have been concerned from the start to address the following points.
DanishEn række af de kolleger, hvis navne lige blev læst op, er ikke længere til stede.
A number of colleagues whose names are now being read out are no longer here.
DanishDet er alt sammen meget godt, men disse miljøindikatorer er ikke alle lige præcise.
All well and good, but these environmental indicators are not all that precise.
DanishDet ville jeg bare lige nævne, og jeg har respekteret Deres ønske, hr. formand.
This was all that I wished to say, Mr President, and I have abided by your request.
DanishVerdensbanken har vurderet, at kvinder lige så ofte dør af vold som af cancer.
Part of the evidence of women’ s subordination is male violence against women.
DanishJeg påtager mig mit, men jeg vil ikke være syndebuk for alt, lige til Hiroshima!
I assume mine but I am not the scapegoat for everything including Hiroshima!