"cirka" için Danca-İngilizce çeviri

DA

"cirka" İngilizce çeviri

EN
EN

DA cirka
volume_up
{zarf}

cirka (ayrıca: i omkreds, næsten, om, omkring)
volume_up
about {zarf}
Inden for cirka fire eller fem år vil 40 % af al fakturering i verdenshandelen være i euro.
Within about 4 or 5 years, 40 % of all invoicing in world trade will be in the euro.
Det vil betyde, at der kan anvendes cirka en ecu pr. måned pr. en ledig person.
About ECU 1 a month will be spent in aid of unemployment.
Inden for et år, fra 1995 til 1996, er antallet af biavlere faldet med cirka 10 %.
Within the space of a year - between 1995 and 1996 - the number of bees declined by about 10 %.

İngilizce' de "cirka" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DanishKære venner, jeg gad vide, om vi vil drøfte tilsvarende ting om cirka ti år.
My friends, I wonder whether we will be having this discussion in ten years ' time.
DanishDe forskellige former for toldsvindel beløber sig til cirka ECU 2 milliarder for 1997.
The cost of the various types of customs fraud amounted to some ECU 2 billion in 1997.
DanishMen nu her cirka fire måneder efter har jeg endnu ikke modtaget noget svar.
Well, four months have gone by and I have received no reply whatsoever.
DanishSom varer cirka indtil, antallet af narkomaner er fordoblet.
Merely until the number of addicts in the country has doubled, shall we say?
DanishHr. formand, Friedmann sagde, at der var cirka 5, 3 procent uregelmæssigheder i EU ' s budget.
Mr President, Mr Friedmann said there were around 5.3 % irregularities in the EU's budget.
DanishSå længe du har bekræftet din fortegnelse, vises dine redigeringer i løbet af cirka en time.
As long as you've verified your listing, your edits will be live within approximately one hour.
DanishOg derudover må vi ikke glemme, at der allerede findes sådan cirka 8.000 afprøvede ingredienser.
We must also not forget that there are already some 8000 ingredients which have been tested.
DanishSpørgetiden bliver så forkortet med den tid, vi skal bruge på det, det er cirka 15-20 minutter.
Question Time will, however, be cut by the amount of time - some 15-20 minutes - which we require to do this.
DanishSom følge af nedsættelsen af tolden på import fra tredjelande går Kommissionen glip af cirka 60 millioner ECU.
Thanks to the lowering of tariffs on imports from third countries the Commission will lose some 60 million ECU.
DanishNår vi ser på situationen i Europa, er der cirka 20 millioner stykker malkekvæg og cirka 10 millioner stykker kødkvæg.
If we look at the position in Europe, there are some 20 million dairy cows and some 10 million beef cattle.
DanishVed andenbehandlingen, da Rådet havde fjernet det, er det vitterlig lykkedes Dem at fjerne det med cirka fire stemmer.
At the second reading, when the Council had removed it, you did manage to get it removed by a couple of votes.
DanishI den sammenhæng fortjener navnlig det cirka to millioner store Karen-mindretals særdeles kritiske situation vor opmærksomhed.
The desperate plight of the two million minority in the Karen tribe deserves special consideration here.
DanishDer er inden for de seneste to år blevet afsat cirka MECU 52 til minerydningsaktiviteter i de værst ramte land.
In the last two years, around ECU 52 million have been allocated to mine-clearing measures in the countries most affected.
DanishJeg har forstået, at cirka halvdelen af den amfetamin, der beslaglægges i Stockholm i dag, kommer fra for eksempel Polen.
I understand, for example, that around half of the amphetamines which are seized in Stockholm now come from Poland.
DanishSådan cirka ser lønstrukturen ud.
DanishAt stræbe efter bæredygtighed kræver en planlægningsperiode på cirka 50 år, og den rækker ud over den individuelle producents horisont.
Achieving sustainability requires around 50 years ' forward planning, and this is beyond the individual producer.
DanishCirka en tredjedel af befolkningen, eller måske endnu flere, kan man ikke få kontakt med via reklamekampagnerne, Internettet eller medierne.
A good third of the population, if not more, is unaffected by advertising campaigns, the Internet or the media.
DanishDet er lykkedes os at opnå en sådan fordeling, at cirka halvdelen af projektmidlerne går til kvindeprojekter og halvdelen til børnene.
We have succeeded in distributing funds so that around half of the project funding goes to women's projects and half to children.
DanishDer er fare for, at der vil opstå et opsigtsvækkende tilfælde af arbejdsløshed med 2.500-3.000 arbejdsløse i en by på cirka 30.000 mennesker.
There is the danger of a sensational case of unemployment, 2, 500-3, 000 more unemployed in a city of around 30, 000 people.
DanishJeg har kendskab til nogle finske eksempler, hvor den studerendes ERASMUS-stipendium har været FIM 2.000 eller cirka BEF 15.000 for et helt semester.
I know of examples from Finland where the Erasmus student grant was 2 000 marks, or around 15 000 Belgian francs a year.