"znatelný" için Çekçe-İngilizce çeviri

CS

"znatelný" İngilizce çeviri

volume_up
znatelný {sıf. er.}

CS znatelný
volume_up
{sıfat eril}

Zaznamenali jsme například znatelný nárůst obezity.
Fort example, there has been a noticeable increase in obesity.
Na těchto hlasováních se nepříznivě odrazil znatelný nedostatek komunikace mezi Evropskou unií a jejími občany.
Those votes reflected a noticeable lack of communication between the European Union and its citizens.
Bez toho produkce plodin zřetelně poklesne a mohlo by to mít i znatelný dopad na produkci hospodářských zvířat.
Without this, crop production will fall off markedly and there could also be a noticeable impact on livestock production.
znatelný (ayrıca: ocenitelný)
K tomu, aby měl program nějaký znatelný účinek, to ani zdaleka nepostačuje.
This is far from enough if the scheme is to have any appreciable effect on children's eating habits.
Během této krátké doby, sotva roku a půl, udělala Černá Hora znatelný pokrok.
In the course of this short period of time, barely one and a half years, Montenegro has made appreciable progress.

İngilizce' de "znatelný" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

CzechRozhodně nelze předpokládat, že bude mít nějaký znatelný dopad na životní prostředí.
It really cannot be assumed that it will have any detectable effect on the environment.
CzechZemě, které již odstranily ochranu, nezaznamenaly žádný znatelný pokrok.
The countries that have already removed protection have not observed any obvious progress.
CzechPokud budou prostředky použity racionálně, bude to mít znatelný dopad.
This will have a tangible effect if the funds are applied sensibly.
CzechVe skutečnosti je mezi nimi znatelný interval, mezi tím, co jsme ochotni akceptovat - omlouvám se Hansu Roslingovi.
There's a significant delta, in fact, between what we're willing to accept.
CzechPokud se budete řídit správným digitálním pracovním postupem, přinese to znatelný rozdíl v kvalitě upravených obrázků.
Following the correct digital workflow can make a big difference in the quality of your edited pictures.
CzechV obtížné a velmi naléhavé krizové situaci se nám podařilo uskutečnit znatelný pokrok pro budoucnost Evropy a Evropanů.
In a difficult and even urgent crisis situation, we have managed to make considerable progress for the future of Europe and Europeans.
CzechInflační tlaky se v řadě zemí začaly zmírňovat, a zčásti tak odrážely znatelný pokles cen energií a dalších komodit.
Inflationary pressures have started to moderate in a number of countries, partly reflecting a marked decline in energy and other commodity prices.
CzechTento znatelný pokrok, který jsem viděla při kontrolování 14 volebních stanic v oblasti Gori, by neměl překrýt obtíže, které v regionu přetrvávají.
This significant progress, which I observed when monitoring 14 polling stations in the Gori area, should not obscure the difficulties that persist in the region.
CzechDle mého názoru vaše hlavní poselství lze vyložit tak, že Kodaňská dohoda sice nedopovídá výši našich ambicí, nicméně je na ní znatelný evropský nátisk.
I think we can interpret your basic messages so that, even though the Copenhagen Accord does not reflect our level of ambition, there is still a certain European fingerprint on it.
Czech. - (PT) Chorvatsko učinilo znatelný pokrok v řadě oblastí, a to z něj činí nejen spolehlivého partnera Evropské unie, ale i silného kandidáta na členství.
in writing. - (PT) Croatia has made remarkable progress in many different areas that qualify it to be not only a reliable partner of the European Union, but also a strong candidate for membership.